1
Tervitus

1 Peetrus, Jeesuse Kristuse apostel - Pontoses, Galaatias,
 Kappadookias, Aasias ja Bitüünias hajali elavatele majalistele, kes
 on valitud 

2 Jumala Isa etteteadmise järgi, Vaimu pühitsemise läbi Jeesusele
 Kristusele kuuletumiseks ja tema verega piserdamiseks: Armu ja rahu saagu
 teile rohkesti! 

Elavast lootusest
3 Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma
 suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks
 Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, 

4 kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on
 taevas talletatud teile, 

5 keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel
 ajal valmis ilmuma. 

6 Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda
 aega
 kurvastama mitmesugustes kiusatustes, 

7 et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat
 kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks
 teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, 

8 keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te
 praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga
 kirgastatud rõõmuga, 

9 kui te võtate vastu usu eesmärgi - oma hingede pääste. 
10 Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud
 prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. 

11 Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid
 nendes olev Kristuse Vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile
 järgnevat kirkust. 

12 Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli
 kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile
 taevast läkitatud Pühas Vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse
 isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. 

Üleskutse pühaks eluks

13 Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti
 kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse
 ilmumises. 

14 Nii nagu kuulekad lapsed ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuseaja
 himudega, 

15 vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes
 teid on kutsunud; 

16 sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!” 

17 Kui te hüüate Isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut igaühe
 tegude järgi, siis elage kartuses oma majalisepõlv, teades, et 

18 teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga
 teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, 

19 vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega. 
20 Tema oli selleks ette määratud küll enne maailma rajamist,
 aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast, 

21 kes te tema läbi olete ustavad Jumalale,
 kes on tema üles äratanud surnuist ja andnud talle kirkuse,
 nii et teie usk ja lootus oleksid Jumalas. 

22 Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks
 vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest! 

23 Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest,
 Jumala elava ning jääva sõna kaudu. 

24 Sest
 „kõik inimlik on kui rohi
 ja kogu ta hiilgus nagu rohu õieke.
 Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha,
 

25 aga Issanda sõna jääb igavesti.”
 
  

26 See on aga seesama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina. 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5  järgmine  »