7
Issaskari järeltulijad

1 Ja Issaskari pojad olid Toola, Puua, Jaasub ja Simron
 neljakesi.  

2 Ja Toola pojad olid Ussi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam ja
 Saamuel, Toola perekondade peamehed, vahvad võitlejad; nende
 järglasi oli Taaveti päevil arvult kakskümmend kaks tuhat
 kuussada.  

3 Ja Ussi poeg oli Jisrahja; ja Jisrahja pojad olid Miikael,
 Obadja, Joel ja Jissija viiekesi, kõik peamehed. 

4 Ja koos nendega olid nende perekondade järglastest sõjaväe
 hulgad, kolmkümmend kuus tuhat meest, sest neil oli palju naisi
 ja lapsi. 

5 Ja nende vendi kõigis Issaskari suguvõsades, vahvaid
 võitlejaid, oli suguvõsakirja panduina ühtekokku kaheksakümmend
 seitse tuhat meest. 

Benjamini järeltulijad

6 Benjamini pojad olid Bela, Beker ja Jediael kolmekesi. 
7 Ja Bela pojad olid Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot ja Iiri
 viiekesi, perekondade peamehed, vahvad võitlejad; ja nende
 suguvõsakirja pandi kakskümmend kaks tuhat kolmkümmend neli
 meest.  

8 Ja Bekeri pojad olid Semiira, Joas, Elieser, Eljoenai,
 Omri, Jeremot, Abija, Anatot ja Aalamet; need kõik olid Bekeri
 pojad.  

9 Ja nende järglasi pandi suguvõsakirja, perekondade peamehi
 ja vahvaid võitlejaid, kakskümmend tuhat kakssada meest. 

10 Ja Jediaeli poeg oli Bilhan; ja Bilhani pojad olid Jeus,
 Benjamin, Eehut, Kenaana, Seetan, Tarsis ja Ahisahar. 

11 Need kõik olid Jediaeli pojad, perekondade peamehed,
 vahvad võitlejad, seitseteist tuhat kakssada sõjakõlvulist
 meest.  

12 Ja Suppim ja Huppim olid Iiri pojad; Husim oli Aheri
 poeg. 

Naftali järeltulijad

13 Naftali pojad olid Jahasiel, Guuni, Jeeser ja Sallum,
 Bilha pojad. 

Manasse järeltulijad

14 Manasse poeg oli Asriel, kelle tema süürlannast liignaine
 ilmale tõi; tema tõi ilmale ka Maakiri, Gileadi isa. 

15 Ja Maakir võttis naise Huppimile ja Suppimile; ja tema õe
 nimi oli Maaka, ja teise nimi oli Selofhad; ja Selofhadil oli
 tütreid.  

16 Ja Maaka, Maakiri naine, tõi poja ilmale ning pani sellele
 nimeks Peres; ja tema venna nimi oli Seres, ja selle pojad olid
 Uulam ja Rekem.  

17 Ja Uulami poeg oli Bedan. Need olid Gileadi pojad; Gilead oli
 Maakiri poeg, kes oli Manasse poeg. 

18 Ja tema õde Moleket tõi ilmale Ishodi, Abieseri ja Mahla. 
19 Ja Semiida pojad olid Ahjan, Sekem, Likhi ja Aniam. 

Efraimi järeltulijad

20 Ja Efraimi poeg oli Suutelah, tema poeg oli Bered, tema
 poeg oli Tahat, tema poeg oli Elaada, tema poeg oli Tahat, 

21 tema poeg oli Saabad, ja tema pojad olid Suutelah, Eeser
 ja Elead; aga Gati mehed, maa päriselanikud, tapsid need, sest
 nad olid läinud nende karju ära võtma. 

22 Ja Efraim, nende isa, leinas kaua aega ja tema vennad
 tulid teda trööstima. 

23 Siis ta heitis oma naise juurde ja see jäi lapseootele
 ning tõi poja ilmale; ja ta pani sellele nimeks Berija, sest
 tema kojas oli juhtunud õnnetus. 

24 Ja tema tütar oli Seera, kes ehitas alumise ja ülemise
 Beet-Hooroni ja Ussen-Seera. 

25 Ja tema poeg oli Refah, tema poeg oli Resef, tema poeg
 oli Telah, tema poeg oli Tahan, 

26 tema poeg oli Ladan, tema poeg oli Ammihud, tema poeg oli
 Elisama,  

27 tema poeg oli Nuun, tema poeg oli Joosua. 
28 Nende pärisosa ja eluasemed olid Peetel ning selle
 tütarlinnad, ida pool Naaran ja lääne pool Geser ning selle
 tütarlinnad, ja Sekem ning selle tütarlinnad kuni Ajja ning
 selle tütarlinnadeni. 

29 Ja Manasse poegade käes olid Beet-Sean ning selle
 tütarlinnad, Taanak ning selle tütarlinnad, Megiddo ning selle
 tütarlinnad, Door ning selle tütarlinnad. Neis elasid Iisraeli
 poja Joosepi pojad. 

Aaseri järeltulijad

30 Aaseri pojad olid Jimna, Jisva, Jisvi ja Berija; ja nende
 õde oli Serah. 

31 Ja Berija pojad olid Heber ja Malkiel, kes oli Birsaiti
 isa.  

32 Ja Heberile sündisid Jaflet, Soomer ja Hootam ning Suua,
 nende õde. 

33 Ja Jafleti pojad olid Paasak, Bimhal ja Asvat; need olid
 Jafleti pojad. 

34 Ja Semeri pojad olid Ahi, Rohga, Hubba ja Aram. 
35 Ja tema venna Heelemi pojad olid Soofah, Jimna, Seeles ja
 Aamal.  

36 Soofahi pojad olid Suuah, Harnefer, Suual, Beeri, Jimra, 
37 Beser, Hood, Samma, Silsa, Jitran ja Beera. 
38 Ja Jeteri pojad olid Jefunne, Pispa ja Ara. 
39 Ja Ulla pojad olid Aarah, Hanniel ja Risja. 
40 Kõik need olid Aaseri järglased, perekondade peamehed,
 valitud vahvad võitlejad, esimesed vürstide hulgas. Ja neid oli
 pandud suguvõsakirja arvult kakskümmend kuus tuhat sõjakõlvulist
 meest. 

 «  eelmine  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  järgmine  »