12
Moosese poolt võidetud kuningad

1 Ja need on maa kuningad, keda Iisraeli lapsed lõid ja kelle
 maa nad pärisid sealpool Jordanit, päikesetõusu pool, Arnoni
 jõest kuni Hermoni mäeni ja kogu idapoolsel lagendikul; 

2 Siihon, emorlaste kuningas, kes elas Hesbonis ja valitses
 Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres ja keset orgu, poolt Gileadi
 kuni Jabboki jõeni, mis on ammonlaste maa piiriks, 

3 ja lagendikku kuni Kinnereti järve idakaldani ja kuni
 lauskmaa mere, Soolamere idakaldani Beet-Jesimoti suunas, ja
 lõunas Pisgaa järsandiku all. 

4 Ja Baasani kuninga Oogi maa-ala; Oog oli refalastest järele
 jäänud ja elas Astarotis ja Edreis 

5 ning valitses Hermoni mäge ja Salkat ja kogu Baasanit kuni
 gesurlaste ja maakatlaste maa piirini ja poole Gileadini, Hesboni
 kuninga Siihoni maa piirini. 

6 Issanda sulane Mooses ja Iisraeli lapsed olid neid löönud,
 ja Mooses, Issanda sulane, oli andnud maa omandiks
 ruubenlastele, gaadlastele ja Manasse poolele suguharule. 

Joosua poolt võidetud kuningad

7 Ja need on maa kuningad, keda Joosua ja Iisraeli lapsed
 lõid siinpool Jordanit, lääne pool, Baal-Gaadist Liibanoni orus
 kuni Seiri suunas tõusva Paljasmäeni; Joosua andis selle maa
 osade viisi omandiks Iisraeli suguharudele 

8 mäestikus, madalmaal, lagendikul, nõlvakuil, kõrbes ja
 Lõunamaal - hettide, emorlaste, kaananlaste, perislaste,
 hiivlaste ja jebuuslaste maa: 

9 Jeeriko kuningas - üks; Peeteli kõrval oleva Ai kuningas
 - üks; 

10 Jeruusalemma kuningas - üks; Hebroni kuningas - üks;  
11 Jarmuti kuningas - üks; Laakise kuningas - üks; 
12 Egloni kuningas - üks; Geseri kuningas - üks; 
13 Debiri kuningas - üks; Gederi kuningas - üks; 
14 Horma kuningas - üks; Aradi kuningas - üks; 
15 Libna kuningas - üks; Adullami kuningas - üks; 
16 Makkeda kuningas - üks; Peeteli kuningas - üks; 
17 Tappuahi kuningas - üks; Heeferi kuningas - üks; 
18 Afeki kuningas - üks; Saaroni kuningas - üks; 
19 Maadoni kuningas - üks; Haasori kuningas - üks; 
20 Simron-Meeroni kuningas - üks; Aksafi kuningas - üks; 
21 Taanaki kuningas - üks; Megiddo kuningas - üks; 
22 Kedesi kuningas - üks; Karmeli juures oleva Jokneami
 kuningas - üks; 

23 Doori mäeseljakuil oleva Doori kuningas - üks; Galilea
 rahvaste kuningas - üks; 

24 Tirsa kuningas - üks. Kõiki kuningaid kokku -
 kolmkümmend üks. 

 «  eelmine  7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16  järgmine  »