4
Jeesust kiusatakse kõrbes

1 Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. 
2 Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd
 paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. 

3 Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled
 Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!” 

4 Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on:
 Inimene ei ela üksnes leivast,
 vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.”
 
 
 

5 Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma
 pühakoja harjale 

6 ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta
 ennast alla, sest kirjutatud on:
 Sinu pärast käsib ta oma ingleid
 ja nemad kannavad sind kätel,
 et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.”
 
 
 

7 Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi
 kiusata Issandat, oma Jumalat.” 

8 Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja
 näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust 

9 ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha
 langed ja mind kummardad.” 

10 Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest
 kirjutatud on:
 Kummarda Issandat, oma Jumalat
 ja teeni ainult teda!”
 
 
 

11 Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli
 tema juurde ja need teenisid teda. 

Jeesus alustab kuulutamist

12 Aga kui Jeesus oli kuulda saanud, et Johannes on
 vangistatud, läks ta tagasi Galileasse 

13 ja jättis Naatsareti ning asus elama Kapernauma, mis on
 järve ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas, 

14 et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:
  

15 „Sebulonimaa ja Naftalimaa,
 mere teel, sealpool Jordanit,
 paganate Galilea,
 

16 rahvas, kes istub pimeduses,
 on suurt valgust näinud,
 ja neile, kes istuvad surma maal ja surma varjus -
 neile tõuseb valgus!”
 
 
 

17 Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: „Parandage
 meelt, sest taevariik on lähedal!” 

Jeesus kutsub esimesed jüngrid

18 Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht
 venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda
 Andreast, noota heitvat - nad olid ju kalurid - 

19 ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist
 inimesepüüdjad!” 

20 Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning
 järgnesid talle. 

21 Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari,
 Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa
 Sebedeusega paadis ja parandasid võrke, ja ta kutsus neid. 

22 Ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinnapaika ning
 järgnesid talle. 

Rahvas koguneb Jeesuse ümber

23 Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende
 sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning
 tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas. 

24 Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde
 toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade
 käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud,
 ning tema tegi nad terveks. 

25 Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahvahulgad Galileast ja
 Kümnelinnamaalt ja Jeruusalemmast ja Juudamaalt ja sealtpoolt
 Jordanit. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »