13
Vallutamata maa-alad

1 Kui Joosua oli vana ja elatanud, ütles Issand temale:
 „Sa oled vana ja elatanud, aga väga palju maad on jäänud
 vallutamata.  

2 See on maa, mis on üle jäänud: kõik vilistite piirkonnad ja
 kogu gesurlaste maa 

3 alates Siihonist, mis on ida pool Egiptust, kuni Ekroni
 maa-alani põhja pool, mida peetakse kaananlastele kuuluvaks,
 viis vilistite vürsti - Assa, Asdodi, Askeloni, Gati ja Ekroni,
 ja aavlased 

4 lõuna pool; kogu kaananlaste maa ja Aarast, mis on
 siidonlaste oma, kuni Afekani, emorlaste maa piirini; 

5 ja geballaste maa ja kogu Liibanon päikesetõusu pool
 Baal-Gaadist Hermoni mäe all kuni Hamati teelahkmeni. 

6 Kõik, kes elavad mäestikus Liibanonist kuni
 Misrefot-Maimini, kõik siidonlased, ma ajan ära Iisraeli laste
 eest; jaota see siis liisu läbi Iisraelile pärisosaks, nagu ma
 sind olen käskinud! 

7 Jaota nüüd see maa pärisosaks üheksale suguharule ja
 Manasse poolele suguharule!” 

Jordanist ida pool asuvate suguharude maa-alad

8 Koos Manasse teise poolega olid ruubenlased ja gaadlased
 saanud oma pärisosa, mille Mooses neile oli andnud sealpool
 Jordanit, ida pool, nõnda nagu Issanda sulane Mooses oli neile
 selle andnud, 

9 alates Arnoni jõe ääres olevast Aroerist, keset orgu
 olevast linnast: kogu Meedeba tasandiku kuni Diibonini; 

10 ja kõik emorlaste kuninga Siihoni linnad, kes valitses
 Hesbonis, kuni ammonlaste maa piirini; 

11 Gileadi, gesurlaste ja maakatlaste maa-ala, ja kogu
 Hermoni mäestiku, ja kogu Baasani kuni Salkani; 

12 kogu Oogi kuningriigi Baasanis, kes valitses Astarotis ja
 Edreis, kes oli viimaseid refalasi; Mooses oli neid löönud ja nad
 ära ajanud. 

13 Aga Iisraeli lapsed ei ajanud ära gesurlasi ja maakatlasi,
 vaid Gesur ja Maakat elavad Iisraeli keskel tänapäevani. 

14 Ainult Leevi suguharule ei andnud ta pärisosa: Issanda,
 Iisraeli Jumala tuleohvrid on selle pärisosa, nagu ta temale oli
 öelnud. 

15 Mooses oli andnud ruubenlaste suguharule nende suguvõsade
 kaupa:  

16 neile sai maa-ala alates Arnoni jõe ääres olevast
 Aroerist, keset orgu olevast linnast, ja kogu tasandik Meedeba
 juures,  

17 Hesbon ja kõik selle tasandikul olevad linnad, Diibon,
 Baamot-Baal, Beet-Baal-Meon, 

18 Jahsa, Kedemot, Meefaat, 
19 Kirjataim, Sibma, Seret-Sahar Orumäel, 
20 Beet-Peor, Pisgaa nõlvakud ja Beet-Jesimot; 
21 ja kõik tasandiku linnad, ja kogu emorlaste kuninga
 Siihoni kuningriik, kes valitses Hesbonis, keda Mooses oli
 löönud koos Midjani ülematega: Evi, Rekemi, Suuri, Huuri ja
 Rebaga, Siihoni vürstidega, kes maal elasid. 

22 Ka Bileami, Beori poja, ennustaja, tapsid Iisraeli lapsed
 mõõgaga, lisaks teistele mahalööduile. 

23 Ruubenlaste maa piiriks oli Jordan ja selle piirkond. See oli
 ruubenlaste pärisosa nende suguvõsade kaupa, linnad koos nende
 küladega.  

24 Mooses oli andnud Gaadi suguharule, gaadlastele, nende
 suguvõsade kaupa: 

25 neile sai maa-ala: Jaaser ja kõik Gileadi linnad, ja pool
 ammonlaste maast kuni Aroerini, mis on Rabba kohal; 

26 ja Hesbonist alates kuni Raamat-Mispeni ja Betonimini, ja
 Mahanaimist kuni Lo-Debarini; 

27 ja orus: Beet-Haaram, Beet-Nimra, Sukkot ja Saafon,
 ülejäänud osa Hesboni kuninga Siihoni kuningriigist, Jordan ja
 selle piirkond kuni Kinnereti järve otsani teisel pool Jordanit,
 ida pool. 

28 See oli gaadlaste pärisosa nende suguvõsade kaupa, linnad
 koos nende küladega. 

29 Ja Mooses oli andnud Manasse poolele suguharule, ja nõnda
 sai manasselaste poolele suguharule, nende suguvõsade kaupa: 

30 nende maa-alaks sai Mahanaimist alates kogu Baasan, kogu
 Baasani kuninga Oogi kuningriik ja kõik Baasanis olevad Jairi
 telklaagrid, kuuskümmend linna, 

31 ja pool Gileadi, ja Astarot ja Edrei, Oogi kuningriigi
 linnad Baasanis; see sai Manasse poja Maakiri lastele, pooltele
 Maakiri lastest nende suguvõsade kaupa. 

32 Need on maa-alad, mis Mooses oli andnud pärisosaks Moabi
 lagendikel teisel pool Jordanit, Jeeriko kohal ida pool. 

33 Aga Leevi suguharule Mooses ei andnud pärisosa: Issand,
 Iisraeli Jumal, on ise nende pärisosa, nagu ta neile oli öelnud. 

 «  eelmine  8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17  järgmine  »