23
Joosija usupuhastus

1 Siis kuningas läkitas käsu ja kõik Juuda ja Jeruusalemma vanemad
 koguti tema juurde. 

2 Ja kuningas läks Issanda kotta ja koos temaga kõik Juuda mehed
 ja kõik Jeruusalemma elanikud, preestrid ja prohvetid ja kogu rahvas,
 niihästi väikesed kui suured, ja ta luges nende kuuldes kõik Issanda
 kojast leitud Seaduse raamatu sõnad. 

3 Ja kuningas seisis samba juures ja tegi Issanda ees lepingu, et
 nad käivad Issanda järel ja peavad tema käske, manitsusi ja määrusi
 kõigest südamest ja kõigest hingest, et täita selle Seaduse sõnu, mis
 sellesse raamatusse olid kirjutatud; ja kogu rahvas astus lepingusse. 

4 Siis käskis kuningas ülempreester Hilkijat ning alamaid
 preestreid ja lävehoidjaid, et nad viiksid Issanda templist välja
 kõik asjad, mis olid tehtud Baalile ja Aŵerale ja kõigile
 taevavägedele; ja ta põletas need väljaspool Jeruusalemma Kidroni
 väljadel ning viis nende tuha Peetelisse. 

5 Ja ta kõrvaldas ebajumalapreestrid, keda Juuda kuningad olid
 seadnud suitsutama ohvriküngastel Juuda linnades ja Jeruusalemma
 ümbruses; ka need, kes suitsutasid Baalile, päikesele, kuule,
 tähtedele ja kõigile taevavägedele. 

6 Ja ta viis Issanda kojast välja viljakustulba, väljapoole
 Jeruusalemma Kidroni orgu, ja põletas selle Kidroni orus, pihustas
 põrmuks ja viskas põrmu lihtrahva haudade peale. 

7 Ja ta kiskus maha pordumeeste kojad, mis olid Issanda koja
 juures, kus naised kudusid telke Aŵerale. 

8 Ja ta laskis Juuda linnadest tulla kõik preestrid ning rüvetas
 ohvrikünkad, kus preestrid olid suitsutanud, Gebast kuni Beer-Sebani;
 ta kiskus maha ohvrikünkad väravate juurest, mis olid linnapealik
 Joosua värava suus vasakul pool, kui sisse minna linna väravast. 

9 Ohvriküngaste preestrid aga ei tohtinud Jeruusalemmas minna
 Issanda altari juurde, vaid nad sõid hapnemata leiba oma vendade keskel. 

10 Ta rüvetas põletuspaiga Ben-Hinnomi orus, et ükski ei saaks
 lasta oma poega või tütart tulest läbi käia Moolokile. 

11 Ta kõrvaldas need hobused, kelle Juuda kuningad olid pühendanud
 päikesele, Issanda koja sissekäigu kõrvalt, ülemteener Netan-Meleki
 kambri juurest, mis oli Parvarimis; ja ta põletas tules päikesevankri. 

12 Altarid, mis Juuda kuningad
 olid teinud ning mis olid Aahase ülaruumi katusel, ja altarid, mis
 Manasse oli teinud Issanda koja kumbagi
 õue, kiskus kuningas maha, lõhkus sealt ja viskas nende rusud
 Kidroni orgu. 

13 Ja kuningas rüvetas need ohvrikünkad, mis olid ida pool
 Jeruusalemma, lõuna pool Hävitusemäge, mis Iisraeli kuningas Saalomon
 oli ehitanud Astartele, siidonlaste jäledusele, ja Kemosele,
 moabide jäledusele, ja Milkomile, ammonlaste vastikule ebajumalale. 

14 Ta purustas sambad ja raius maha viljakustulbad ning täitis
 nende asemed inimluudega. 

15 Samuti altari, mis oli Peetelis, ohvrikünka, mille oli teinud
 Nebati poeg Jerobeam, kes saatis Iisraeli pattu tegema - ka selle
 altari ja ohvrikünka kiskus ta maha; ta põletas ohvrikünka,
 pihustades selle põrmuks, ja põletas ka viljakustulba. 

16 Kui Joosija pöördus ja nägi haudu, mis olid seal mäe peal, siis
 ta läkitas mehi ja laskis võtta luud haudadest ning põletas need
 altaril, rüvetades seda Issanda sõna kohaselt, nagu oli kuulutanud
 jumalamees, kes need sõnad hüüdis. 

17 Ja ta küsis: „Mis märgikivi see on seal, mida ma näen?” Ja
 linna mehed vastasid temale: „See on selle jumalamehe haud, kes tuli Juudast
 ja kuulutas neid asju, mis sa nüüd tegid altariga Peetelis.” 

18 Siis ta ütles: „Laske ta puhkab, keegi ärgu liigutagu tema
 luid!” Nõnda päästsid nad tema luud ja prohveti luud, kes oli tulnud
 Samaariast. 

19 Ja Joosija kõrvaldas ka Samaaria linnades kõik ohvriküngaste kojad,
 mis Iisraeli kuningad olid teinud Issanda
 vihastamiseks, ja ta talitas nendega täiesti samal viisil, nagu ta
 oli teinud Peetelis. 

20 Ta tappis altarite peal kõik seal olevad ohvriküngaste
 preestrid ja põletas nende peal inimluid. Seejärel läks ta tagasi
 Jeruusalemma.  

Joosija peab paasapüha

21 Ja kuningas andis käsu kogu rahvale, öeldes: „Pidage paasapüha
 Issanda, oma Jumala auks, nõnda nagu on kirjutatud selles
 seaduseraamatus!”  

22 Sest niisugust paasapüha ei olnud peetud alates neist
 päevist, kui Iisraelile mõistsid kohut kohtumõistjad, ega kõigil
 Iisraeli kuningate ja Juuda kuningate päevil. 

23 Alles kuningas Joosija kaheksateistkümnendal aastal peeti seda
 paasapüha Issanda auks Jeruusalemmas. 

24 Ja Joosija pühkis ära ka vaimudemanajad ja ennustajad, teeravid
 ja ebajumalad ja kõik jäledused, mida nähti Juudamaal ja
 Jeruusalemmas, et täide viia Seaduse sõnu, mis olid kirjutatud
 raamatus, mille preester Hilkija leidis Issanda kojast. 

25 Enne teda ei olnud tema sarnast kuningat, kes oleks nõnda
 pöördunud Issanda poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest
 ja kõigest oma väest täiesti Moosese Seaduse kohaselt; ja pärast
 teda ei ole tõusnud tema sarnast. 

26 Ometi ei pöördunud Issand oma suurest tulisest vihast, kui viha
 kord oli süttinud põlema Juuda vastu kõige selle vihastusväärse
 pärast, millega Manasse teda oli vihastanud. 

27 Ja Issand ütles: „Ma kõrvaldan ka Juuda oma palge eest, nõnda
 nagu ma kõrvaldasin Iisraeli, ja ma hülgan Jeruusalemma, selle linna,
 mille ma olen ära valinud, ja koja, mille kohta ma olen öelnud: „Seal
 olgu minu nimi!”” 

Joosija surm

28 Ja mis veel tuleks öelda Joosijast ja kõigest, mis ta tegi, eks
 sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus? 

29 Tema päevil läks vaarao Neko, Egiptuse kuningas, Assuri kuninga
 vastu Frati jõe äärde; ja kuningas Joosija läks temale vastu, aga
 vaarao surmas tema Megiddos, kui ta teda nägi. 

30 Ja Joosija sulased viisid tema surnuna vankris Megiddost ära, tõid
 Jeruusalemma ning matsid ta tema oma hauda. Ja maa rahvas võttis
 Jooahase, Joosija poja ja võidis teda ning tõstis ta kuningaks tema
 isa asemel. 

Juuda kuningas Jooahas

31 Jooahas oli kuningaks saades kakskümmend kolm aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas kolm kuud; ta ema nimi oli Hamutal, Jeremija
 tütar Libnast. 

32 Tema tegi kurja Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu ta vanemad
 olid teinud. 

33 Ja vaarao Neko vangistas tema Riblas, Hamatimaal, et ta ei
 valitseks enam Jeruusalemmas, ja määras maale maksukohustuse: sada
 talenti hõbedat ja talent kulda. 

34 Ja vaarao Neko tõstis kuningaks Eljakimi, Joosija poja, tema
 isa Joosija asemel, ja muutis tema nime Joojakimiks; aga Jooahase ta
 võttis kaasa ja too tuli Egiptusesse ning suri seal. 

35 Joojakim andis vaaraole hõbeda ja kulla; aga ta pidi maa
 maksustama, et anda vaaraole raha ta käsu kohaselt: ta nõudis maa
 rahvalt, igaühelt vastavalt ta maksustamisele, hõbedat ja kulda vaarao
 Nekole andmiseks. 

Juuda kuningas Joojakim

36 Joojakim oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja
 ta valitses Jeruusalemmas üksteist aastat; ta ema nimi oli Sebidda,
 Pedaja tütar Ruumast. 

37 Tema tegi kurja Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu ta vanemad
 olid teinud. 

 «  eelmine  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25  järgmine  »