16
Iisraeli kuningas Baesa

1 Ja Jehule, Hanani pojale, tuli Baesa kohta Issanda sõna, kes ütles: 
2 „Hoolimata sellest, et ma sind olen põrmust üles tõstnud ja
 pannud vürstiks oma Iisraeli rahvale, käid sina Jerobeami teed ja
 saadad mu Iisraeli rahva pattu tegema, nõnda et nad vihastavad mind
 oma pattudega, 

3 vaata, sellepärast ma siis pühin ära Baesa ja tema soo. Ja ma
 talitan sinu sooga nõnda nagu Nebati poja Jerobeami sooga. 

4 Kes Baesa omadest sureb linnas, selle söövad koerad, ja kes tal
 sureb väljal, selle söövad taeva linnud.” 

5 Ja mis veel tuleks öelda Baesast ja mis ta tegi ja tema
 vägitegudest, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus? 

6 Ja Baesa läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti Tirsasse;
 ja tema poeg Eela sai tema asemel kuningaks. 

7 Issanda sõna oli ju tulnud prohvet Jehu, Hanani poja läbi Baesa
 ja tema soo kohta kõige selle kurja pärast, mis ta oli teinud Issanda
 silmis, vihastades teda oma kätetööga ja saades nõnda Jerobeami soo
 sarnaseks, ja sellepärast et ta selle oli surmanud. 

Iisraeli kuningas Eela

8 Juuda kuninga Aasa kahekümne kuuendal aastal sai Baesa poeg Eela
 Tirsas kaheks aastaks Iisraeli kuningaks. 

9 Aga tema sulane Simri, kes oli poole sõjavankrite hulga pealik,
 pidas vandenõu tema vastu. Ja kord, kui Eela oli enese joobnuks
 joonud Tirsas Arsa kojas - Arsa oli Tirsas kojaülemaks -, 

10 tuli Simri ja lõi tema maha ning tappis tema Juuda kuninga Aasa
 kahekümne seitsmendal aastal; ja ta sai tema asemel kuningaks. 

11 Ja kui ta oli saanud kuningaks ja istus oma aujärjel, siis ta
 lõi maha kogu Baesa soo ega jätnud temale alles ainsatki meesolendit,
 ei sugulast ega sõpra. 

12 Nõnda hävitas Simri kogu Baesa soo Issanda sõna kohaselt, mis
 Issand oli rääkinud Baesa vastu prohvet Jehu läbi 

13 kõigi Baesa pattude pärast ja tema poja Eela pattude
 pärast, mis nad olid teinud ja millega nad Iisraeli olid saatnud
 pattu tegema, vihastades Issandat, Iisraeli Jumalat, oma ebajumalatega. 

14 Ja mis veel tuleks öelda Eelast ja kõigest, mis ta tegi, eks
 sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus? 

Iisraeli kuningas Simri

15 Juuda kuninga Aasa kahekümne seitsmendal aastal valitses Simri
 Tirsas seitse päeva; rahvas oli aga leeris Gibbetoni all, mis
 vilistitele kuulus. 

16 Kui leeris olev rahvas kuulis öeldavat: „Simri on pidanud
 vandenõu ja on ka kuninga maha löönud”, siis tõstis kogu Iisrael
 selsamal päeval leeris kuningaks Omri, Iisraeli väepealiku. 

17 Siis Omri läks Gibbetonist ära ja koos temaga kogu Iisrael, ja
 nad piirasid Tirsat. 

18 Ja kui Simri nägi, et linn oli vallutatud, siis ta läks
 kuningakoja torni, põletas tulega enese pealt kuningakoja ja suri 

19 oma pattude pärast, mis ta oli teinud, tehes kurja Issanda
 silmis, käies Jerobeami teel ja tema patus, mis too oli teinud,
 saates Iisraeli pattu tegema. 

20 Ja mis veel tuleks öelda Simrist ja tema vandenõust, mida ta
 pidas, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus? 

Iisraeli kuningas Omri

21 Siis Iisraeli rahvas jagunes pooleks; pool rahvast käis Giinati
 poja Tibni järel, et tõsta teda kuningaks, ja pool Omri järel. 

22 Aga see rahvas, kes käis Omri järel, sai võimust rahva üle, kes
 käis Giinati poja Tibni järel. Tibni suri ja Omri sai kuningaks. 

23 Juuda kuninga Aasa kolmekümne esimesel aastal sai Omri
 kaheteistkümneks aastaks Iisraeli kuningaks; Tirsas valitses ta kuus aastat. 

24 Ta ostis Semerilt kahe hõbetalendi eest Samaaria mäe; ta ehitas
 mäe peale linna ja nimetas linna, mille ta oli ehitanud, Samaariaks,
 mäe omaniku Semeri nime järgi. 

25 Aga Omri tegi kurja Issanda silmis; ta tegi rohkem kurja kui
 kõik need, kes enne teda olid olnud. 

26 Ta käis kõigil Nebati poja Jerobeami teedel ja tema pattudes,
 millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema, vihastama Issandat,
 Iisraeli Jumalat, oma ebajumalatega. 

27 Ja mis veel tuleks öelda Omrist, mis ta tegi, ja tema
 vägitegudest, mis ta korda saatis, eks sellest ole kirjutatud
 Iisraeli kuningate Ajaraamatus? 

28 Ja Omri läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti
 Samaariasse. Ja tema poeg Ahab sai tema asemel kuningaks. 

Iisraeli kuningas Ahab

29 Ahab, Omri poeg, sai Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Aasa
 kolmekümne kaheksandal aastal; ja Ahab, Omri poeg, valitses Samaarias
 Iisraeli üle kakskümmend kaks aastat. 

30 Aga Ahab, Omri poeg, tegi kurja Issanda silmis, rohkem kui kõik
 need, kes enne teda olid olnud. 

31 Kas sellest veel vähe oli, et ta käis Nebati poja Jerobeami
 pattudes? Ta võttis naiseks Iisebeli, siidonlaste kuninga Etbaali
 tütre, ja läks ning teenis Baali ja kummardas teda. 

32 Ja ta püstitas Baalile altari Baali kotta, mille ta Samaariasse
 oli ehitanud. 

33 Ja Ahab valmistas Aŵera kuju. Ahab tegi Issanda,
 Iisraeli Jumala vihastamiseks veel rohkem kui kõik Iisraeli kuningad, kes enne
 teda olid olnud. 

34 Tema päevil ehitas peetellane Hiiel üles Jeeriko; ta rajas selle
 oma esmasündinu Abirami hinnaga ja ta pani sellele väravad ette oma
 noorima poja Seguubi hinnaga Issanda sõna kohaselt, mis ta
 oli öelnud Joosua, Nuuni poja läbi. 

 «  eelmine  11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20  järgmine  »