4
Juuda järeltulijad

1 Juuda pojad olid: Perets, Hesron, Karmi, Huur ja Soobal. 
2 Ja Reajale, Soobali pojale, sündis Jahat; ja Jahatile
 sündisid Ahumai ja Lahad. Need olid soratlaste suguvõsad. 

3 Ja need olid Eetami isa pojad: Jisreel, Jisma ja Jidbas; ja
 nende õe nimi oli Haslelponi; 

4 ja Penuel, Gedoori isa, ja Eeser, Huusa isa. Need olid
 Huuri, Efrata esmasündinu, Petlemma isa pojad. 

5 Ja Ashuril, Tekoa isal, oli kaks naist: Hela ja Naara. 
6 Ja Naara tõi temale ilmale Ahussami, Heeferi, Teemeni ja
 ahastarlased. Need olid Naara pojad. 

7 Ja Hela pojad olid: Seret, Sohar ja Etnan. 
8 Ja Koosile sündisid Aanub ja Hasobeeba, ja Aharheli,
 Haarumi poja suguvõsad. 

9 Aga Jabest austati rohkem kui ta vendi; ta ema oli temale
 nimeks pannud Jabes, öeldes: „Sest vaevaga olen ma tema ilmale
 toonud.”  

10 Ja Jabes hüüdis Iisraeli Jumala poole, öeldes: „Oh,
 õnnista mind rohkesti ja laienda mu maa-ala! Olgu su käsi minuga
 ja päästa mind kurjast, et mul vaeva ei oleks!” Ja Jumal saatis,
 mis ta palus. 

11 Ja Keluubile, Suuha vennale, sündis Mehir, kes oli Estoni
 isa.  

12 Ja Estonile sündisid Beet-Raafa, Paaseah ja Tehinna,
 Nahase linna isa; need olid Reeka mehed. 

13 Ja Kenase pojad olid Otniel ja Seraja. Ja Otnieli poegi
 oli Hatat. 

14 Ja Meonotaile sündis Ofra. Ja Serajale sündis Joab,
 Sepaoru isa, sest seal asusid sepad. 

15 Ja Kaalebi, Jefunne poja pojad olid: Iiru, Eela ja Naam;
 ja Eela poegi oli Kenas. 

16 Ja Jehalleleeli pojad olid: Siif, Siifa, Tiirja ja Asareel. 
17 Ja Esra pojad olid: Jeter, Mered, Eefer ja Jaalon. Ja
 Jeterile sündisid Mirjam, Sammai ja Jisbah, Estemoa isa. 

18 Ja tema naine, juuditar, tõi ilmale Jeredi, Gedoori isa, ja
 Heberi, Sooko isa, ja Jekutieli, Saanoahi isa. Aga teised olid
 Bitja, vaarao selle tütre pojad, kelle Mered oli naiseks võtnud. 

19 Ja Hoodija naise, Keila isa Nahami õe pojad olid garmlane
 ja maakatlane Estemoa. 

20 Ja Siimoni pojad olid: Amnon, Rinna, Ben-Haanan ja Tiilon.
 Ja Jisi pojad olid Soohet ja Ben-Soohet. 

21 Seela, Juuda poja pojad olid: Eer, Leeka isa, Laeda,
 Maaresa isa, ja linase riide kudujate suguvõsad Beet-Asbeast; 

22 ja Jookim ja Koseba mehed, ja Joas ja Saaraf, kes olid
 Moabi isandad, ja Jasuubi-Lehem; aga need on vanad asjad. 

23 Nad olid potissepad ning Netaimi ja Gedera elanikud; nad
 elasid seal kuninga läheduses, olles tema teenistuses. 

Siimeoni järeltulijad

24 Siimeoni pojad olid: Nemuel, Jaamin, Jaarib, Serah ja
 Saul;  

25 tema poeg oli Sallum; tema poeg oli Mibsam; tema poeg oli
 Misma.  

26 Ja Misma pojad olid: tema poeg Hammuel; tema poeg Sakkur;
 tema poeg Simei. 

27 Ja Simeil oli kuusteist poega ja kuus tütart; aga tema
 vendadel ei olnud palju poegi ja kõik nende suguvõsad ei
 ulatunud rohkuselt Juuda lasteni. 

28 Ja nad elasid Beer-Sebas, Mooladas, Hasar-Suualis, 
29 Bilhas, Esemis, Tooladis, 
30 Betuelis, Hormas, Siklagis, 
31 Beet-Markabotis, Hasar-Suusimis, Beet-Biris ja Saaraimis;
 need olid nende linnad Taaveti valitsemisajani. 

32 Ja nende asulad olid: Eetam, Ain, Rimmon, Token ja Aasan,
 viis linna, 

33 lisaks kõik nende külad, mis olid nende linnade ümber kuni
 Baalini; need olid nende elukohad ja neil oli oma suguvõsakiri. 

34 Ja veel Mesobab, Jamlek ja Joosa, Amasja poeg, 
35 Joel ja Jehu, Joosibja poeg, kes oli Seraja poeg, kes oli
 Asieli poeg, 

36 ja Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel ja
 Benaja,  

37 ja Siisa, Sifi poeg, kes oli Alloni poeg, kes oli Jedaja
 poeg, kes oli Simri poeg, kes oli Semaja poeg. 

38 Need nimeliselt nimetatud olid oma suguvõsade vürstid ja
 nende perekonnad olid väga kasvanud. 

39 Nad liikusid Gedoori suunas, oru idapoolse servani, otsides
 oma lammastele ja kitsedele karjamaad. 

40 Ja nad leidsid rammusa ja hea karjamaa; maa oli kõikepidi
 lai, vaikne ja rahulik, sest need, kes seal enne elasid, olid
 Haami soost. 

41 Ja need, nimeliselt kirja pandud, tulid Hiskija, Juuda
 kuninga päevil ning hävitasid nende telgid ja meunlased, kes
 seal olid, hävitasid need sootuks kuni tänapäevani ja asusid
 nende asemele, sest seal oli nende lammaste ja kitsede jaoks karjamaa. 

42 Ja neist, Siimeoni poegadest, läks viissada meest Seiri
 mäestikku; Pelatja, Nearja, Refaja ja Ussiel, Jisi pojad, olid
 nende peamehed. 

43 Ja nad lõid maha Amaleki viimased jäänused ning elavad
 seal tänapäevani. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »