20
Issand kohtleb armulikult oma taganenud rahvast

1 Ja seitsmendal aastal, viienda kuu kümnendal päeval tuli
 mehi Iisraeli vanemaist Issandalt nõu küsima, ja nad istusid mu
 ees. 

2 Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
3 „Inimesepoeg, räägi Iisraeli vanematega ja ütle neile:
 Nõnda ütleb Issand Jumal: Te olete tulnud minult nõu küsima. Nii
 tõesti kui ma elan, ei luba ma teid minult nõu küsida, ütleb
 Issand Jumal. 

4 Kas sa ei mõistaks neid hukka, kas sa ei mõistaks hukka,
 inimesepoeg? Tee neile teatavaks nende vanemate jäledused 

5 ja ütle neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Sel päeval, kui ma
 valisin Iisraeli, tõstsin ma oma käe üles, vandudes Jaakobi soo
 seemnele ja tehes ennast neile tuttavaks Egiptusemaal; ma
 tõstsin oma käe üles neile vandudes ja öeldes: Mina olen Issand,
 teie Jumal. 

6 Sel päeval tõstsin ma oma käe üles, vandudes neile, et ma
 viin nad Egiptusemaalt maale, mille ma nende jaoks olin välja
 vaadanud, mis voolab piima ja mett, mis on ilusaim kõigist
 maadest.  

7 Ja ma ütlesin neile: Igaüks heitku ära oma silma ees olevad
 põlastusväärsed kujud ja ärge rüvetage endid Egiptuse
 ebajumalatega: mina olen Issand, teie Jumal! 

8 Aga nad hakkasid mulle vastu ega tahtnud mind kuulata;
 ükski ei heitnud ära oma silma ees olevaid põlastusväärseid
 kujusid ega jätnud maha Egiptuse ebajumalaid. Siis ma mõtlesin
 valada nende peale oma tulise viha, et vaigistada nende kallal
 oma viha juba Egiptusemaal. 

9 Aga ma talitsesin end oma nime pärast, et seda ei teotataks
 paganate hulgas, kelle keskel nad olid, kelle silme ees ma olin
 ennast neile tutvustanud, viies nad Egiptusemaalt välja. 

10 Ma tõin nad välja Egiptusemaalt ja viisin nad kõrbe. 
11 Ma andsin neile oma määrused ja õpetasin neid tundma oma
 seadusi, mida inimene peab täitma, et ta nende varal võiks
 elada.  

12 Ja ma andsin neile ka oma hingamispäevad kui leppemärgi minu ja
 nende vahel, et nad teaksid, et mina olen Issand, kes neid
 pühitseb.  

13 Aga kõrbes hakkas Iisraeli sugu mulle vastu: nad ei käinud
 mu määruste järgi ja hülgasid mu seadused, mida inimene
 peab täitma, et ta nende varal võiks elada; ja nad teotasid väga
 mu hingamispäevi. Siis ma mõtlesin valada oma tulise viha nende
 peale kõrbes, et teha neile lõpp. 

14 Aga ma talitsesin end oma nime pärast, et seda ei teotataks
 paganate hulgas, kelle nähes ma olin nad Egiptusest välja toonud. 

15 Siis tõstsin ma ka kõrbes oma käe üles neile vandudes,
 et ma ei vii neid maale, mille ma olin neile andnud, mis voolab piima
 ja mett, mis on ilusaim kõigist maadest, 

16 sellepärast et nad hülgasid mu seadused ega käinud mu
 määruste järgi, vaid teotasid mu hingamispäevi, sest nende süda
 käis nende ebajumalate järel. 

17 Aga mu silm andis neile armu, nõnda et ma ei
 hävitanud neid kõrbes ega teinud neile lõppu. 

18 Ja ma ütlesin kõrbes nende lastele: Ärge käige oma
 vanemate määruste järgi, ärge pidage nende seadusi ja
 ärge rüvetage endid nende ebajumalatega! 

19 Mina olen Issand, teie Jumal, käige minu määruste järgi,
 pidage minu seadusi ja täitke neid 

20 ja pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid leppemärgiks
 minu ja teie vahel, teadmiseks teile, et mina olen Issand, teie
 Jumal!  

21 Aga lapsed hakkasid mulle vastu, nad ei käinud mu
 määruste järgi ega pidanud mu seadusi, et nad oleksid
 teinud nende järgi, mida inimene peab tegema, et ta nende varal
 võiks elada; nad teotasid mu hingamispäevi. Siis ma mõtlesin
 valada oma tulise viha nende peale, et vaigistada oma viha nende
 kallal kõrbes. 

22 Aga ma tõmbasin oma käe tagasi ja talitsesin end oma nime
 pärast, et seda ei teotataks paganate hulgas, kelle nähes ma
 olin nad Egiptusest välja toonud. 

23 Siis ma tõstsin ka kõrbes oma käe üles neile vandudes, et
 ma pillutan nad paganate sekka ja puistan nad laiali mööda maid, 

24 sellepärast et nad ei olnud teinud mu seaduste järgi,
 vaid olid hüljanud mu määrused ja olid teotanud mu
 hingamispäevi ja et nende silmad olid vahtinud nende vanemate
 ebajumalate poole. 

25 Siis andsin ka mina neile määrused, mis ei olnud head, ja
 seadused, mille varal nad ei saanud elada. 

26 Ma lasksin nad saada rüvedaks nende ohvriandide läbi, kui
 nad kõik esmasündinud lasksid tulest läbi käia; ma kohutasin
 neid, et nad tunneksid, et mina olen Issand. 

27 Seepärast räägi Iisraeli sooga, inimesepoeg, ja ütle:
 Nõnda ütleb Issand Jumal: Veel sellegagi on teie vanemad mind
 teotanud, et nad ei olnud mulle truud. 

28 Kui ma olin nad toonud maale, mille pärast ma olin oma käe
 üles tõstnud neile vandudes, et ma annan selle neile, ja nad
 nägid mõnda kõrgemat küngast või mõnda leherikast puud, siis nad
 ohverdasid seal oma tapaohvreid ja viisid sinna oma pahameelt
 tekitava ohvrianni; nad tegid seal oma uimastuslõhna ja valasid
 sinna oma joogiohvreid. 

29 Siis ma ütlesin neile: Mis ohvriküngas see on, kuhu te
 lähete? Ja sellepärast nimetatakse seda tänapäevani
 ohvrikünkaks.  

30 Seepärast ütle Iisraeli soole: Nõnda ütleb Issand Jumal:
 Kas tahate endid rüvetada oma vanemate viisil ja truudust murdes
 käia nende põlastusväärsuste järel? 

31 Te rüvetate endid tänapäevani kõigi oma ebajumalatega,
 tuues oma ohvriande, lastes oma lapsi tulest läbi käia. Ja mina
 peaksin teid lubama minult nõu küsida, oh Iisraeli sugu! Nii
 tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei luba ma teil mind
 küsitleda.  

32 Ja see, mis teile on meelde tulnud, ei sünni iialgi, see,
 mis te ütlete: „Olgem paganate sarnased, muude maade suguvõsade
 sarnased, teenides puud ja kivi!” 

33 Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, tahan ma teid
 tõepoolest valitseda vägeva käe ja väljasirutatud käsivarrega
 ning väljavalatud tulise vihaga. 

34 Ja ma toon teid ära rahvaste seast ja kogun teid maadest,
 kuhu teid on pillutatud, vägeva käe ja väljasirutatud
 käsivarrega ning tulise vihaga. 

35 Ja ma viin teid rahvaste kõrbe ning käin seal teiega kohut
 pale palge vastu. 

36 Nii nagu ma käisin kohut teie vanematega Egiptuse
 kõrbes, nõnda ma käin kohut teiega, ütleb Issand Jumal. 

37 Ma lasen teid läbi käia vitsa alt ja viin teid
 lepingusidemesse.  

38 Ma eraldan teie seast vastupanijad ja minu vastu
 ülesastujad: ma toon nad välja maalt, kus nad asuvad, aga
 Iisraeli maale nad ei tule; ja te saate tunda, et mina olen
 Issand. 

39 Aga teie, Iisraeli sugu, nõnda ütleb Issand Jumal: Minge
 ja teenige igaüks oma ebajumalaid; aga pärast seda te tõepoolest
 kuulate mind ega teota enam mu püha nime oma ohvriandide ja
 ebajumalatega.  

40 Sest minu pühal mäel, Iisraeli kõrgel mäel, ütleb Issand
 Jumal, teenib mind kogu Iisraeli sugu, kõik seal maal; seal on
 mul neist hea meel ja seal ma nõuan teie tõstelõive ja teie
 uudseande koos kõigi teie pühade andidega. 

41 Otsekui meeldivast lõhnast, nõnda on mul hea meel teist,
 kui ma viin teid ära rahvaste seast ja kogun teid maadest, kuhu
 teid on pillutatud; ja ma näitan ennast pühana teie juures
 paganate silme ees. 

42 Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui ma toon teid
 Iisraeli pinnale, maale, mille pärast ma oma käe vandudes üles
 tõstsin, et ma annan selle teie vanemaile. 

43 Ja seal te peate mõtlema oma teede ja kõigi oma tegude
 peale, millega te endid olete rüvetanud; siis te tunnete
 iseeneste ees tülgastust kõigi oma kuritegude pärast, mis te
 olete teinud. 

44 Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui ma teiega
 nõnda talitan oma nime pärast, aga mitte teie halbade eluviiside
 ja hukatuslike tegude kohaselt, oh Iisraeli sugu, ütleb Issand
 Jumal.”  

 «  eelmine  15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24  järgmine  »