9
Abimeleki ülekohtune valitsus

1 Ja Abimelek, Jerubbaali poeg, läks Sekemisse oma ema
 vendade juurde ja rääkis nendega ja kogu oma ema isakoja
 suguvõsaga, öeldes: 

2 „Rääkige ometi kõigi Sekemi kodanike kuuldes: Kumb on teile
 parem, kas see, et seitsekümmend meest, kõik Jerubbaali pojad,
 valitsevad teie üle, või et üksainus mees valitseb teie üle? Ja
 mõelge ka sellele, et minagi olen teie luust ja lihast!” 

3 Ja tema ema vennad rääkisid tema kasuks kõigi Sekemi
 kodanike kuuldes kõik needsamad sõnad. Ja nende süda kaldus
 Abimeleki poole, sest nad ütlesid: „Ta on meie vend.” 

4 Ja nad andsid temale seitsekümmend hõbeseeklit Baal-Beriti
 kojast; ja Abimelek palkas sellega tühiseid ja jultunud mehi, ja
 need järgnesid temale. 

5 Siis ta läks oma isakotta Ofrasse ja tappis ära oma vennad,
 Jerubbaali pojad, seitsekümmend meest ühe ja sama kivi peal; aga
 Jootam, Jerubbaali noorim poeg, jäi alles, sest ta oli pugenud
 peitu.  

6 Ja kõik Sekemi kodanikud ja kõik kindluse elanikud
 kogunesid ning läksid ja tõstsid Abimeleki kuningaks Sekemis
 oleva Kivisambatamme juures. 

7 Kui sellest jutustati Jootamile, siis ta läks ja seisis
 Gerisimi mäeharjal, tõstis häält, hüüdis ja ütles neile: „Kuulge
 mind, Sekemi kodanikud, et Jumal kuuleks teid!
  

8 Ükskord läksid puud
 võidma enestele kuningat.
 Nad ütlesid õlipuule:
 „Ole meile kuningaks!”
 

9 Aga õlipuu vastas neile:
 „Kas peaksin loobuma oma õlist,
 millega austatakse jumalaid ja inimesi,
 ning hakkama õõtsuma kõrgemal
 kui teised puud?”
 

10 Siis ütlesid puud viigipuule:
 „Tule sina meile kuningaks!”
 

11 Aga viigipuu vastas neile:
 „Kas peaksin loobuma oma magususest
 ja oma heast viljast
 ning hakkama õõtsuma kõrgemal
 kui teised puud?”
 

12 Siis ütlesid puud viinapuule:
 „Tule sina meile kuningaks!”
 

13 Aga viinapuu vastas neile:
 „Kas peaksin loobuma oma veinist,
 mis rõõmustab jumalaid ja inimesi,
 ning hakkama õõtsuma kõrgemal
 kui teised puud?”
 

14 Siis ütlesid kõik puud orjavitsale:
 „Tule sina meile kuningaks!”
 

15 Aga orjavits vastas puudele:
 „Kui te tõesti tahate mind võida
 enestele kuningaks,
 siis tulge otsige pelgupaika
 minu varju all!
 Aga kui mitte,
 siis orjavitsast puhkeb tuli
 ja põletab ära Liibanoni seedrid.”
 
 
 

16 Kui te nüüd olete talitanud tõsiselt ja otsekoheselt,
 tõstes kuningaks Abimeleki, ja kui te olete teinud head
 Jerubbaalile ja tema soole, ja kui te temale olete tasunud ta
 kätetöö eest, 

17 sest mu isa sõdis ju teie eest, pani kaalule oma elu ja
 päästis teid midjanlaste käest, 

18 teie aga olete nüüd tõusnud mu isakoja vastu ja olete
 tapnud tema pojad, seitsekümmend meest ühe kivi peal, ja olete
 Sekemi kodanikele tõstnud kuningaks Abimeleki, tema teenija
 poja, sellepärast et ta on teie vend, 

19 kui te siis sel päeval olete talitanud Jerubbaali ja tema
 sooga tõsiselt ja otsekoheselt, siis tundke rõõmu Abimelekist ja
 tema tundku rõõmu ka teist! 

20 Aga kui mitte, siis puhkegu tuli Abimeleki käest ja
 põletagu ära Sekemi kodanikud ja kindluse elanikud! Nõndasamuti
 puhkegu tuli Sekemi kodanike käest ja kindluse elanike käest ja
 põletagu ära Abimelek!” 

21 Siis Jootam põgenes ja pääses ning läks Beerasse ja elas
 seal oma venna Abimeleki pärast. 

22 Kui Abimelek oli kolm aastat valitsenud Iisraeli üle, 
23 läkitas Jumal kurja vaimu Abimeleki ja Sekemi kodanike
 vahele, ja Sekemi kodanikud reetsid Abimeleki, 

24 et vägivald Jerubbaali seitsmekümne poja vastu tasutaks ja
 nende veri pandaks nende venna Abimeleki peale, kes nad tappis,
 ja Sekemi kodanike peale, kes kinnitasid tema käsi oma vendi
 tapma.  

25 Ja Sekemi kodanikud seadsid temale varitsejaid
 mäetippudesse, ja need riisusid kõiki, kes teel neist mööda
 läksid; ja sellest teatati Abimelekile. 

26 Aga Gaal, Ebedi poeg, tuli koos oma vendadega, ja nad
 asusid Sekemisse; ja Sekemi kodanikud usaldasid teda. 

27 Nad läksid väljale ja noppisid viinamarju oma viinamägedelt ning
 surusid mahla ja pidasid peo; nad läksid oma jumalakotta ning
 sõid ja jõid ja sajatasid Abimelekit. 

28 Ja Gaal, Ebedi poeg, ütles: „Kes on Abimelek ja mis on
 Sekem, et me peame teda teenima? Eks ta ole Jerubbaali poeg ja
 Sebul tema käsutäitja? Teenige Sekemi isa Hamori mehi! Miks
 peaksime teda teenima? 

29 Jah, antaks see rahvas ometi minu käe alla, ma ajaksin
 Abimeleki ära!” Ja ta ütles Abimelekile: „Suurenda oma sõjaväge
 ja tule välja!” 

30 Kui Sebul, linna ülem, kuulis Ebedi poja Gaali sõnu, siis süttis
 ta viha põlema. 

31 Ja ta läkitas salaja käskjalad Aruumasse Abimelekile
 ütlema: „Vaata, Gaal, Ebedi poeg, ja tema vennad on tulnud
 Sekemisse, ja näe, nad ässitavad linna sinu vastu. 

32 Aga tõuse nüüd öösel, sina ja rahvas, kes on koos sinuga,
 ja varitse väljal! 

33 Ja hommikul, kui päike tõuseb, asu varakult teele ja mine
 linnale kallale; ja vaata, kui Gaal ja rahvas, kes on koos
 temaga, tuleb välja su vastu, siis talita temaga, nagu su käsi
 jaksab!”  

34 Ja Abimelek tõusis öösel üles ja kogu rahvas, kes oli koos
 temaga, ja nad varitsesid Sekemit neljas salgas. 

35 Ka Gaal, Ebedi poeg, läks välja ning asus linna värava
 suhu; aga Abimelek ja rahvas, kes oli koos temaga, tõusid
 varitsuspaigast.  

36 Kui Gaal nägi rahvast, siis ta ütles Sebulile: „Vaata,
 rahvas tuleb alla mäetippudelt.” Aga Sebul vastas temale: „Sa
 näed mägede varje, nagu oleksid need mehed.” 

37 Gaal aga jätkas kõnelust ja ütles: „Vaata, rahvas tuleb
 alla Maa-nabalt ja üks salk tuleb Ennustajatamme poolt.” 

38 Ja Sebul ütles temale: „Kus on nüüd sinu suu? Sina ju ütlesid:
 Kes on Abimelek, et peaksime teda teenima? Eks see ole rahvas,
 keda sa põlgasid? Mine siis nüüd ja sõdi tema vastu!” 

39 Ja Gaal läks välja Sekemi kodanike ees ning sõdis
 Abimeleki vastu. 

40 Aga Abimelek ajas teda taga ja Gaal põgenes tema eest ning
 mahalööduid langes hulganisti kuni värava suuni. 

41 Ja Abimelek jäi Aruumasse; aga Sebul ajas Gaali ja tema
 vennad Sekemist ära. 

42 Teisel päeval läks rahvas väljale ja sellest teatati
 Abimelekile.  

43 Siis ta võttis oma sõjaväe ja jaotas selle kolmeks osaks
 ning varitses väljal. Ja ta vaatas, ja ennäe, rahvas tuli
 linnast välja. Siis ta tõusis nende vastu ja lõi neid. 

44 Ja Abimelek ja need salgad, kes olid koos temaga, tungisid
 peale ning asusid linna värava suhu, ja kaks salka tungis
 kallale kõigile, kes olid väljal, ja lõi need maha. 

45 Ja Abimelek sõdis kogu selle päeva linna vastu ja vallutas
 linna ning tappis rahva, kes oli seal sees. Ja ta kiskus linna
 maha ning külvas soola peale. 

46 Kui kõik Sekemi tornis asujad sellest kuulsid, siis
 läksid nad Eel-Beriti koja võlvistikku. 

47 Kui Abimelekile teatati, et kõik Sekemi tornis asujad olid
 kokku kogunenud, 

48 siis läks Abimelek Salmoni mäele, tema ja kogu rahvas, kes
 oli koos temaga; ja Abimelek võttis kirve kätte ja raius haokubu,
 tõstis ja pani selle enesele õlale ning ütles rahvale,
 kes oli koos temaga: „Mida te nägite mind tegevat, seda tehke
 kähku nagu minagi!” 

49 Siis raius ka kogu rahvas, igamees oma haokubu, läks
 Abimeleki järel ja pani kubu võlvistiku peale ning nad süütasid
 võlvistiku seesolijate kohal põlema, nõnda et ka kõik Sekemi torni
 inimesed said surma, ligi tuhat meest ja naist. 

50 Siis läks Abimelek Teebesisse ja piiras Teebesit ning
 vallutas selle. 

51 Aga keset linna oli tugev torn ja sinna põgenesid kõik
 mehed ja naised ja kõik linna elanikud; nad sulgesid eneste
 järel ukse ja läksid üles torni katusele. 

52 Ja Abimelek tuli torni juurde ning sõdis selle vastu; ja
 ligines torni uksele, et seda tulega põletada. 

53 Aga üks naine viskas pealmise veskikivi Abimelekile pähe
 ja purustas tema kolju. 

54 Siis Abimelek kutsus kiiresti poisi, oma
 sõjariistade kandja, ja ütles temale: „Tõmba oma mõõk ja surma
 mind, et minu kohta ei öeldaks: Naine tappis tema!” Ja tema
 poiss pistis ta läbi, nõnda et ta suri. 

55 Kui Iisraeli mehed nägid, et Abimelek oli surnud, siis
 läks igaüks koju. 

56 Nõnda tasus Jumal Abimeleki kurjuse, mida ta oli teinud
 oma isale, tappes oma seitsekümmend venda. 

57 Ja kõik Sekemi meeste kurjuse tasus Jumal nende pea peale;
 nõnda tabas neid Jootami, Jerubbaali poja needus. 

 «  eelmine  4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13  järgmine  »