21
Leviitide linnad

1 Siis astusid leviitide perekondade peamehed preester
 Eleasari, Joosua, Nuuni poja, ja Iisraeli laste suguharude
 perekondade peameeste ette 

2 ja kõnelesid nendega Siilos Kaananimaal, öeldes: „Issand on
 Moosese läbi käskinud anda meile linnu elamiseks ja nende juurde
 kuuluvad karjamaad meie karjade jaoks.” 

3 Ja Iisraeli lapsed andsid leviitidele oma pärisosast
 Issanda käsu kohaselt need linnad ja nende karjamaad: 

4 liisk langes kehatlaste suguvõsadele nõnda, et leviitide
 hulgast sai preester Aaroni poegadele liisu läbi Juuda
 suguharult, Siimeoni suguharult ja Benjamini suguharult
 kolmteist linna. 

5 Ja teistele kehatlastele sai liisu läbi Efraimi suguharu
 suguvõsadelt, Daani suguharult ja Manasse poolelt suguharult
 kümme linna. 

6 Geersonlased said liisu läbi Issaskari suguharu
 suguvõsadelt, Aaseri suguharult, Naftali suguharult ja Manasse
 poolelt suguharult Baasanis kolmteist linna. 

7 Merarlased nende suguvõsade kaupa Ruubeni suguharult, Gaadi
 suguharult ja Sebuloni suguharult kaksteist linna. 

8 Nõnda andsid Iisraeli lapsed liisu läbi leviitidele need
 linnad ja nende karjamaad, nagu Issand Moosese läbi oli
 käskinud.  

9 Juudalaste suguharult ja siimeonlaste suguharult anti need
 linnad, mis on nimeliselt nimetatud: 

10 Aaroni järglastele kehatlaste suguvõsadest, Leevi
 järeltulijate hulgast, sest neile kuulus esimene liisk, 

11 anti Kirjat-Arba, anaklaste isa linn, see on Hebron Juuda
 mäestikus, ja selle karjamaad ümberringi. 

12 Aga selle linna põllud ja külad anti omandiks Kaalebile,
 Jefunne pojale. 

13 Preester Aaroni järglastele anti tapja pelgulinn Hebron ja
 selle karjamaad, Libna ja selle karjamaad, 

14 Jattir ja selle karjamaad, Estemoa ja selle karjamaad, 
15 Holon ja selle karjamaad, Debir ja selle karjamaad, 
16 Aasan ja selle karjamaad, Jutta ja selle karjamaad,
 Beet-Semes ja selle karjamaad - üheksa linna neilt kahelt
 suguharult.  

17 Benjamini suguharult Gibeon ja selle karjamaad, Geba ja
 selle karjamaad, 

18 Anatot ja selle karjamaad, Almon ja selle karjamaad -
 neli linna. 

19 Kõiki Aaroni järglaste, preestrite linnu oli kolmteist
 linna ja nende karjamaad. 

20 Teistele kehatlastele, leviitidele ülejäänud kehatlaste
 hulgast, tulid nende liisuosa linnad Efraimi suguharult: 

21 neile anti tapja pelgulinn Sekem ja selle karjamaad
 Efraimi mäestikus, Geser ja selle karjamaad, 

22 Kibsaim ja selle karjamaad, Beet-Hooron ja selle karjamaad
 - neli linna; 

23 Daani suguharult Elteke ja selle karjamaad, Gibbeton ja
 selle karjamaad, 

24 Ajjalon ja selle karjamaad, Gat-Rimmon ja selle karjamaad
 - neli linna; 

25 Manasse poolelt suguharult Taanak ja selle karjamaad,
 Gat-Rimmon ja selle karjamaad - kaks linna. 

26 Kõiki ülejäänud kehatlaste suguvõsade linnu koos nende
 karjamaadega oli kokku kümme. 

27 Geersonlastele leviitide suguvõsadest sai Manasse poolelt
 suguharult tapja pelgulinn Goolan Baasanis ja selle karjamaad,
 Beestera ja selle karjamaad - kaks linna; 

28 Issaskari suguharult Kisjon ja selle karjamaad, Daaberat
 ja selle karjamaad, 

29 Jarmut ja selle karjamaad, Een-Gannim ja selle karjamaad
 - neli linna; 

30 Aaseri suguharult Misal ja selle karjamaad, Abdon ja selle
 karjamaad, 

31 Helkat ja selle karjamaad, Rehob ja selle karjamaad -
 neli linna. 

32 Naftali suguharult tapja pelgulinn Kedes Galileas ja selle
 karjamaad, Hammot-Door ja selle karjamaad, Kartan ja selle
 karjamaad - kolm linna. 

33 Linnu, mis kuulusid geersonlastele nende suguvõsade kaupa,
 oli kokku kolmteist linna ja nende karjamaad. 

34 Merarlaste suguvõsadele, ülejäänud leviitidele, said
 Sebuloni suguharult Jokneam ja selle karjamaad, Karta ja selle
 karjamaad,  

35 Rimmon ja selle karjamaad, Nahalal ja selle karjamaad -
 neli linna. 

36 Ruubeni suguharult Beser ja selle karjamaad, Jahsa ja
 selle karjamaad, 

37 Kedemot ja selle karjamaad, Meefaat ja selle karjamaad -
 neli linna. 

38 Gaadi suguharult tapja pelgulinn Raamot Gileadis ja selle
 karjamaad, Mahanaim ja selle karjamaad, 

39 Hesbon ja selle karjamaad, Jaaser ja selle karjamaad -
 kokku neli linna. 

40 Linnu, mis kuulusid merarlastele nende suguvõsade kaupa
 ülejäänud leviitide suguvõsadest, oli nende liisuosana kokku
 kaksteist linna. 

41 Kõiki leviitide linnu Iisraeli laste omandi keskel oli
 nelikümmend kaheksa linna ja nende karjamaad. 

42 Neiks linnadeks olid linn ise ja selle karjamaad
 ümberringi. Seesugused olid kõik need linnad. 

Rahu kogu maal

43 Nõnda andis Issand Iisraelile kogu maa, mille ta vandega
 oli tõotanud anda nende vanemaile, ja nad pärisid selle ning
 elasid seal. 

44 Ja Issand andis neile rahu ümberkaudu, nõnda nagu ta nende
 vanemaile oli vandega tõotanud; ja kõigist nende vaenlastest ei
 suutnud ükski neile vastu seista, Issand andis kõik nende
 vaenlased nende kätte. 

45 Ainsatki sõna ei langenud tühja kõigist neist headest
 sõnadest, mis Issand oli rääkinud Iisraeli soole, vaid kõik läks
 täide. 

 «  eelmine  15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24  järgmine  »