18
Jeesuse vangistamine

1 Kui Jeesus seda oli rääkinud, lahkus ta oma jüngritega üle
 Kidroni jõe. Seal oli aed, kuhu ta läks oma jüngritega. 

2 Aga seda paika teadis ka tema äraandja Juudas, sest Jeesus oli
 seal sageli viibinud koos oma jüngritega. 

3 Võtnud kaasa terve väeosa ning ülempreestritelt ja variseridelt
 sulaseid, tuli Juudas nüüd sinna tõrvikute ja lampide ja relvadega. 

4 Jeesus, kes teadis kõike, mis teda ees ootas, astus nüüd nende
 poole ja küsis: „Keda te otsite?” 

5 Nad vastasid talle: „Jeesust Naatsaretlast.” Ta ütles neile:
 „Mina olengi see.” Ka tema äraandja Juudas seisis koos nendega. 

6 Kui ta nüüd neile ütles: „Mina olengi see”, taganesid nad ja
 kukkusid maha. 

7 Siis küsis Jeesus neilt veel kord: „Keda te otsite?” Nemad
 ütlesid: „Jeesust Naatsaretlast.” 

8 Jeesus vastas: „Ma ju ütlesin teile, et mina olengi see. Kui te
 nüüd mind otsite, siis laske neil minna”, 

9 et läheks täide sõna, mis ta oli öelnud: „Ma ei ole kaotanud
 ühtki neist, keda sa mulle oled andnud.” 

10 Siimon Peetrus, kellel oli mõõk, tõmbas selle nüüd välja ning
 lõi ülempreestri orja ja raius ära ta parema kõrva; orja nimi oli
 Malkus. 

11 Jeesus ütles siis Peetrusele: „Pista mõõk tuppe! Eks ma pea
 jooma sellest karikast, mille Isa mulle on andnud?” 

Ülempreester kuulab Jeesust üle

12 Väeosa ja ülempealik ja juutide sulased võtsid nüüd Jeesuse ja
 sidusid ta kinni 

13 ning viisid esiteks Hannase juurde, sest see oli Kaifase äi, ja
 Kaifas oli tol aastal ülempreester. 

14 Kaifas oli aga see, kes andis juutidele nõu, et parem on
 surra ühel inimesel rahva eest. 

15 Aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele. See
 jünger oli ülempreestri tuttav ja ta läks koos Jeesusega ülempreestri
 õue. 

16 Peetrus seisis aga väljas ukse ees. Siis väljus see teine
 jünger, kes oli ülempreestri tuttav, ja kõneles uksehoidjatüdrukuga ning
 viis Peetruse sisse. 

17 Uksehoidjatüdruk ütles nüüd Peetrusele: „Eks sinagi ole üks
 selle inimese jüngreid?” Tema ütles: „Ei ole.” 

18 Aga orjad ja sulased olid teinud lõkke, sest oli külm, ja
 seisid ning soojendasid end. Ja ka Peetrus seisis nende seas ja
 soojendas end. 

19 Ülempreester küsitles nüüd Jeesust tema jüngrite ja õpetuse kohta. 
20 Jeesus vastas talle: „Mina olen rääkinud maailmale avalikult.
 Mina olen alati õpetanud sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kõik
 juudid, ja salaja pole ma rääkinud midagi. 

21 Miks sa küsid seda minult? Küsi nendelt, kes on kuulnud, mida
 ma olen neile rääkinud. Vaata, nemad teavad, mida ma olen
 öelnud.” 

22 Aga kui ta seda ütles, andis üks seal kõrval seisnud sulane
 Jeesusele kõrvakiilu ja ütles talle: „Kas sa nõnda vastad
 ülempreestrile?” 

23 Jeesus vastas talle: „Kui ma rääkisin pahasti, siis tunnista
 see pahaks, kui see oli aga õige, miks sa mind siis lööd?” 

24 Siis Hannas läkitas ta kinniseotult ülempreester Kaifase juurde. 

25 Aga Siimon Peetrus seisis seal ja soojendas end. Nad ütlesid
 nüüd talle: „Eks sinagi ole üks tema jüngreid?” Tema aga salgas ja
 ütles: „Ei ole.” 

26 Üks ülempreestri orje, selle sugulane, kelle kõrva Peetrus oli
 ära raiunud, ütles: „Eks mina näinud sind temaga koos aias?” 

27 Siis salgas Peetrus jälle, ja kohe kires kukk. 

Pilaatus kuulab Jeesust üle

28 Nad viisid nüüd Jeesuse Kaifase juurest kohtukotta. Aga oli
 varahommik. Ja nad ise ei läinud kohtukotta sisse, et nad ei rüvetaks
 end, vaid võiksid süüa paasat. 

29 Pilaatus tuli siis ise nende juurde välja ja lausus: „Mis kaebus
 teil on selle inimese peale?” 

30 Nad kostsid talle: „Kui see siin ei oleks kurjategija, ei me
 siis oleks teda sinu kätte loovutanud!” 

31 Pilaatus ütles nüüd neile: „Võtke teie ta ning mõistke ise tema
 üle kohut oma Seaduse järgi!” Juudid ütlesid talle: „Meil ei ole
 meelevalda kedagi tappa”, 

32 et läheks täide Jeesuse sõna, mis ta oli öelnud, kui ta vihjas,
 missugust surma tal tuleb surra. 

33 Pilaatus läks nüüd taas kohtukotta ja kutsus Jeesuse ning ütles
 talle: „Kas sina oled juutide kuningas?” 

34 Jeesus vastas: „Kas sa ütled seda omast peast või on teised
 sulle seda minu kohta öelnud?” 

35 Pilaatus vastas: „Egas mina juut ole! Sinu oma rahvas ja
 ülempreestrid on andnud su minu kätte. Mis sa oled teinud?” 

36 Jeesus vastas: „Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui
 minu kuningriik oleks sellest maailmast, küll mu sulased oleksid
 võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Aga minu kuningriik
 ei ole siit.” 

37 Pilaatus ütles nüüd talle: „Sina oled siis ikkagi
 kuningas?”
 Jeesus vastas: „Need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen
 selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust
 tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält.” 

38 Pilaatus küsis temalt: „Mis on tõde?”
 Ja seda öelnud, läks Pilaatus taas juutide juurde välja ja ütles
 neile: „Mina ei leia temal mingit süüd. 

39 Teil on ju kombeks, et ma paasapühal teile kellegi vabaks lasen.
 Kas te soovite nüüd, et ma lasen teile vabaks juutide kuninga?” 

40 Nemad hüüdsid siis taas: „Ei, mitte teda, vaid
 Barabas!” Aga Barabas oli röövel. 

 «  eelmine  12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21  järgmine  »