8
Jeruusalemma kogudust kiusatakse taga

1 Saulus oli samuti tema hukkamise poolt.
 Sel päeval tõusis suur tagakiusamine Jeruusalemma koguduse
 vastu ja kõik peale apostlite hajutati mööda Juuda- ja
 Samaariamaad. 

2 Aga mõned vagad mehed matsid Stefanose maha ja tegid suure
 leinatalituse tema pärast. 

3 Ent Saulus hakkas laastama kogudust, käis mööda kodasid ning
 vedas kaasa mehi ja naisi ning andis need vangi. 

Filippus läheb Samaariasse

4 Nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud, mööda maad ja
 kuulutasid evangeeliumi. 

5 Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale
 Kristust. 

6 Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles,
 kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. 

7 Sest paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja
 valju häälega kisendades, palju halvatuid ja jalutuid aga sai
 terveks. 

8 Ja suur rõõm oli selles linnas. 

9 Aga üks mees, Siimon nimi, oli juba varem selles linnas ja
 nõidus ning pani Samaaria rahvast jahmuma, öeldes end kellegi
 suure olevat. 

10 Tema mõju all olid kõik, nii pisikesed kui suured, ja ütlesid:
 „See on Jumala vägi, mida hüütakse Suureks.” 

11 Nad olid tema mõju all, sest ta oli kaua aega neid
 nõidumisega jahmuma pannud. 

12 Aga kui nad hakkasid uskuma Filippust, kes neile kuulutas
 evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis
 ristiti nii mehi kui naisi. 

13 Siimonastki sai usklik, ja kui ta oli ristitud, jäi
 ta alati Filippuse juurde. Ta oli väga jahmunud,
 nähes sündimas suuri tunnustähti ja vägevaid tegusid. 

Peetrus ja Johannes lähevad Samaariasse

14 Aga kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et
 Samaaria on Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde
 Peetruse ja Johannese. 

15 Need tulid kohale ja palvetasid samaarlaste eest, et nad
 võtaksid vastu Püha Vaimu. 

16 Sest Vaim ei olnud langenud veel kellegi peale nende
 seast, nad olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse. 

17 Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu Püha
 Vaimu. 

18 Aga kui Siimon nägi, et Vaim antakse apostlite käte
 pealepanemise kaudu, tõi ta neile raha 

19 ja ütles: „Andke minulegi see meelevald, et igaüks saaks
 Püha Vaimu, kelle peale ma iganes oma käed panen!” 

20 Aga Peetrus ütles talle: „Hävigu su hõbe
 koos sinuga, et sa arvad Jumala andi saavat raha eest! 

21 Sul ei ole osa ega pärandit selles sõnas, sest su süda ei
 ole siiras Jumala ees. 

22 Paranda nüüd meelt oma kurjusest ja anu Issandat, et su
 mõttevälgatus sulle ehk andeks antaks. 

23 Sest ma näen sind olevat täis kibedat sappi ja ülekohtu
 köidikus.” 

24 Siimon aga vastas: „Paluge teie minu eest Issandat, et minu
 peale ei tuleks midagi sellest, mis te olete öelnud!” 

25 Kui apostlid nüüd olid Issanda sõna tunnistanud ja
 rääkinud, pöördusid nad tagasi Jeruusalemma ja kuulutasid
 evangeeliumi paljudes samaarlaste külades. 

Filippus ja Etioopia kojaülem

26 Issanda ingel rääkis aga Filippusele: „Tõuse ja mine lõuna
 poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole! See
 on tühermaa.” 

27 Ja Filippus tõusis ning läks. Ja vaata, üks Etioopia
 eunuhh, etiooplaste kuninganna kandake võimukandja, kes
 valitses kogu ta varanduse üle, oli tulnud Jeruusalemma Jumalat
 kummardama 

28 ning oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges
 prohvet Jesaja raamatut. 

29 Ja Vaim ütles Filippusele: „Mine ja ligine sellele tõllale!” 
30 Filippus jooksis tõlla juurde ja kuulis
 teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ning küsis: „Kas sa ka aru saad,
 mida sa loed?” 

31 Tema vastas: „Kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind
 ei juhata?” Ja ta palus Filippust astuda üles ja istuda enese
 kõrvale. 

32 Ja kirjakoht, mida ta luges, oli see:
 „Tema on kui lammas viidud tappa
 ja otsekui tall on hääletu oma niitja ees,
 nõnda ei ava ka tema oma suud.
 

33 Tema alandamisega on tema õigus ära võetud.
 Kes jõuab tema suguvõsast jutustada?
 Sest ta elu võetakse ära maa pealt.”
 
 
 

34 Ja eunuhh hakkas rääkima ning ütles Filippusele: „Ma
 palun sind, kelle kohta prohvet seda ütleb? Kas enese või
 kellegi teise kohta?” 

35 Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes
 kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. 

36 Aga kui nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe vee
 äärde. Ja eunuhh lausus: „Ennäe, vesi! Mis takistab, et
 mind ei võiks ristida?” 

37 [Aga Filippus ütles: „Kui sa usud kogu südamest, siis on
 see võimalik.” Ta vastas ja ütles: „Ma usun, et Jeesus Kristus on
 Jumala Poeg!”] 

38 Ja ta käskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus ja
 eunuhh, astusid vette, ja Filippus ristis tema. 

39 Aga kui nad veest välja tulid, haaras Issanda Vaim Filippuse,
 ja eunuhh ei näinud teda enam. Kuid ta läks oma teed edasi
 rõõmuga. 

40 Aga Filippus leiti Asdodist, ja ta kuulutas mööda maad
 käies evangeeliumi kõigile linnadele, kuni ta jõudis
 Kaisareasse. 

 «  eelmine  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  järgmine  »