33
Juuda kuningas Manasse

1 Manasse oli kuningaks saades kaksteist aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas viiskümmend viis aastat. 

2 Tema tegi kurja Issanda silmis nende rahvaste jõleduste
 eeskujul, kelle Issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest. 

3 Tema ehitas jälle üles ohvrikünkad, mis ta isa Hiskija oli
 maha kiskunud, ja ta püstitas altareid baalidele, valmistas
 Aŵera kujusid ja kummardas kõiki taevavägesid ning teenis neid. 

4 Tema ehitas altareid Issanda kotta, kuigi Issand oli
 öelnud: „Jeruusalemmas peab minu nimi olema igavesti!” 

5 Tema ehitas altareid kõigile taevavägedele Issanda koja
 kumbagi õue. 

6 Tema laskis oma pojad tulest läbi käia Ben-Hinnomi orus,
 toimetas lausumist ja kuulutas märkidest, nõidus ning seadis
 vaimudemanajaid ja ennustajaid; ta tegi palju kurja Issanda
 silmis ja vihastas teda. 

7 Tema paigutas Jumala kotta nikerdatud ebajumalakuju, mille
 ta oli valmistanud, kuigi Jumal oli öelnud Taavetile ja ta
 pojale Saalomonile: „Siia kotta ja Jeruusalemma, mille ma olen
 valinud kõigist Iisraeli suguharudest, panen ma oma nime
 igaveseks ajaks. 

8 Ma ei vii enam Iisraeli jalga ära sellelt maalt, mille ma
 olen määranud teie vanemaile, kui nad ainult panevad tähele ja
 teevad kõike, mida ma Moosese läbi neid olen käskinud, mis
 puutub kogu Seadusesse, määrustesse ja seadlustesse.” 

9 Aga Manasse ahvatles Juuda ja Jeruusalemma elanikke tegema
 rohkem kurja, kui tegid need paganad, kelle Issand oli hävitanud
 Iisraeli laste eest. 

10 Ja Issand rääkis Manassele ja tema rahvale, aga nemad ei
 pannud tähele. 

11 Siis tõi Issand nende kallale Assuri kuninga
 sõjaväepealikud ja need võtsid Manasse kinni peiduurkas, sidusid
 ta vaskahelatega ja viisid Paabelisse. 

12 Aga kui tal kitsas käes oli, siis ta püüdis leevendada
 Issanda, oma Jumala palet ja alandas ennast väga oma vanemate
 Jumala ees. 

13 Ja kui ta palvetas tema poole, siis andis Jumal temale
 järele, kuulis ta anumist ja tõi tema tagasi Jeruusalemma, ta
 oma kuningriiki. Siis mõistis Manasse, et Issand on Jumal. 

14 Ja seejärel ehitas ta Taaveti linna välimise müüri orgu
 Giihonist lääne pool, Kalavärava suunas ja ümber templikünka,
 tehes selle väga kõrgeks; ja ta paigutas väepealikud kõigisse
 Juuda kindlustatud linnadesse. 

15 Ta kõrvaldas võõrad jumalad ja kuju Issanda kojast, samuti
 kõik altarid, mis ta oli ehitanud Issanda koja mäele ja
 Jeruusalemma, ja viskas need linnast välja. 

16 Ja ta seadis korda Issanda altari ning ohverdas selle peal
 tänu- ja kiituseohvreid, ja andis Juudale käsu teenida Issandat,
 Iisraeli Jumalat. 

17 Ometi ohverdas rahvas veelgi ohvriküngastel, kuigi
 Issandale, oma Jumalale. 

18 Ja muud Manasse lood ja tema palve oma Jumala poole ning
 nende nägijate sõnad, kes temale rääkisid Issanda, Iisraeli Jumala
 nimel, vaata, need on Iisraeli Kuningate raamatus. 

19 Ja tema palve ning kuidas seda kuulda võeti, ja kõik tema
 patud ja üleastumised, ja paigad, kuhu ta ehitas ohvrikünkad,
 püstitas viljakustulbad ja nikerdatud kujud, enne kui ta ennast
 alandas, vaata, need on kirja pandud Hoosai lugudes. 

20 Siis Manasse läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti
 oma kotta. Ja tema poeg Aamon sai tema asemel kuningaks. 

Juuda kuningas Aamon

21 Aamon oli kuningaks saades kakskümmend kaks aastat vana ja
 ta valitses Jeruusalemmas kaks aastat. 

22 Tema tegi kurja Issanda silmis, nõnda nagu tema isa
 Manasse oli teinud. Aamon ohverdas kõigile nikerdatud kujudele,
 mis ta isa Manasse oli teinud, ja teenis neid. 

23 Aga ta ei alandanud ennast Issanda ees, nõnda nagu tema
 isa Manasse oli ennast alandanud, vaid tema, Aamon, suurendas
 süüd.  

24 Siis pidasid ta sulased vandenõu tema vastu ja nad
 surmasid ta tema oma kojas. 

25 Aga maa rahvas lõi maha kõik need, kes olid pidanud
 vandenõu kuningas Aamoni vastu, ja maa rahvas tõstis tema poja
 Joosija tema asemele kuningaks. 

 «  eelmine  27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36  järgmine  »