13
Pauluse esimese misjonireisi algus

1 Aga Antiookias olevas koguduses oli prohveteid ja
 õpetajaid: Barnabas, Siimeon, keda hüüti Nigeriks, Luukius
 Küreenest, Manaeen, kes oli kasvanud üles koos nelivürst
 Heroodesega, ja Saulus. 

2 Kui need siis Issandat teenisid ja paastusid, ütles Püha
 Vaim: „Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma
 olen nad kutsunud!” 

3 Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende
 peale ning saatsid nad teele. 

4 Kui nad olid Püha Vaimu poolt teele saadetud, tulid
 nad alla Seleukeiasse ja purjetasid Küprosele. 

5 Ja kui nad jõudsid Salamisesse, kuulutasid nad Jumala sõna
 juudi sünagoogides. Neil oli ka Johannes abiliseks. 

6 Nad käisid läbi terve saare Pafosest saadik. Seal
 leidsid nad ühe juudi nõia ning valeprohveti nimega Barjeesus. 

7 See oli maavalitseja Sergius Pauluse juures, kes oli
 mõistlik mees. Too kutsus Barnabase ja Sauluse enese juurde
 ning soovis kuulata Jumala sõna. 

8 Aga neile pani vastu Elümas, „nõid” - sest nõnda tuleb
 tõlkida ta nime -, püüdes maavalitsejat usust eemale pöörata. 

9 Aga Saulus, keda hüütakse Pauluseks, täis Püha Vaimu,
 vaatas teda teravalt 

10 ja ütles: „Oh sa kuradi poeg, täis kõiksugu kavalust ja
 kõiksugu kelmust, kõige õiguse vaenlane, kas sa ei lakka
 Issanda sirgeid teid väänamast? 

11 Ja nüüd, vaata, Issanda käsi tuleb su peale ja sa jääd
 pimedaks ega näe päikest tükil ajal!” Ja otsekohe langes Elümase
 üle pimedus ning ringi tammudes otsis ta talutajaid. 

12 Kui maavalitseja nägi, mis juhtus, hakkas ta uskuma,
 olles hämmastunud Issanda õpetusest. 

Paulus ja Barnabas Pisiidia Antiookias

13 Aga Paulus ja tema kaaslased purjetasid edasi Pafosest ja
 tulid Pergesse, Pamfüüliamaale. Seal Johannes lahkus neist
 ja pöördus tagasi Jeruusalemma. 

14 Aga nemad läksid Pergest edasi ja jõudsid Pisiidia-poolsesse
 Antiookiasse. Hingamispäeval läksid nad sünagoogi ja
 istusid maha. 

15 Pärast Seaduse ja Prohvetite ettelugemist läkitasid
 sünagoogi vanemad neile sõna: „Mehed-vennad, kui teil on mõni
 julgustussõna rahva jaoks, siis öelge!” 

16 Siis tõusis Paulus üles, viipas käega ja ütles:„Iisraeli mehed ja teie, kes kardate Jumalat, kuulge! 
17 Iisraeli rahva Jumal valis ära meie isad ja
 tegi nendest suure rahva, kui nad olid pagulastena Egiptuses,
 ja ta tõi nad sealt välja kõrgele tõstetud vägeva käega. 

18 Ja ligi nelikümmend aastat talus ta nende kombeid kõrbes; 
19 ja ta hävitas seitse rahvast Kaananimaal ja andis nende maa
 neile pärandiks 

20 ligi neljasaja viiekümneks aastaks. Ja pärast seda andis
 ta neile kohtumõistjaid prohvet Saamueli ajani. 

21 Ja seejärel nad palusid endale kuningat, ja Jumal andis
 neile neljakümneks aastaks Sauli, Kiisi poja, mehe Benjamini
 suguharust. 

22 Ja kui ta selle oli tagandanud, äratas ta neile
 kuningaks Taaveti, kellest ta ka tunnistas: „Ma olen leidnud
 Taaveti, Iisai poja, endale meelepärase mehe, kes teeb
 kõik mu tahtmist mööda.” 

23 Sellesama mehe soost on Jumal oma tõotust mööda toonud
 Jeesuse Iisraelile Päästjaks. 

24 Enne tema tulekut kuulutas Johannes
 meeleparandusristimist kogu Iisraeli rahvale. 

25 Kui Johannes oli oma elukäiku lõpetamas, ütles ta:
 „Mina ei ole see, kelle te arvate minu olevat, kuid vaata, pärast
 mind tuleb see, kelle jalatsit jalast päästma mina ei ole väärt.” 

26 Mehed-vennad, Aabrahami soo lapsed, ja need teie seas, kes
 Jumalat kardavad: meile on läkitatud see päästesõna. 

27 Sest Jeruusalemma elanikud ja nende ülemad ei
 tundnud teda ära, ja saatsid nõnda oma kohtuotsusega täide
 prohvetite ütlused, mida igal hingamispäeval loetakse, 

28 ja ühtegi surmasüüd leidmata palusid nad
 Pilaatust, et ta hukataks. 

29 Ja kui nad olid täitnud kõik, mis temast oli kirjutatud,
 võeti ta ristipuult maha ja pandi hauda. 

30 Jumal aga äratas ta surnuist üles. 
31 Ta oli palju päevi nähtav neile, kes koos temaga
 olid tulnud Galileast üles Jeruusalemma. Needsamad on nüüd tema
 tunnistajad rahva ees. 

32 Ja meie kuulutame teile rõõmusõnumit isadele antud
 tõotusest, 

33 et Jumal Jeesust üles äratades on täielikult täitnud
 tõotuse nende lastele, meile - nagu ka teises laulus on
 kirjutatud:
 „Sina oled mu Poeg,
 täna ma olen su sünnitanud.”
 
 
 

34 Et ta on tema surnuist üles tõusta lasknud, nõnda et ta
 eales ei pöördu tagasi kõdunemisse, seda on ta öelnud nii:
 „Ma täidan teile need Taavetile antud pühad ja kindlad tõotused.”
 
 
 

35 Seepärast ütleb ta ka teisal:
 „Sina ei lase oma Pühal näha kõdunemist.”
 
 
 

36 Sest Taavet, kui ta oma sugupõlve ajal Jumala tahtmist oli
 teeninud, uinus magama ja maeti oma esivanemate juurde ning nägi
 kõdunemist, 

37 see aga, kelle Jumal on üles äratanud, ei näinud
 kõdunemist. 

38 Olgu siis teile teada, mehed-vennad, et tema kaudu
 kuulutatakse teile pattude andeksandmist, ja see õigeksmõist,
 mida te ei suutnud leida Moosese Seaduses, 

39 on temas, kelles see on täielikult võimalik igale
 inimesele, kes usub. 

40 Vaadake siis, et teile ei juhtuks, mis on öeldud prohvetite
 kirjades:
  

41 „Vaadake, te põlastajad,
 ja imestage ja hävige.
 Sest ma teen ühe teo teie päevil,
 teo, mida te ei usuks, kui keegi seda teile jutustaks.””
 

42 Kui nad siis välja läksid, paluti apostleid ka järgmisel
 hingamispäeval neid asju rääkima. 

43 Pärast sünagoogist äraminekut järgnesid paljud
 juudid ja jumalakartlikud proselüüdid Paulusele ja Barnabasele,
 kes vestlesid nendega ja veensid neid jääma Jumala armusse. 

44 Aga järgmisel hingamispäeval kogunes peaaegu kogu linn
 Issanda sõna kuulama. 

45 Rahvahulki nähes muutusid juudid väga kadedaks ja
 vaidlesid pilgates vastu Pauluse sõnadele. 

46 Paulus ja Barnabas aga ütlesid avalikult: „Meie kohus oli
 rääkida Jumala sõna esiteks teile, aga et teie selle enesest ära
 tõukasite ega arva end igavest elu väärivat, siis vaata, me
 pöördume paganate poole. 

47 Sest nõnda on meid Issand käskinud:
 „Ma olen su pannud paganate valguseks,
 et sa oleksid päästeks ilmamaa otsani.””
 
 
 

48 Seda kuuldes rõõmustasid paganad ja ülistasid Issanda sõna
 ning said usklikuks, nii palju kui neid oli määratud igaveseks
 eluks. 

49 Ja Issanda sõna levis üle kogu maakonna. 
50 Aga juudid ässitasid kõrgemast seisusest jumalakartlikke
 naisi ja linna ülikuid, õhutades neid taga kiusama Paulust ja
 Barnabast, ning kihutasid nad välja oma piirkonnast. 

51 Nemad aga raputasid tolmu oma jalgadelt nende peale
 ja tulid Ikoonioni. 

52 Ja jüngrid said täis rõõmu ja Püha Vaimu. 

 «  eelmine  8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17  järgmine  »