11
Saalomoni taganemine Issandast

1 Aga kuningas Saalomon armastas vaarao tütre kõrval paljusid
 võõramaa naisi - moabe, ammonlasi, edomlasi, siidonlasi ja
 hette - 

2 rahvaist, kelle kohta Issand oli öelnud Iisraeli lastele: „Ärge
 minge nende sekka ja need ärgu tulgu teie sekka, sest nad pööravad
 tõesti teie südamed oma jumalate poole!” Neisse kiindus Saalomon armastusega. 

3 Temal oli seitsesada vürstisoost naist ja kolmsada liignaist; ta
 naised aga pöörasid tema südame. 

4 See sündis Saalomoni vanas eas, et ta naised pöörasid tema
 südame teiste jumalate poole; ta süda ei olnud siiras Issanda, oma
 Jumala vastu, nagu oli olnud tema isa Taaveti süda. 

5 Saalomon käis siis siidonlaste jumalanna Astarte ja ammonlaste
 jäleduse Milkomi järel. 

6 Saalomon tegi kurja Issanda silmis ega käinud ustavalt Issanda
 järel nagu tema isa Taavet. 

7 Sel ajal ehitas Saalomon ohvrikünka Kemosele, moabide
 jäledusele, Jeruusalemma ees oleva mäe peale, ja Moolokile,
 ammonlaste jäledusele. 

8 Seda tegi ta kõigi oma võõramaalastest naiste heaks, kes
 suitsutasid ja ohverdasid oma jumalatele. 

9 Aga Issand vihastas Saalomoni peale, et ta oma südame oli ära
 pööranud Issandast, Iisraeli Jumalast, kes oli ennast temale kaks
 korda ilmutanud 

10 ja oli temale andnud käsu selle asja pärast, et ta ei käiks
 teiste jumalate järel; ent tema ei olnud pidanud, mis Issand oli käskinud. 

11 Ja Issand ütles Saalomonile: „Sellepärast et sinuga on nõnda
 sündinud ja et sa ei ole pidanud minu lepingut ja minu seadusi, mis
 ma sulle andsin, kisun ma tõesti kuningriigi sinult ja annan sinu
 sulastele. 

12 Aga su isa Taaveti pärast ei tee ma seda sinu päevil: ma kisun
 selle ära sinu poja käest. 

13 Ometi ei kisu ma ära kogu kuningriiki: ühe suguharu ma annan su
 pojale oma sulase Taaveti pärast ja Jeruusalemma pärast, mille ma
 olen välja valinud.” 

Saalomoni vastased

14 Ja Issand tõstis Saalomonile vastase, edomlase Hadadi; too oli
 Edomi kuningasoost. 

15 Kui Taavet oli löönud Edomit ja väepealik Joab läks mahalööduid
 matma ja hävitas Edomis kogu meessoo - 

16 sest Joab ja kogu Iisrael viibisid seal kuus kuud, kuni ta
 Edomis oli hävitanud kogu meessoo -, 

17 siis põgenes Hadad, tema ja mõned Edomi mehed ta isa sulaste
 hulgast koos temaga, et minna Egiptusesse; Hadad oli alles väike poiss. 

18 Nad läksid Midjanist teele ja tulid Paaranisse; Paaranist
 võtsid nad mehi enestega kaasa ja tulid Egiptusesse vaarao, Egiptuse
 kuninga juurde; vaarao andis Hadadile koja, lubas temale leiba ja andis
 temale maad. 

19 Hadad leidis suurt armu vaarao silmis, kes andis temale naiseks
 oma naise õe, kuninganna Tahpenesi õe. 

20 Tahpenesi õde tõi temale ilmale ta poja Genubati ja Tahpenes
 võõrutas tolle vaarao kojas; ja Genubat jäi vaarao kotta, vaarao
 poegade seltsi. 

21 Kui Hadad Egiptuses kuulis, et Taavet oli läinud magama oma
 vanemate juurde ja et väepealik Joab oli surnud, siis ütles Hadad
 vaaraole: „Lase mind, et võiksin minna oma maale!” 

22 Aga vaarao küsis temalt: „Mis sul minu juures puudub, et sa nüüd
 tahad minna oma maale?” Ja ta vastas: „Mitte midagi, kuid lase mind
 siiski minna!” 

23 Ja Jumal tõstis temale vastaseks ka Resoni, Eljada poja, kes
 oli põgenenud oma isanda, Sooba kuninga Hadadeseri juurest. 

24 Tema kogus enese juurde mehi ja sai röövjõugu pealikuks; pärast
 seda kui Taavet neid oli tapnud, läksid nad Damaskusesse, elasid
 seal ja valitsesid Damaskuses. 

25 Tema oli Iisraeli vastane kogu Saalomoni eluaja, tehes kurja
 nagu Hadadki; ta põlgas Iisraeli ja ta sai Süüria kuningaks. 

26 Ka Saalomoni sulane Jerobeam, Nebati poeg, efraimlane Seredast,
 kelle ema oli lesknaine Seruua, tõstis oma käe kuninga vastu. 

27 Ja see on põhjus, miks ta tõstis oma käe kuninga vastu: Saalomon
 ehitas kindlust ja sulges läbimurdekoha oma isa Taaveti linnas. 

28 Jerobeam oli väga tubli mees, ja kui Saalomon nägi, kuidas see
 noor mees tööd tegi, siis ta pani tema kogu Joosepi soo töökohustuse
 ülevaatajaks.  

29 Aga sel ajal sündis, et Jerobeam läks Jeruusalemmast välja ja
 prohvet, siilolane Ahija, kellel oli uus kuub seljas, juhtus teel
 temale vastu; ainult nemad kahekesi olid väljal. 

30 Siis Ahija haaras kinni sellest uuest kuuest, mis tal seljas
 oli, ja kiskus selle kaheteistkümneks tükiks 

31 ning ütles Jerobeamile: „Võta enesele kümme tükki, sest nõnda
 ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Vaata, ma kisun kuningriigi Saalomoni
 käest ja annan kümme suguharu sinule. 

32 Aga üks suguharu jäägu temale mu sulase Taaveti pärast ja
 Jeruusalemma linna pärast, mille ma olen valinud kõigi Iisraeli suguharude
 seast, 

33 sellepärast et nad jätsid mind maha ja kummardasid siidonlaste
 jumalannat Astartet, moabide jumalat Kemost ja ammonlaste jumalat
 Milkomi ega käinud minu teedel, et teha, mis õige on minu silmis minu
 määruste ja seadluste järgi, nõnda nagu tema isa Taavet. 

34 Mina aga ei võta tema käest siiski mitte tervet kuningriiki,
 vaid lasen teda olla vürstiks kogu ta eluaja oma sulase Taaveti
 pärast, kelle ma valisin, kes pidas mu käske ja määrusi. 

35 Aga tema poja käest ma võtan kuningriigi ja annan selle sinule
 - need kümme suguharu. 

36 Tema pojale ma annan ühe suguharu, et mu sulasel Taavetil võiks
 alatiselt olla lamp mu palge ees Jeruusalemmas, linnas, mille ma
 enesele olen valinud, et panna sinna oma nimi. 

37 Aga sind ma võtan, et sa valitseksid kõige üle, mida su hing
 himustab: sina saad Iisraeli kuningaks! 

38 Ja kui sa võtad kuulda kõike, mis ma sind käsin, ja käid minu
 teedel ning teed, mis minu silmis õige on, pidades mu määrusi ja
 käske, nõnda nagu mu sulane Taavet tegi, siis ma olen sinuga ja
 ehitan sulle püsiva koja, nõnda nagu ma ehitasin Taavetile, ja annan
 Iisraeli sinule. 

39 Sel põhjusel ma alandan Taaveti sugu, aga mitte alatiseks.” 
40 Siis püüdis Saalomon Jerobeami surmata; aga Jerobeam võttis
 kätte ja põgenes Egiptusesse, Egiptuse kuninga Siisaki juurde; ja ta
 jäi Egiptusesse kuni Saalomoni surmani. 

Saalomoni surm

41 Ja mis veel tuleks öelda Saalomonist ja kõigest, mis ta tegi,
 ja tema tarkusest, eks sellest ole kirjutatud Saalomoni Tegude raamatus? 

42 Ja aega, mis Saalomon Jeruusalemmas valitses kogu Iisraeli üle,
 oli nelikümmend aastat. 

43 Siis Saalomon läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma
 isa Taaveti linna. Ja tema poeg Rehabeam sai tema asemel kuningaks. 

 «  eelmine  6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15  järgmine  »