Otsing Õp 3,25.26;Ef 6,10;1Aj 29,9-18; Sf 3,9-20
(47 vastet, leht 1 1-st)
Õpetussõnad 325 Ei sa siis karda äkilist hirmutust ega õelate õnnetust, kui see tuleb. 
26 Sest Issand on kõigil su teedel ja hoiab su jalga püünise eest. 
Sefanja 3Sest siis ma puhastan rahvaste huuled, et nad kõik võiksid hüüda Issanda nime, teenida teda õlg õla kõrval. 
10 Siis toovad mulle roaohvreid minu poole palvetajad, hajuvil olijad, teiselt poolt Etioopia jõgesid. 
11 Sel päeval pole sul vaja häbeneda ühegi oma teo pärast, millega sa oled üles astunud minu vastu, sest siis ma kõrvaldan su keskelt su ülemeelikud hooplejad, ja sa ei ole enam ülbe mu pühal mäel. 
12 Aga ma jätan su keskele alles vaese ja viletsa rahva, ja need otsivad pelgupaika Issanda nimes. 
13 Iisraeli jääk ei tee ülekohut ega räägi valet ja nende suus ei leidu kavalat keelt. Tõesti, nad käivad karjas ja puhkavad ja ükski ei peleta neid. 
14 Hõiska, Siioni tütar, hüüa, Iisrael! Rõõmusta ja rõkata kogu südamest, Jeruusalemma tütar! 
15 Issand on võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta, ta on pööranud ära su vaenlase. Issand, Iisraeli kuningas, on su keskel, enam pole sul vaja näha õnnetust. 
16 Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale: Ära karda, Siion, ärgu lõtvugu su käed! 
17 Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu. 
18 Ma võtan sinult ära need, kes on pühade pärast kurvad; teotus on koormaks tema peal. 
19 Vaata, sel ajal teen ma lõpu kõigile su rõhujaile. Ma aitan lonkajat ja kogun äraaetu; ma teen nad ülistatuiks ja kuulsaiks kõigis maades, kus nad on pidanud häbenema. 
20 Sel ajal toon ma teid, sel ajal kogun ma teid, sest ma teen teid kuulsaiks ja ülistatuiks kõigi maa rahvaste seas, kui ma teie eneste nähes pööran teie saatuse, ütleb Issand.” 
Efesose 1Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel - pühadele, kes on Efesoses, ja usklikele Kristuses Jeesuses: 
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; 
nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, 
meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda, 
tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus. 
Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda, 
millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses, 
tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud 
10 aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. 
11 Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi, 
12 et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem oleme lootnud Kristusele. 
13 Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi; ja kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga; selle Vaimu, 
14 kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni - tema kirkuse kiituseks. 
15 Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, 
16 ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, 
17 et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, 
18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees 
19 ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. 
20 See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, 
21 kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul, 
22 ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, 
23 kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. 
Efesose 6Ja teie, isandad, tehke sedasama neile ning jätke maha ähvardamine, teades, et nii neil kui teil on Isand taevas ning tema juures ei ole mingit erapoolikust. 
10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus! 
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! 
12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. 
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. 
14 Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü 
15 ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! 
16 Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! 
17 Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! 
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest