Otsing Ilm 1,18;Mk 16,1-8; 1Kr 15,1-11; Jh 20,1-10;1Kr 15,19-28
(40 vastet, leht 1 1-st)
Markuse 16Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdaleena ja Jaakobuse ema Maarja ja Saloome lõhnarohte, et tulla Jeesust võidma. 
Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde. 
Ja nad ütlesid üksteisele: „Kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära?” 
Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud. Aga see oli väga suur. 
Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukit, riietatud pikka valgesse kuube. Ja neil hakkas hirm. 
Aga nooruk ütles neile: „Ärge kartke! Te otsite ristilöödud Jeesust, Naatsaretlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi! 
Kuid minge ütelge tema jüngritele ja Peetrusele: Ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles.” 
Ja nad tulid välja ja põgenesid hauakambri juurest, sest neid oli vallanud hirm ja hämmeldus ning nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. 
Johannese 20Maarja Magdaleena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. 
Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile: „Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud.” 
Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid haua juurde. 
Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. 
Ja kummargil sisse vaadates nägi ta surilinu. Ometi ei astunud ta sisse. 
Siis tuli ka Siimon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid surilinu 
ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud, et see ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi kokkumässituna teises kohas. 
Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud, ning nägi ja uskus. 
Sest nad ei teadnud veel Kirjast, et ta peab surnuist üles tõusma. 
10 Jüngrid läksid nüüd taas ära kodu poole. 
1. Korintose 15Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate 
ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks. 
Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, 
ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi 
ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele, 
seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama; 
siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. 
Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. 
Mina ju olen apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust. 
10 Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. 
11 Olgu nüüd mina või nemad - nõnda me kuulutame ja nõnda olete teie saanud usklikuks. 
19 Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. 
20 Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. 
21 Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu; 
22 sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. 
23 Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul; 
24 ja siis tuleb lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe. 
25 Sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. 
26 Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm. 
27 Sest „Jumal on kõik alistanud tema jalge alla”. Aga kui ta ütleb, et kõik on alistatud, siis on ilmne, et kõik peale selle, kes temale kõik alistas. 
28 Kui aga kõik on alistatud, siis alistub ka Poeg ise sellele, kes temale on kõik alistanud, et Jumal oleks kõik kõiges. 
Ilmutuse 118 ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.