10
Jeesuse kaksteist apostlit

1 Ja Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enese juurde
 ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja
 ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. 

2 Nende kaheteistkümne apostli nimed on aga need: esimene
 Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja
 Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend, 

3 Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja tölner Matteus,
 Jaakobus, Alfeuse poeg, ja Taddeus, 

4 Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes tema ka ära andis. 

Jeesus annab apostlitele ülesanded

5 Jeesus läkitas välja need kaksteist, käskides neid:
 „Ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna, 

6 pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde! 
7 Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal! 
8 Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks
 pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! Muidu olete saanud,
 muidu andke! 

9 Ärge soetage kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele, 
10 ei pauna teele ega kahte särki ega jalatseid ega saua,
 sest töömees on oma elatist väärt! 

11 Aga kuhu linna või külasse te iganes sisse astute, uurige,
 kes seal on vääriline, ja sinna jääge, kuni te sealt lahkute! 

12 Majja astudes aga tervitage seda! 
13 Ja kui see maja väärib, tulgu teie rahu tema peale, kui ta aga
 ei vääri, pöördugu teie rahu tagasi teie juurde! 

14 Ja kus iganes teid vastu ei võeta ega kuulata teie sõnu,
 sellest majast või linnast minge välja ja raputage maha selle
 koha tolm oma jalgadelt! 

15 Tõesti, ma ütlen teile: Soodoma- ja Gomorramaal on
 kohtupäeval hõlpsam põli kui sellel linnal! 

Jeesus julgustab püsivusele

16 Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge
 siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid! 

17 Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte
 ja teid piitsutatakse nende sünagoogides, 

18 teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate
 ette neile ja rahvastele tunnistuseks. 

19 Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või
 mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida
 rääkida, 

20 sest teie pole rääkijad, vaid teie Isa Vaim kõneleb teie kaudu. 
21 Aga vend annab surma venna ja isa lapse, ning lapsed
 tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata. 

22 Ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga
 kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. 

23 Siis aga, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege
 teise! Sest tõesti, ma ütlen teile, te ei jõua kõiki Iisraeli
 linnu läbi käia, enne kui Inimese Poeg tuleb. 

24 Ei ole jünger üle õpetajast ega teenija üle oma isandast. 
25 Jüngrile olgu küllalt, et tema saab selliseks nagu ta
 õpetaja ja teenija nagu ta isand. Kui nad pereisandat on kutsunud
 Peltsebuliks, kui palju enam siis tema peret! 

Keda karta, keda mitte

26 Ärge siis kartke neid! Midagi ei ole ju kinnikaetut, mis
 ei tuleks ilmsiks, ega peidetut, mida ei saadaks teada. 

27 Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges, ja mida te
 kuulete kõrva sisse sosistatavat, seda kuulutage katuselt! 

28 Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga
 tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus
 hukata! 

29 Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi ükski
 neist ei lange maha ilma teie Isa teadmata. 

30 Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. 
31 Ärge siis kartke! Teie olete enam väärt kui palju
 varblasi. 

Jeesuse tunnistamisest

32 Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda
 tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas. 

33 Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema
 salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas. 

Rahust ja mõõgast

34 Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei
 ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, 

35 sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart
 tema emast ja miniat tema ämmast, 

36 ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. 

37 Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind
 väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei
 ole mind väärt. 

38 Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind
 väärt. 

39 Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab
 minu pärast, leiab selle. 

Jüngri vastuvõtmise palgast

40 Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu
 võtab, võtab vastu minu Läkitaja. 

41 Kes prohveti vastu võtab ta prohvetinime tõttu, saab
 prohveti palga, ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab
 õige inimese palga. 

42 Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või
 ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti, ma ütlen
 teile, ta ei jää oma palgast ilma.” 

 «  eelmine  5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14  järgmine  »