4
Templi ehitamist takistatakse

1 Aga kui Juuda ja Benjamini vaenlased kuulsid, et need, kes olid
 vangis olnud, ehitasid templit Issandale, Iisraeli Jumalale, 

2 siis astusid nad Serubbaabeli ja perekondade peameeste juurde ja
 ütlesid neile: „Me tahame koos teiega ehitada, sest me austame teie Jumalat
 nagu teiegi, ja me oleme temale ohverdanud alates Assuri kuninga
 Eesar-Haddoni päevist, kes meid siia tõi!” 

3 Aga Serubbaabel ja Jeesua ning teised Iisraeli perekondade
 peamehed ütlesid neile: „Meil pole teiega midagi tegemist koja
 ehitamisel meie Jumalale, vaid meie üksi ehitame Issandale, Iisraeli
 Jumalale, nagu kuningas Koores, Pärsia kuningas, meid käskis.” 

4 Kuid maa rahvas tegi Juuda rahva käed lõdvaks ja hirmutas neid
 ehitamast.  

5 Ja nad andsid altkäemaksu nõunikele, kes tegid nende kavatsuse
 tühjaks kogu Pärsia kuninga Koorese eluajal kuni Pärsia kuninga
 Daarjavese valitsuseni. 

6 Ja Ahasverose valitsemisajal, tema valitsemisaja alguses,
 kirjutasid nad süüdistuskirja Juuda ja Jeruusalemma elanike vastu. 

7 Ja Artahsasta ajal kirjutasid Bislam, Mitredat ja Taabeel ning
 teised nende kaaslased Artahsastale, Pärsia kuningale; kiri oli
 koostatud ja kirjutatud aramea keeles ja kirjaviisis. 

8 Rehum, käsunduspealik, ja Simsai, kirjutaja, kirjutasid kuningas
 Artahsastale ühe niisuguse kirja Jeruusalemma vastu - 

9 seekord kirjutasid käsunduspealik Rehum ja kirjutaja Simsai ja
 nende teised kaaslased, kohtunikud ja ametnikud, Pärsia teenistujad,
 elanikud Urukist, Paabelist, Suusanist, see tähendab eelamlased, 

10 ja muud rahvad, keda suur ja kuulus Aasnappar oli viinud
 asumisele ja pannud elama Samaaria linnadesse ning mujale teisele poole
 Frati jõge - ja nüüd: 

11 see on selle kirja ärakiri, mille nad temale läkitasid:
 „Kuningas Artahsastale, sinu sulased, mehed teisel pool Frati jõge. Ja
 nüüd  

12 saagu kuningale teatavaks, et juudid, kes sinu juurest tulid,
 on saabunud meie juurde Jeruusalemma. Nad ehitavad üles seda
 mässulist ja paha linna ning parandavad müüre; alused on juba rajatud. 

13 Nüüd olgu kuningale teada, et kui see linn üles ehitatakse ja
 müürid valmis saavad, siis ei anna nad maksu, tolli ega muud
 koormist, ja kuninga varakamber saab kahju. 

14 Kuna me nüüd sööme kuningakoja soola ja meil pole sünnis näha
 kuninga teotust, siis oleme läkitanud ja kuningale teada andnud, 

15 et võiks järele uurida sinu isade ajaraamatust; ja ajaraamatust
 sa leiad ning saad teada, et see linn on olnud vastuhakkaja linn,
 mis kuningatele ja maadele on kahju teinud, ja et seal ammust ajast on
 mässu tõstetud; seepärast on see linn ka hävitatud. 

16 Me teeme kuningale teatavaks, et kui see linn üles ehitatakse
 ja selle müürid valmis saavad, siis ei jää sulle enam osa teisel pool
 Frati jõge.” 

17 Kuningas läkitas vastuse käsunduspealik Rehumile ja
 kirjutaja Simsaile ja teistele nende kaaslastele, kes elasid
 Samaarias ja mujal teisel pool Frati jõge: „Rahu! Ja nüüd -  

18 kirjutis, mis te meile läkitasite, on mulle selgesti ette loetud. 
19 Ja mina andsin käsu, ja uuriti järele ning leiti, et see linn
 on vanast ajast tõusnud kuningate vastu ja et seal on mässu ning
 vastuhakku toime pandud. 

20 Jeruusalemmal on olnud vägevad kuningad, kes on valitsenud
 kõikjal sealpool Frati jõge ja kellele on antud maksu, tolli ja muud
 koormist.  

21 Nüüd andke käsk, et need mehed peatataks ja et seda linna ei
 ehitataks üles, enne kui mina olen käsu andnud! 

22 Ja vaadake ette, et te selles asjas ei ole hooletud! Sest miks
 peaks viga kuningate kahjuks suurenema?” 

23 Niipea kui kuningas Artahsasta kirja ärakiri oli
 Rehumile, kirjutaja Simsaile ja nende kaaslastele ette loetud, läksid nad rutuga
 Jeruusalemma juutide juurde ja peatasid neid väevõimuga. 

24 Siis jäi Jumala koja töö Jeruusalemmas seisma ja seisis kuni Pärsia
 kuninga Daarjavese teise valitsemisaastani. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »