2
Tähetargad hommikumaalt

1 Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal
 Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid
 tähetargad Jeruusalemma 

2 ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas?
 Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.” 

3 Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm
 koos temaga. 

4 Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad
 ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. 

5 Need ütlesid talle: „Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on
 kirjutatud prohveti käe läbi:
  

6 Ja sina, Petlemm Juudamaal,
 ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem,
 sest sinust lähtub Valitseja,
 kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane.”
 
 
 

7 Seepeale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde
 kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma
 hakanud, 

8 ja saatis nad Petlemma, öeldes: „Minge ja uurige täpselt
 välja, kes see laps on! Ja kui te olete ta leidnud, teatage
 mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama.” 

9 Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele.
 Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel,
 kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. 

10 Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. 
11 Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema
 emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma
 aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri. 

12 Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam
 Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma
 maale. 

Põgenemine Egiptusesse

13 Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus
 Issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles: „Tõuse, võta kaasa laps ja
 tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma
 sind käsin, sest Heroodes tahab lapse üles otsida ja hukata!” 

14 Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes
 öösel Egiptusesse. 

15 Ja ta oli seal Heroodese surmani, et läheks täide, mis
 Issand on rääkinud prohveti suu kaudu: „Ma olen kutsunud oma Poja
 Egiptusest.” 

Petlemma laste tapmine

16 Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud,
 raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja
 selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad,
 arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja
 uurinud. 

17 Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremija kaudu:
  

18 „Raamas kuuldakse häält,
 nutmist ja kaebamist on palju.
 Raahel nutab oma lapsi
 ega lase ennast lohutada,
 sest neid ei ole enam.”
 

Asumine Naatsaretti

19 Kui nüüd Heroodes oli surnud, vaata, siis ilmus Issanda
 ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos 

20 ja ütles: „Tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine
 Iisraelimaale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud!” 

21 Siis ta tõusis, võttis lapse ja tema ema ning tuli
 Iisraelimaale. 

22 Kuulnud aga, et Arhelaos on kuningaks Juudamaal oma isa
 Heroodese järel, kartis Joosep sinna minna. Teda hoiatati
 unenäos, et neil tuleb varjuda Galileas, 

23 ning ta tuli ja asus elama külla, mida kutsutakse
 Naatsaretiks, et läheks täide, mida on räägitud prohvetite
 kaudu, et teda hüütakse Naatsaretlaseks. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »