10
Peetrus ja Korneelius

1 Kaisarea linnas oli üks mees, Korneelius nimi,
 nõndanimetatud Itaalia kohordi pealik, 

2 vaga ja jumalakartlik koos terve oma perega; ta jagas
 rahvale palju almuseid ja palus alati Jumalat. 

3 See nägi nägemuses selgesti, umbes kell kolm pärast lõunat,
 Jumala ingli enese juurde sisse astuvat ja ütlevat: „Korneelius!” 

4 Tema vaatas aga ainiti ingli otsa ja ütles kartma lüües:
 „Mis on, isand?” See ütles talle: „Sinu palved ja su almused
 on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. 

5 Ja nüüd saada mehi Joppesse ning lase kutsuda Siimon,
 kelle hüüdnimi on Peetrus. 

6 Tema on külaliseks nahkur Siimona juures, kellel on koda
 mere ääres.” 

7 Kui temaga rääkinud ingel oli lahkunud, kutsus Korneelius
 kaks majateenrit ja ühe jumalakartliku sõduri nende hulgast, kes
 alati ta juures viibisid, 

8 jutustas neile kõigest ning läkitas nad Joppesse. 

9 Aga järgmisel päeval, kui nad teed käies lähenesid
 linnale, läks Peetrus keskpäeva ajal katusele palvetama. 

10 Ja talle tuli nälg ning ta tahtis midagi süüa. Aga
 kui talle süüa tehti, siis sündis, et ta oli nagu endast ära 

11 ja nägi taeva avatud olevat ja sealt laskuvat anuma
 otsekui suure lina, mida nelja nurka pidi maa peale lasti. 

12 Selle sees oli igasuguseid ilmamaa neljajalgseid ja
 roomajaid ja taeva linde. 

13 Ja talle kostis hääl: „Tõuse, Peetrus, tapa ja söö!” 
14 Aga Peetrus ütles: „Ei ilmaski, Issand, sest ma ei ole
 veel kunagi söönud seda, mis on keelatud ja rüve.” 

15 Ja hääl hüüdis talle teist korda: „Mida Jumal on puhtaks
 tunnistanud, seda sina ära pea keelatuks!” 

16 See sündis kolm korda, ja kohe võeti anum üles
 taevasse. 

17 Aga kui Peetrus oli eneses kahevahel, mida tema nähtud
 nägemus küll peaks tähendama, vaata, siis Korneeliuse läkitatud
 mehed, kes olid Siimona koja üles otsinud, seisid värava taga 

18 ning pärisid, hüüdes: „Kas Siimon, hüüdnimega Peetrus, on
 siin külas?” 

19 Peetrus alles mõtiskles nägemuse üle, kui Vaim ütles
 talle: „Vaata, kolm meest otsib sind. 

20 Tõuse nüüd kohe, astu alla ja mine nendega koos ilma
 kõhklemata, sest mina ise olen nad läkitanud.” 

21 Peetrus astus siis alla meeste juurde ja ütles: „Ennäe,
 mina olen see, keda te otsite. Mis asja pärast te olete tulnud?” 

22 Nemad vastasid: „Rooma pealik Korneelius, õiglane
 ja jumalakartlik mees, kellel on hea maine kogu juuda
 rahva hulgas, on saanud pühalt inglilt märku sind oma majja kutsuda
 ja kuulata sinu sõnu.” 

23 Siis ta kutsus nad sisse endale külla.Järgmisel päeval Peetrus tõusis ja läks teele koos
 nendega ja mõned Joppe vennad läksid temaga kaasa. 

24 Aga ülejärgmisel päeval jõudis ta Kaisareasse. Korneelius
 ootas neid juba ja oli oma sugulased ja lähemad sõbrad kokku
 kutsunud. 

25 Kui Peetrus sisse astus, läks Korneelius talle vastu
 ja kummardas teda ta jalgade ette maha heites. 

26 Aga Peetrus tõstis ta üles ja ütles: „Tõuse püsti, ka mina
 olen ju inimene!” 

27 Ja temaga vesteldes astus ta sisse ja leidis palju
 kokkutulnuid. 

28 Peetrus ütles neile: „Küllap te teate, et juuda mehel on
 lubamatu suhelda muulasega või minna tema juurde. Aga Jumal on mulle
 selgeks teinud, et ühtegi inimest ei tohi nimetada
 halvaks ega rüvedaks. 

29 Seepärast ma olengi sõnalausumata tulnud, kui mind
 kutsuti. Nüüd ma küsin: mis asja pärast te olete mu kutsunud?” 

30 Ja Korneelius ütles: „Nelja päeva eest, samuti
 pärastlõunal kella kolme paiku, ma palvetasin oma majas. Ja
 vaata, mu ees seisis üks mees säravas rõivas 

31 ning ütles: „Korneelius, su palvet on kuuldud ja su
 almuseid on tuletatud meelde Jumala ees. 

32 Saada nüüd käskjalad Joppesse ja kutsu Siimon, kelle
 hüüdnimi on Peetrus; tema on külas nahkur Siimona kojas
 mere ääres.” 

33 Ma saatsin siis otsekohe sinu järele ja sa oled hästi
 teinud, et sa tulid. Nüüd me oleme siis kõik üheskoos Jumala ees
 kuulamas kõike, mida Issand sulle on käskinud.” 

34 Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles: „Tõepoolest, nüüd ma
 mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, 

35 vaid talle on vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda
 kardab ja teeb õigust. 

36 See on sõna, mille ta on läkitanud Iisraeli lastele,
 kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on
 kõikide Issand. 

37 Te teate seda, mis on sündinud algul Galileas ja siis kogu
 Juudamaal pärast ristimist, mida kuulutas Johannes - 

38 kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha
 Vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki
 kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. 

39 Ja meie oleme kõige selle tunnistajad, mis ta on
 teinud juutide maal ja Jeruusalemmas. Nemad aga hukkasid tema,
 riputades ta ristipuu külge. 

40 Sellesama on Jumal kolmandal päeval üles äratanud ja
 lasknud tal saada avalikuks; 

41 mitte kogu rahvale, vaid Jumala poolt
 ette märgitud tunnistajaile, meile, kes me oleme temaga koos
 söönud ja joonud pärast seda, kui ta oli üles tõusnud surnuist. 

42 Ja tema on käskinud meid rahvale kuulutada ja tunnistada,
 et tema on Jumala poolt määratud elavate ja surnute
 kohtumõistja. 

43 Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes temasse
 usub, saab tema nime läbi pattude andeksandmise.” 

44 Kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes Püha Vaim
 kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. 

45 Ja kõik need usklikud ümberlõigatute hulgast, kes olid
 Peetrusega kaasa tulnud, jahmusid sellest, et Püha Vaimu andi valati ka
 paganate peale, 

46 sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumala
 suurust ülistavat. Siis hakkas Peetrus rääkima: 

47 „Kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on
 saanud Püha Vaimu nõnda nagu meiegi?” 

48 Ta käskis nad ristida Jeesuse Kristuse nimesse. Siis nad
 palusid teda jääda mõneks päevaks nende juurde. 

 «  eelmine  5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14  järgmine  »