3
Taaveti pojad

1 Ja need olid Taaveti pojad, kes temale sündisid Hebronis:
 esmasündinu Amnon, jisreellannast Ahinoamist, teine Taaniel,
 karmellannast Abigailist, 

2 kolmas Absalom, Gesuri kuninga Talmai tütre Maaka poeg,
 neljas Adonija, Haggiti poeg, 

3 viies Sefatja, Abitalist, kuues Jitream, ta naisest Eglast. 
4 Need kuus sündisid temale Hebronis, kus ta valitses seitse
 aastat ja kuus kuud. Ja Jeruusalemmas valitses ta kolmkümmend
 kolm aastat. 

5 Ja need sündisid temale Jeruusalemmas: Simea, Soobab,
 Naatan ja Saalomon neljakesi Bat-Suuast, Ammieli tütrest; 

6 ja Jibhar, Elisama, Elifelet, 
7 Noga, Nefeg, Jaafia, 
8 Elisama, Eljada, Elifelet - üheksa. 
9 Need kõik olid Taaveti pojad, peale liignaiste poegade; ja
 Taamar oli nende õde. 

Saalomoni järeltulijad

10 Ja Saalomoni poeg oli Rehabeam; tema poeg oli Abija; tema
 poeg oli Aasa; tema poeg oli Joosafat; 

11 tema poeg oli Jooram; tema poeg oli Ahasja; tema poeg oli
 Joas;  

12 tema poeg oli Amasja; tema poeg oli Asarja; tema poeg oli
 Jootam;  

13 tema poeg oli Aahas; tema poeg oli Hiskija; tema poeg oli
 Manasse;  

14 tema poeg oli Aamon; tema poeg oli Joosija. 
15 Ja Joosija pojad olid: esmasündinu Joohanan, teine
 Joojakim, kolmas Sidkija, neljas Sallum. 

16 Ja Joojakimi pojad olid: tema poeg Jekonja; tema poeg
 Sidkija.  

17 Ja vangistatud Jekonja pojad olid: tema poeg Sealtiel, 
18 Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabja. 
19 Ja Pedaja pojad olid Serubbaabel ja Simei. Ja Serubbaabeli
 pojad olid Mesullam ja Hananja; nende õde oli Selomit; 

20 ja Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja ja Juusab-Hesed
 viiekesi.  

21 Ja Hananja pojad olid: Pelatja, Jesaja, Refaja pojad,
 Arnani pojad, Obadja pojad, Sekanja pojad. 

22 Ja Sekanja poeg oli Semaja; ja Semaja pojad olid: Hattus,
 Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat - kokku oli neid kuus. 

23 Ja Nearja pojad olid: Eljoenai, Hiskija ja Asrikam
 kolmekesi.  

24 Ja Eljoenai pojad olid: Hoodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub,
 Joohanan, Delaja ja Anani seitsmekesi. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »