4
Jeesust kiusatakse kõrbes

1 Jeesus aga, täis Püha Vaimu, tuli tagasi Jordani äärest, ja aeti
 Vaimu läbi kõrbe, 

2 kus ta oli nelikümmend päeva kuradi kiusata. Ja ta ei söönud
 midagi neil päevil. Ja kui need täis said, tuli talle nälg. 

3 Aga kurat ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle
 sellele kivile, et see saaks leivaks!” 

4 Ja Jeesus vastas talle: „Kirjutatud on:
 Inimene ei ela üksnes leivast.”
 
 
 

5 Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki
 maailma kuningriike. 

6 Ja kurat ütles talle: „Ma tahan anda sulle meelevalla kõigi
 nende
 üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin
 selle anda, kellele ma iganes tahan. 

7 Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt.” 
8 Ja Jeesus vastas talle: „Kirjutatud on:
 Kummarda Issandat, oma Jumalat,
 ja teeni ainult teda!”
 
 
 

9 Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja
 harjale ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast
 siit alla, 

10 sest kirjutatud on:
 Sinu pärast käsib ta oma ingleid,
 et nad sind hoiaksid,
 

11 ja et nad kannaksid sind kätel,
 et sa oma jalga vastu kivi ei lööks.”
 
 
 

12 Ja Jeesus vastas talle: „On öeldud: Sina ei tohi kiusata
 Issandat, oma Jumalat!” 

13 Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse
 mõneks ajaks rahule. 

Jeesus alustab kuulutamist

14 Jeesus tuli Vaimu väes tagasi Galileasse ja kuuldus temast
 levis kogu ümbruskonda. 

15 Ja ta õpetas nende sünagoogides, ja kõik austasid teda. 

Jeesus hüljatakse kodukohas

16 Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks
 oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, 

17 anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti
 ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud:
  

18 „Issanda Vaim on minu peal,
 seepärast on ta mind salvinud.
 Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit,
 kuulutama vangidele vabakslaskmist
 ja pimedatele nägemist,
 laskma vabadusse rõhutuid,
 

19 kuulutama Issanda meelepärast aastat.”
 
  

20 Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri
 kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. 

21 Tema hakkas neile rääkima: „Täna on see kirjakoht teie
 kuuldes täide läinud.” 

22 Ja kõik tunnustasid teda ja imestasid, et tema suust tulid
 sellised armusõnad, ja ütlesid: „Eks tema ole Joosepi poeg?” 

23 Aga tema ütles neile: „Küllap te ütlete mulle selle vanasõna:
 Arst, aita iseennast! Mida kõike oleme kuulnud Kapernaumas olevat
 sündinud, seda tee ka siin, oma kodukohas!” 

24 Ja Jeesus ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole
 tunnustatud oma kodukohas. 

25 Tõepoolest, ma ütlen teile, palju lesknaisi oli Iisraelis
 Eelija päevil, mil taevas oli kolm aastat ja kuus kuud suletud, nii et
 suur nälg tuli üle kogu maa, 

26 aga Eelijat ei läkitatud kellegi juurde nendest, vaid
 Sareptasse Siidonimaal ühe lesknaise juurde. 

27 Ja palju pidalitõbiseid oli Iisraelis prohvet Eliisa ajal, ent
 keegi neist ei saanud puhtaks kui vaid süürlane Naaman.” 

28 Seda kuuldes said kõik sünagoogis viibijad täis raevu 
29 ja tõusid püsti, ajasid ta külast välja ja viisid üles
 mäerünkale, mille peale oli ehitatud nende küla, et teda ülepeakaela
 alla tõugata. 

30 Jeesus läks aga nende keskelt läbi ja kõndis oma teed. 

Jeesus ajab välja rüveda vaimu

31 Jeesus tuli alla Kapernauma, Galilea linna, ja õpetas neid
 hingamispäeviti. 

32 Ja nad olid vapustatud tema õpetusest, sest tema sõnal oli meelevald. 

33 Ja sünagoogi tuli inimene, kellel oli rüve vaim, ja see
 kisendas valju häälega: 

34 „Võeh, mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Kas sa
 oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled: Jumala Püha!” 

35 Ja Jeesus sõitles teda: „Jää vait ja mine temast välja!” Ja
 kuri vaim paiskas mehe nende keskele maha ja läks temast välja ega teinud
 talle mingit kahju. 

36 Ja hirm tuli kõikide peale ja nad rääkisid omavahel: „Mis asi
 see siis on? Ta käsutab meelevalla ja väega rüvedaid vaime - ja need
 lähevadki välja!” 

37 Ning kuuldus temast levis kõigisse ümbruskonna paikadesse. 

Jeesus tervendab Kapernaumas

38 Aga Jeesus tõusis püsti, lahkus sünagoogist ja tuli Siimona
 majja. Siimona ämm oli aga haige kõrges palavikus, ja nad palusid
 Jeesust teda aidata. 

39 Ja Jeesus astus tema peatsi juurde ja sõitles palavikku ning see
 lahkus temast. Ja naine tõusis otsekohe üles ja teenis neid. 

40 Aga kui päike oli loojunud, tõid kõik, kellel oli
 mitmesugustes tõbedes haigeid, need tema juurde. Ja Jeesus pani oma
 käed igaühe peale nendest ning tegi nad terveks. 

41 Aga kurjad vaimudki läksid välja paljudest, ise kisendades:
 „Sina oled Jumala Poeg!” Ja tema sõitles kurje vaime ega lasknud neil
 rääkida, sest nad teadsid, et tema on Messias. 

Jeesus lahkub Kapernaumast

42 Päeva hakul Jeesus väljus ning läks tühja paika. Ja
 rahvahulgad otsisid ta üles, tulid tema juurde ja tahtsid teda kinni
 pidada, et ta nende juurest ära ei läheks. 

43 Aga tema ütles neile: „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama
 evangeeliumi Jumala riigist, sest selleks on mind läkitatud.” 

44 Ja ta jutlustas Juudamaa sünagoogides. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »