2
Paabeli vangipõlvest tulijate nimestik

1 Ja need on maa pojad, kes neist asumisele viidud vangidest teele
 läksid, keda Nebukadnetsar, Paabeli kuningas, oli viinud Paabelisse
 asumisele ja kes pöördusid tagasi Jeruusalemma ja Juudamaale, igaüks
 oma linna, 

2 need, kes tulid koos Serubbaabeliga, Jeesuaga, Nehemjaga,
 Serajaga, Reelajaga, Mordokaiga, Bilsaniga, Mispariga, Bigvaiga,
 Rehumiga ja Baanaga. Iisraeli rahva meeste arv oli: 

3 Parosi poegi kaks tuhat ükssada seitsekümmend kaks; 
4 Sefatja poegi kolmsada seitsekümmend kaks; 
5 Aarahi poegi seitsesada seitsekümmend viis; 
6 Pahat-Moabi poegi, Jeesua ja Joabi poegadest, kaks tuhat
 kaheksasada kaksteist; 

7 Eelami poegi tuhat kakssada viiskümmend neli; 
8 Sattu poegi üheksasada nelikümmend viis; 
9 Sakkai poegi seitsesada kuuskümmend; 
10 Baani poegi kuussada nelikümmend kaks; 
11 Beebai poegi kuussada kakskümmend kolm; 
12 Asgadi poegi tuhat kakssada kakskümmend kaks; 
13 Adonikami poegi kuussada kuuskümmend kuus; 
14 Bigvai poegi kaks tuhat viiskümmend kuus; 
15 Aadini poegi nelisada viiskümmend neli; 
16 Aateri poegi, Hiskija harust, üheksakümmend kaheksa; 
17 Beesai poegi kolmsada kakskümmend kolm; 
18 Joora poegi sada kaksteist; 
19 Haasumi poegi kakssada kakskümmend kolm; 
20 Gibbari mehi üheksakümmend viis; 
21 Petlemma mehi sada kakskümmend kolm; 
22 Netofa mehi viiskümmend kuus; 
23 Anatoti mehi sada kakskümmend kaheksa; 
24 Asmaveti mehi nelikümmend kaks; 
25 Kirjat-Aarimi, Kefiira ja Beeroti mehi seitsesada nelikümmend
 kolm;  

26 Raama ja Geba mehi kuussada kakskümmend üks; 
27 Mikmasi mehi sada kakskümmend kaks; 
28 Peeteli ja Ai mehi kakssada kakskümmend kolm; 
29 Nebo poegi viiskümmend kaks; 
30 Magbisi poegi sada viiskümmend kuus; 
31 teise Eelami poegi tuhat kakssada viiskümmend neli; 
32 Haarimi poegi kolmsada kakskümmend; 
33 Loodi, Haadidi ja Oono mehi seitsesada kakskümmend viis; 
34 Jeeriko mehi kolmsada nelikümmend viis; 
35 Senaa poegi kolm tuhat kuussada kolmkümmend. 

36 Preestreid oli: Jedaja poegi, Jeesua soost, üheksasada
 seitsekümmend kolm; 

37 Immeri poegi tuhat viiskümmend kaks; 
38 Pashuri poegi tuhat kakssada nelikümmend seitse; 
39 Haarimi poegi tuhat seitseteist. 

40 Leviite oli: Jeesua ja Kadmieli poegi Hoodavja poegadest
 seitsekümmend neli. 

41 Lauljaid oli: Aasafi poegi sada kakskümmend kaheksa. 

42 Väravahoidjate poegi oli: Sallumi poegi, Aateri poegi, Talmoni
 poegi, Akkubi poegi, Hatita poegi, Soobai poegi - kokku sada
 kolmkümmend üheksa. 

43 Templisulased olid: Siiha pojad, Hasuufa pojad, Tabbaoti pojad; 
44 Keerosi pojad, Siiaha pojad, Paadoni pojad; 
45 Lebana pojad, Hagaba pojad, Akkubi pojad; 
46 Haagabi pojad, Samlai pojad, Haanani pojad; 
47 Giddeli pojad, Gahari pojad, Reaja pojad; 
48 Resini pojad, Nekooda pojad, Gassami pojad; 
49 Ussa pojad, Paaseahi pojad, Beesai pojad; 
50 Asna pojad, meunlaste pojad, nefuslaste pojad; 
51 Bakbuki pojad, Hakufa pojad, Harhuuri pojad; 
52 Basluti pojad, Mehiida pojad, Harsa pojad; 
53 Barkosi pojad, Siisera pojad, Taamahi pojad; 
54 Nesiahi pojad, Hatiifa pojad. 

55 Saalomoni orjade pojad olid: Sootai pojad, Soofereti pojad,
 Peruuda pojad; 

56 Jaala pojad, Darkoni pojad, Giddeli pojad; 
57 Sefatja pojad, Hattili pojad, Pokeret-Hassebaimi pojad, Aami
 pojad.  

58 Templisulaseid ja Saalomoni orjade poegi oli kokku kolmsada
 üheksakümmend kaks. 

59 Ja need olid teeleminejad Tel-Melahist, Tel-Harsast, Kerubist,
 Addanist, Immerist, kes ei suutnud selgeks teha, kas nende vanemate
 kodu ja sugu pärines Iisraelist: 

60 Delaja pojad, Toobija pojad, Nekooda pojad - kuussada
 viiskümmend kaks. 

61 Ja preestrite poegadest olid: Habaja pojad, Hakkosi pojad,
 Barsillai pojad; Barsillai oli võtnud naise gileadlase Barsillai tütreist
 ja teda nimetati selle nime järgi. 

62 Need otsisid oma suguvõsakirja, aga ei leidnud, ja nad
 vabastati kui kõlbmatud preestriametist. 

63 Ja maavalitseja keelas neid söömast kõige pühamat, enne kui
 uurimi ja tummimi jaoks on taas preester. 

64 Terve kogudus kokku oli nelikümmend kaks tuhat kolmsada
 kuuskümmend hinge; 

65 peale selle nende sulased ja teenijad, keda oli seitse tuhat
 kolmsada kolmkümmend seitse; ja neil oli kakssada mees- ja
 naislauljat;  

66 neil oli seitsesada kolmkümmend kuus hobust, kakssada
 nelikümmend viis muula; 

67 neil oli nelisada kolmkümmend viis kaamelit, kuus tuhat
 seitsesada kakskümmend eeslit. 

68 Ja jõudnud Jeruusalemma
 Issanda koja juurde, andsid perekondade peameestest mõned
 vabatahtlikke ande Jumala koja tarvis, et seda
 püstitada selle endisesse kohta. 

69 Nad andsid oma jõudu mööda selle alusvaraks kuuskümmend üks
 tuhat kulddrahmi, viis tuhat hõbemiini ja sada preestrikuube. 

70 Siis asusid preestrid ja leviidid ning osa rahvast, lauljad,
 väravahoidjad ja templisulased oma linnadesse, ja kõik muu Iisrael
 oma linnadesse. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »