14
Apostlid kuulutavad Ikoonionis ja Lüstras

1 Aga Ikoonionis sündis, et nad tulid juudi sünagoogi
 ja kõnelesid seal nõnda, et suur hulk juute ja kreeklasi
 sai usklikuks. 

2 Aga sõnakuulmatud juudid õhutasid ja ärritasid paganate
 hinged vendade vastu vihale. 

3 Apostlid viibisid seal kauemat aega, kuulutades
 avalikult Issandat, kes andis tunnistust oma armusõnale ja
 laskis sündida nende käte läbi tunnustähti ja imetegusid. 

4 Aga linna elanikud jagunesid kaheks: ühed olid juutide,
 teised apostlite poolt. 

5 Kui siis paganad ja juudid koos oma ülematega
 tahtsid apostleid teotada ja kividega surnuks visata, 

6 põgenesid nood sellest teada saades Lükaoonia linnadesse
 Lüstrasse ja Derbesse ja nende ümbruskonda 

7 ning kuulutasid seal evangeeliumi. 

8 Ja Lüstras istus maas üks vigaste jalgadega mees, emaihust saadik
 halvatud, kes polnud veel kunagi kõndinud. 

9 Too kuulis Paulust rääkimas. Kui Paulus talle otsa vaadates
 märkas, et mehel on usku saada päästetud, 

10 hüüdis ta valju häälega: „Tõuse püsti! Seisa oma jalgadel!”
 Ja too hüppas püsti ja kõndis. 

11 Rahvahulgad aga, nähes, mis Paulus oli teinud, tõstsid
 häält ja ütlesid lükaoonia keeles: „Jumalad on inimeste
 sarnastena tulnud alla meie juurde.” 

12 Nad hüüdsid Barnabast Zeusiks ja Paulust Hermeseks, sest
 tema pidas kõnet. 

13 Ja linna ääres asuva Zeusi templi preester tõi härgi ja
 lillevanikuid värava ette ja tahtis koos rahvaga neile
 ohverdada. 

14 Aga kui apostlid Barnabas ja Paulus seda kuulsid,
 käristasid nad oma rõivad katki ja tormasid rahvahulga sekka,
 hüüdes: 

15 „Mehed, miks te seda teete! Meiegi oleme teiesugused nõdrad
 inimesed, ja me kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite
 tühjadest asjadest elava Jumala poole, kes on teinud taeva ja maa ja
 mere ning kõik, mis nende sees on, 

16 kes läinud sugupõlvede ajal on lubanud kõigil paganail
 käia nende oma teedel, 

17 ja ometi ei ole jätnud andmata endast tunnistust,
 tehes head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu,
 kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga.” 

18 Ja nii kõneldes suutsid nad vaevu vaigistada rahvahulka,
 et see neile ei ohverdaks. 

19 Aga Antiookiast ja Ikoonionist tuli sinna juute ja need
 said rahvahulga oma nõusse. Ja nad viskasid Paulust kividega ning
 lohistasid ta linnast välja, pidades teda surnuks. 

20 Aga kui jüngrid olid kogunenud tema ümber, tõusis Paulus
 püsti ja läks linna. Järgmisel päeval lahkus ta koos Barnabasega
 Derbesse. 

Tagasipöördumine Antiookiasse

21 Kui nad ka sellele linnale olid evangeeliumi kuulutanud ja
 paljud olid jüngriteks saanud, pöördusid nad tagasi
 Lüstrasse ja Ikoonioni ja Antiookiasse 

22 ning kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse
 ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna
 Jumala riiki. 

23 Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte
 pealepanemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist
 ja paastumisi nemad Issanda hooleks, kellesse need olid hakanud
 uskuma. 

24 Ja läbinud Pisiidiamaa, saabusid nad Pamfüüliasse. 
25 Ja kui nad Perges olid sõna kuulutanud, läksid nad edasi
 Ataaliasse. 

26 Sealt nad purjetasid Antiookiasse, kus nad olid antud
 Jumala armu hooleks selle töö tarvis, mille nad nüüd olid
 lõpetanud. 

27 Pärale jõudnud ja koguduse kokku kutsunud, kuulutasid nad,
 mida kõike Jumal oli teinud nende juures ja et ta oli
 paganatele avanud usu ukse. 

28 Ja nad viibisid seal jüngrite keskel kauemat aega. 

 «  eelmine  9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18  järgmine  »