7
Aakani süütegu

1 Aga Iisraeli lapsed talitasid hävitamisele määratuga petise
 kombel, sest Aakan, Serahi poja Sabdi poja Karmi poeg Juuda
 suguharust, võttis enesele midagi hävitamisele määratust.
 Seepärast süttis Issanda viha põlema Iisraeli laste vastu. 

2 Joosua läkitas nüüd Jeerikost mehi Aisse, mis on
 Beet-Aaveni ligidal Peetelist ida pool, ja rääkis neile, öeldes:
 „Minge ja kuulake maad!” Ja mehed läksid ning uurisid Aid. 

3 Kui nad tulid tagasi Joosua juurde, siis nad ütlesid
 temale: „Ärgu mingu kogu rahvas! Mingu ainult kaks või kolm
 tuhat meest ja vallutagu Ai! Ära väsita seal kogu rahvast, sest
 neid on vähe!” 

4 Nii läks sinna rahva hulgast ligi kolm tuhat meest, aga nad
 põgenesid Ai meeste eest. 

5 Ja Ai mehed lõid neist maha kolmkümmend kuus meest
 ning ajasid ülejäänuid taga värava eest kuni Sebarimini ja lõid neid
 nõlvakul. Siis sulas rahva süda ja muutus veeks. 

6 Aga Joosua käristas oma riided lõhki ning heitis Issanda
 laeka ette silmili maha ja jäi sinna kuni õhtuni, tema ja Iisraeli vanemad,
 ja nad panid endile põrmu pea peale. 

7 Ja Joosua ütles: „Oh Issand Jumal, miks lasksid tulla selle
 rahva üle Jordani, et annad meid emorlaste kätte hukkamiseks?
 Oleksime ometi otsustanud jääda teisele poole Jordanit! 

8 Oh Issand! Mida peaksin ütlema pärast seda, kui Iisrael on
 pööranud oma vaenlase poole selja? 

9 Kui kaananlased ja kõik maa elanikud kuulevad sellest, siis
 nad piiravad meid ümber ja kaotavad meie nime maa pealt. Mida
 sa mõtled teha oma suure nime heaks?” 

10 Aga Issand ütles Joosuale: „Tõuse! Miks sa lamad silmili
 maas?  

11 Iisrael on pattu teinud ja on rikkunud ka minu lepingu,
 mille ma nendega tegin; nad on endile võtnud hävitamisele
 määratust, jah, nad on varastanud ja petnud ning on selle isegi
 pannud oma asjade hulka. 

12 Sellepärast Iisraeli lapsed ei suuda oma vaenlastele vastu
 panna, vaid nad pööravad vaenlaste poole selja, sest nad ise on
 määratud hävitamisele. Mina ei ole enam teiega, kui te ei
 kõrvalda endi keskelt hävitamisele määratud asja. 

13 Tõuse, pühitse rahvast ja ütle: Pühitsege endid homseks!
 Sest nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Üks hävitamisele
 määratud asi on su keskel, Iisrael. Sa ei suuda enne oma
 vaenlastele vastu panna, kui te endi keskelt ei ole kõrvaldanud
 hävitamisele määratud asja. 

14 Hommikul astuge ette oma suguharude kaupa ja see suguharu,
 kellele Issanda liisk osutab, astugu ette suguvõsade kaupa; ja
 suguvõsa, kellele Issanda liisk osutab, astugu ette perekondade
 kaupa; ja perekond, kellele Issanda liisk osutab, astugu ette
 mees-mehelt!  

15 See, keda tabatakse hävitamisele määratud asjaga,
 põletatagu tulega, tema ja kõik, mis tal on, sest ta on rikkunud
 Issanda lepingu ja on Iisraelis teinud häbiteo!” 

16 Ja Joosua tõusis hommikul vara ning laskis Iisraeli
 astuda ette suguharude kaupa: liisk osutas Juuda suguharule. 

17 Ja ta laskis Juuda suguharu ette astuda ning liisk osutas
 serahlaste suguvõsale; siis ta laskis serahlaste suguvõsa ette
 astuda mees-mehelt: liisk osutas Sabdile. 

18 Siis ta laskis tema perekonna ette astuda mees-mehelt:
 liisk osutas Aakanile, Serahi poja Sabdi poja Karmi pojale Juuda
 suguharust.  

19 Ja Joosua ütles Aakanile: „Mu poeg, anna nüüd au
 Issandale, Iisraeli Jumalale, tunnista temale kiituseks ja
 avalda mulle, mida sa oled teinud! Ära minu ees salga!” 

20 Ja Aakan vastas Joosuale ning ütles: „Ma olen tõesti
 teinud pattu Issanda, Iisraeli Jumala vastu! Ma tegin nõnda:  

21 kui ma nägin saagi hulgas ühte kaunist Sineari kuube,
 kahtesada hõbeseeklit ja ühte kuldkangi, kaalult viiskümmend
 seeklit, siis ma himustasin neid ja võtsin need, ja vaata, need
 on kaevatud maasse keset mu telki, ja hõbe on kõige all.” 

22 Siis Joosua läkitas käskjalad ja need jooksid telki. Ja
 vaata, see oli maetud ta telgis, hõbe kõige all. 

23 Siis nad võtsid need telgist ja viisid Joosua ja kõigi
 Iisraeli laste juurde ning puistasid Issanda ette. 

24 Siis Joosua võttis Aakani, Serahi poja, hõbeda, mantli ja
 kuldkangi, tema pojad ja tütred, tema härjad, eeslid, lambad ja
 kitsed, tema telgi ja kõik, mis tal oli, ja kogu Iisrael
 oli koos temaga, ja nad viisid need Aakori orgu. 

25 Ja Joosua ütles: „Miks sa tõukasid meid õnnetusse? Issand
 tõukab nüüd sind õnnetusse!” Ja kogu Iisrael viskas tema
 kividega surnuks; nad põletasid need tulega ja pildusid neile
 kive.  

26 Ja nad kuhjasid tema peale suure kivihunniku, mis on
 olemas tänapäevani. Siis Issand pöördus oma tulisest vihast.
 Seepärast hüütakse seda paika tänapäevani Aakori oruks. 

 «  eelmine  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  järgmine  »