9
Saulus Damaskuse teel

1 Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi
 Issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde 

2 ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta
 iial peaks leidma mõne usuteel käijaist, olgu mehi või
 naisi, võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma. 

3 Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas
 äkitselt taevast tema ümber valgus 

4 ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis talle
 ütles: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?” 

5 Aga tema ütles: „Isand, kes sa oled?” Ja hääl vastas: „Mina olen
 Jeesus, keda sa taga kiusad. 

6 Kuid tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle,
 mida sa pead tegema.” 

7 Mehed, kes temaga koos käisid teed, seisid
 sõnatult; nad kuulsid küll häält, ei näinud aga
 kedagi. 

8 Aga Saulus tõusis maast üles, ja oma silmi avades ei näinud
 midagi. Ning ta viidi kättpidi talutades Damaskusesse. 

9 Ja kolm päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud. 

10 Ent Damaskuses oli üks jünger, Hananias nimi, ja Issand
 ütles temale nägemuses: „Hananias!” Tema vastas: „Issand,
 vaata, siin ma olen!” 

11 Issand ütles talle: „Tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse
 Sirgeks, ja otsi Juuda kojas üles Tarsosest pärit Sauluse-nimeline mees,
 sest vaata, tema palvetab 

12 ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse
 astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi
 saaks.” 

13 Hananias aga vastas: „Issand, ma olen paljudelt kuulnud
 sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele
 Jeruusalemmas, 

14 ja siingi on tal ülempreestrite käest meelevald aheldada
 kõiki, kes sinu nime appi hüüavad.” 

15 Aga Issand ütles talle: „Mine, sest tema on mul
 valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja
 Iisraeli laste ette, 

16 sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab
 kannatama minu nime pärast.” 

17 Siis Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja, pannud
 oma käed Sauluse peale, ütles: „Saul, vend,
 Issand on mu läkitanud - Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida
 mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis Püha Vaimu.” 

18 Ja kohe langes Sauluse silmadelt otsekui soomuseid ja
 ta nägi jälle. Ta tõusis püsti ja laskis enese ristida. 

19 Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu.Saulus oli siis mõned päevad Damaskuses jüngrite juures 
20 ning hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest, et
 see on Jumala Poeg. 

21 Aga kõik kuulajad jahmusid ning ütlesid: „Eks tema ole
 seesama, kes Jeruusalemmas hävitas selle nime appihüüdjaid
 ja kes on siia tulnud selleks, et neid viia aheldatult
 ülempreestrite juurde?” 

22 Saulus läks aga järjest vägevamaks ja ajas segadusse
 Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Jeesus ongi Messias. 

Saulus põgeneb Damaskusest

23 Kui juba üsna hulk päevi oli möödunud, võtsid juudid nõuks
 ta hukata. 

24 Aga Saulusele sai nende salasepitsus teatavaks. Nemad
 luurasid aga päevad ja ööd väravais, et teda hukata. 

25 Kuid ühel ööl ta õpilased võtsid ja lasksid ta korvi sees
 müüriava kaudu alla. 

26 Jõudnud Jeruusalemma, püüdis Saulus jüngritega
 liituda, ent kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger. 

27 Aga Barnabas võttis Sauluse oma hoolde ja viis ta
 apostlite juurde ning jutustas neile, kuidas Saulus teel oli
 näinud Issandat ning temaga kõnelnud ja kuidas ta oli Damaskuses
 avalikult Jeesuse nimel kuulutanud. 

28 Ja Saulus käis nende juures Jeruusalemmas sisse ja välja
 ning kuulutas avalikult rõõmusõnumit Issanda nimel. 

29 Ta rääkis ja vaidles ka kreekakeelsete juutidega, aga need
 võtsid nõuks ta hukata. 

30 Ent kui vennad seda teada said, viisid nad ta alla
 Kaisareasse ja läkitasid Tarsosesse. 

31 Nüüd oli kogudusel tervel Juuda-, Galilea- ja
 Samaariamaal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses, ja
 see üha kasvas Püha Vaimu julgustusel. 

Peetrus läheb Lüddasse ja Joppesse

32 Aga sündis, et Peetrus kõiki paiku läbi käies tuli ka
 Lüddas elavate pühade juurde. 

33 Seal leidis ta ühe inimese, Aineas nimi, kes oli olnud
 halvatuna voodis maas juba kaheksa aastat. 

34 Ja Peetrus ütles talle: „Aineas! Jeesus Kristus teeb su
 terveks. Tõuse ja sea oma ase korda!” Ja Aineas tõusis kohe. 

35 Ja kõik Lüdda ja Saaroni elanikud nägid teda ja pöördusid
 Issanda poole. 

36 Aga Joppes oli naisjünger nimega Tabiita, see on tõlkes
 Gasell. Tema elu oli täis häid tegusid ja ta jagas palju
 almuseid. 

37 Aga neil päevil juhtus, et ta jäi haigeks ja suri. Ta
 pesti ja pandi ülemisse tuppa. 

38 Et aga Lüdda on Joppe lähedal, siis jüngrid, kuuldes, et
 Peetrus on seal, läkitasid kaks meest tema juurde palvega: „Ära
 viivita meie juurde tulekuga!” 

39 Peetrus tõusiski ja läks nendega. Kui ta pärale
 jõudis, viidi ta ülemisse tuppa ja kõik lesknaised tulid tema
 juurde, nutsid ja näitasid särke ja kuubesid, mida Gasell
 nendega olles oli teinud. 

40 Aga Peetrus ajas kõik välja, heitis põlvili ja palvetas
 ning pöördus ja ütles surnukehale: „Tabiita, tõuse püsti!” Tema
 avas oma silmad ja tõusis Peetrust nähes istuma. 

41 Aga Peetrus andis talle käe ja tõstis ta püsti, hüüdis
 sisse pühad ja lesknaised ning seadis Tabiita elavalt nende ette. 

42 Aga see sai teatavaks kogu Joppes, ja paljud hakkasid
 uskuma Issandasse. 

43 Ja Peetrus jäi mitmeks päevaks Joppesse ühe nahkuri
 Siimona juurde. 

 «  eelmine  4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13  järgmine  »