6
Templi ehitamine viiakse lõpuni

1 Siis kuningas Daarjaves käskis järele uurida varakambreis, kuhu
 raamatud Paabelis olid pandud. 

2 Ja Ahmeta linnas Meedia maakonnas leiti üks rullraamat, ja
 selles oli kirjutatud: „Meelespidamiseks. 

3 Kuningas Koorese esimesel aastal andis kuningas Koores käsu
 Jumala koja kohta Jeruusalemmas: koda tuleb üles ehitada kui paik,
 kus ohverdatakse ohvreid, ja selle alused peavad kindlad olema; selle
 kõrgus olgu kuuskümmend küünart ja laius kuuskümmend küünart; 

4 kolm kihti tahutud kividest ja üks kiht uutest palkidest; kulud
 tasutagu kuningakojast! 

5 Ka Jumala koja riistad, kullast ja hõbedast, mis Nebukadnetsar
 Jeruusalemma templist ära võttis ja Paabelisse viis, tuleb tagasi
 anda, et need pandaks oma kohale Jeruusalemma templisse ja Jumala
 kotta.” 

6 - „Ja nüüd, Tatnai, maavalitseja teisel pool Frati jõge,
 Setar-Boosnai ja teie kaaslased, ametnikud teisel pool Frati jõge,
 hoiduge sealt eemale! 

7 Ärge segage Jumala koja tööd! Las juutide maavalitseja ja
 juutide vanemad ehitavad Jumala koja selle paika! 

8 Ja mina annan käsu selle kohta, mis teil tuleb teha nende
 juutide vanemate heaks selle Jumala koja ehitamisel: kuninglikest
 tuludest, see on maksudest teisel pool Frati jõge, antagu neile meestele
 täpselt ja viivitamata, mis kuludeks vajalik! 

9 Ja mis neil on tarvis - noori härgi, jäärasid ja tallesid
 põletusohvriks taeva Jumalale, nisu, soola, veini ja õli, nii palju
 kui preestrid Jeruusalemmas küsivad, antagu neile iga päev, ilma et
 midagi puuduks, 

10 et nad saaksid tuua suitsutusohvri taeva Jumalale ja palvetada
 kuninga ja tema poegade elu pärast. 

11 Ja mina annan käsu, et kes iganes seda korraldust muudab, selle
 kojast kistakse palk välja ja ta puuakse selle külge; ja tema koda
 tehakse selle pärast rusuhunnikuks. 

12 Ja Jumal, kes on pannud oma nime sinna elama, paisaku maha kõik
 kuningad ja rahvad, kes sirutavad oma käe selle muutmiseks, et
 hävitada seda Jumala koda Jeruusalemmas! Mina, Daarjaves, olen andnud
 selle käsu. Seda täidetagu täpselt!” 

13 Siis tegid Tatnai, maavalitseja teisel pool Frati jõge,
 Setar-Boosnai ja nende kaaslased täpselt nõnda, nagu kuningas
 Daarjaves käsu oli läkitanud. 

14 Ja juutide vanemad ehitasid ning töö edenes neil prohvet Haggai
 ja Sakarja, Iddo poja kuulutuse toetusel; ja nad ehitasid ning said
 selle valmis Iisraeli Jumala käsul, ja Koorese, Daarjavese ja
 Artahsasta, Pärsia kuningate käsul. 

15 Nõnda sai see koda valmis adarikuu kolmandal päeval, kuningas
 Daarjavese kuuendal valitsemisaastal. 

16 Ja Iisraeli lapsed, preestrid ja leviidid ning teised, kes olid
 vangis olnud, pühitsesid seda koda rõõmuga 

17 ja ohverdasid selle Jumala koja pühitsemiseks sada härga,
 kakssada jäära, nelisada talle, ja patuohvriks kaksteist sikku kogu
 Iisraeli eest, vastavalt Iisraeli suguharude arvule. 

18 Ja preestrid pandi rühmiti ja leviidid jagude kaupa Jumalat
 teenima Jeruusalemmas, nõnda nagu Moosese raamatus on kirjutatud. 

19 Siis pidasid need, kes olid vangis olnud, esimese kuu
 neljateistkümnendal päeval paasapüha. 

20 Sest preestrid ja leviidid olid endid puhastanud nagu üks mees,
 nad kõik olid puhtad; ja nad tapsid paasatalle kõigile vangisolnuile
 ja oma vendadele preestritele ning iseendile. 

21 Ja Iisraeli lapsed, kes olid vangist tagasi tulnud, sõid seda,
 nõndasamuti kõik, kes olid end lahti öelnud maa paganate
 rüvedusest, et koos nendega otsida Issandat, Iisraeli Jumalat. 

22 Ja nad pidasid hapnemata leibade püha seitse päeva, olles
 rõõmsad, sest Issand oli neid rõõmustanud, pöörates Assuri kuninga
 südame nende poole, nõnda et tema nende käsi kinnitas Jumala,
 Iisraeli Jumala koja töös. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »