25
Paulus maavalitseja Festuse ees

1 Kui nüüd Festus oli astunud maavalitsejaametisse, läks ta
 kolme päeva pärast Kaisareast Jeruusalemma. 

2 Ülempreestrid ja juutide peamehed esitasid talle ametliku
 avalduse Pauluse vastu ja palusid temalt 

3 seda vastutulekut, et ta laseks Pauluse saata Jeruusalemma,
 korraldades ise varitsust tema hukkamiseks teel. 

4 Aga Festus vastas, et Paulust peetakse vangis Kaisareas,
 ning temagi läheb varsti sinna. 

5 „Kes nüüd teie seast on mõjukad,” ütles ta, „need
 tulgu koos minuga alla, et teda süüdistada, kui selles mehes on
 midagi lubamatut.” 

6 Kui siis Festus kõige rohkem kaheksa või kümme päeva nende
 juures oli viibinud, läks ta Kaisareasse. Teisel päeval
 istus ta kohtujärjele ning käskis Pauluse ette tuua. 

7 Kui nüüd Paulus kohale jõudis, asusid tema ümber
 Jeruusalemmast tulnud juudid ja tõstsid ta peale raskeid
 kaebusi, mida nad ei suutnud tõestada, 

8 sest Paulus kaitses ennast: „Ma ei ole patustanud ei
 juutide Seaduse ega pühakoja ega keisri vastu.” 

9 Festus aga, soovides olla juutidele meelepärane, vastas Paulusele: „Kas
 sa ei tahaks minna üles Jeruusalemma ja lasta mul seal sinu üle
 kohut mõista neis asjus?” 

10 Paulus ütles: „Mina seisan keisri kohtujärje ees,
 kus mu üle peab kohut mõistetama. Juutidele ei ole ma teinud
 mingit ülekohut, nagu sa ka ise hästi tead. 

11 Kui mul ei ole õigus ja ma olen teinud midagi surma
 väärivat, siis ma ei tõrgu suremast. Kui aga selle taga, milles
 need mind süüdistavad, ei ole midagi, siis ei või mind
 keegi nende kätte anda. Mina nõuan keisri kohut!” 

12 Siis Festus, rääkinud läbi oma nõunikega, vastas: „Keisri
 kohut oled sa nõudnud, keisri ette sa lähed!” 

Paulus kohtub kuningas Agrippaga

13 Aga mõni päev hiljem saabusid Kaisareasse kuningas Agrippa
 ja Berenike Festust tervitama. 

14 Kui nad olid juba mitu päeva seal viibinud, jutustas
 Festus kuningale Pauluse lugu: „Feeliks on jätnud vangi ühe
 mehe, 

15 kelle vastu mu Jeruusalemmas oleku ajal juudi
 ülempreestrid ja vanemad esitasid ametliku avalduse ja palusid
 tema surmamõistmist. 

16 Ma vastasin neile, et roomlastel ei ole kombeks ühtegi
 inimest anda hukkamiseks, enne kui süüdistatav saab võimaluse seista
 silm
 silma vastu süüdistajatega ja kosta enda eest kaebuse vastu. 

17 Kui nad siis siia tulid, istusin ma viivitamata järgmisel
 päeval kohtujärjele ning käskisin mehe ette tuua. 

18 Aga süüdistajad, kes seisid ta ümber, ei suutnud tema vastu
 esitada ühtki süüdistust niisugustes kuritegudes, nagu mina
 oletasin, 

19 vaid neil oli temaga mõningaid vaidlusküsimusi nende oma
 usuviisi suhtes ja kellegi surnud Jeesuse suhtes, kelle Paulus
 väitis elavat. 

20 Olles aga nõutuses nende vaidluste asjus, küsisin ma,
 kas ta ei tahaks minna Jeruusalemma ja seal lasta kohut
 mõista enese üle neis asjus. 

21 Aga kui Paulus nõudis, et teda kinni peetaks Tema Majesteedile
 otsustamise jätmiseks, siis ma käskisingi teda kinni pidada,
 kuni ma võin ta saata keisri juurde.” 

22 Siis ütles Agrippa Festusele: „Minagi tahaksin seda inimest
 kuulda.” Festus lausus: „Sa saad teda kuulda juba homme.” 

23 Järgmisel päeval tulid Agrippa ja Berenike suure
 toredusega ja astusid kohtusaali koos ülempealikute ja
 linna eriti tähtsate meestega. Siis toodi Festuse käsul Paulus 

24 ja Festus lausus: „Kuningas Agrippa ja kõik mehed, kes te
 meiega siin olete! Te näete siin seda, kelle pärast terve
 juutide kogukond on mulle peale käinud Jeruusalemmas ja siin,
 karjudes, et ta ei tohi enam ellu jääda. 

25 Mina aga leidsin, et ta pole teinud midagi surma
 väärivat. Et ta aga ise nõudis Tema Majesteedi kohut, siis
 ma otsustasin ta sinna saata. 

26 Kuna mul ei ole midagi kindlat tema kohta isandale
 kirjutada, seepärast ma olen toonud ta teie ette ja eriti sinu
 ette, kuningas Agrippa, et mul pärast juurdlust oleks midagi
 kirjutada. 

27 Sest mulle näib mõttetuna lähetada vangi ilma tema kohta
 käivaid süüdistusi osutamata.” 

 «  eelmine  19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28  järgmine  »