27
Tütarde pärimisõigus

1 Siis astusid ette Selofhadi tütred; Selofhad oli Heeferi poeg, kes
 oli Gileadi poeg, kes oli Maakiri poeg, kes oli Manasse poeg Joosepi
 poja Manasse suguvõsast; ja need olid tema tütarde nimed: Mahla, Noa,
 Hogla, Milka ja Tirsa. 

2 Ja nad seisid Moosese ja preester Eleasari ja vürstide ja terve
 koguduse ees kogudusetelgi ukse juures, öeldes: 

3 „Meie isa suri kõrbes, aga ta ei olnud selles jõugus, kes
 kogunes Issanda vastu, Korahi jõugus, vaid ta suri oma patu pärast ja
 tal ei olnud poegi. 

4 Miks peaks kaduma meie isa nimi tema suguvõsa keskelt,
 sellepärast et tal ei olnud poega? Anna meile pärisosa meie isa
 vendade keskel!” 

5 Ja Mooses viis nende nõudeasja Issanda ette. 

6 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
7 „Selofhadi tütred räägivad õigesti. Anna neile tõesti maaomand
 pärisosaks nende isa vendade keskel; anna neile üle nende isa
 pärisosa! 

8 Ja räägi Iisraeli lastega, öeldes: Kui keegi sureb ja tal ei ole
 poega, siis andke ta pärisosa üle tema tütrele! 

9 Aga kui tal ei ole tütart, siis andke ta pärisosa tema vendadele! 
10 Aga kui tal ei ole vendi, siis andke ta pärisosa tema isa
 vendadele! 

11 Aga kui ta isal ei ole vendi, siis andke tema pärisosa ligemale
 veresugulasele ta suguvõsast, ja tema võtku see oma valdusesse! See
 olgu Iisraeli lastele seadluseks Issanda poolt Moosesele antud
 käsu kohaselt!” 

Joosua saab Moosese järeltulijaks

12 Ja Issand ütles Moosesele: „Mine üles sellele Abarimi mäele ja
 vaata maad, mille ma annan Iisraeli lastele! 

13 Ja kui sa oled seda vaadanud, siis koristatakse sind su rahva
 juurde, nagu koristati su vend Aaron, 

14 sellepärast et te Siini kõrbes, kui kogudus riidles, panite
 vastu mu käsule ega pühitsenud mind nende nähes vee
 muretsemisega.”
 See oli Kaadesi Meriba vesi Siini kõrbes. 

15 Ja Mooses rääkis Issandaga, öeldes: 
16 „Pangu Issand, kõige liha vaimude Jumal, koguduse üle üks mees, 
17 kes läheks välja nende ees ja kes tuleks tagasi nende ees, kes
 viiks nad välja ja kes tooks nad tagasi, et Issanda kogudus ei oleks
 nagu kari, kellel ei ole karjast!” 

18 Ja Issand ütles Moosesele: „Võta Joosua, Nuuni poeg, mees,
 kelles on Vaim, ja pane oma käsi tema peale! 

19 Ja pane ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette ning
 anna temale nende nähes kohustus! 

20 Pane tema peale osa oma väärikusest, et terve Iisraeli laste
 kogudus võtaks teda kuulda! 

21 Siis ta astugu preester Eleasari ette ja too küsigu temale
 uurimi otsust Issanda ees; tema käsul nad mingu välja ja tema käsul
 nad tulgu tagasi, tema ise ja kõik Iisraeli lapsed koos temaga, terve
 kogudus!” 

22 Ja Mooses tegi, nagu Issand oli teda käskinud, ja võttis Joosua
 ning pani ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette. 

23 Ja ta pani oma käed tema peale ja andis temale kohustuse, nagu
 Issand oli käskinud Moosese läbi. 

 «  eelmine  22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31  järgmine  »