Otsing Jh 12,32;Lk 24,(44-49)50-53; Ap 1,3-4(5-7)8-11; Ps 68,1-19;Ilm 1,4-8
(44 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 68Laulujuhatajale: Taaveti laul ja lauluviis. 
Jumal tõuseb! Ta vaenlased hajuvad ja ta vihkajad põgenevad tema palge eest. 
Nagu suits haihtub, nõnda sa nad hajutad; nagu vaha tule paistel sulab, nõnda hukkuvad õelad Jumala palge ees. 
Kuid õiged rõõmutsevad ja hõiskavad Jumala palge ees ning ilutsevad rõõmu pärast. 
Laulge Jumalale, mängige, kiites tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes! Tema nimi on Issand, hõisake rõõmu pärast tema ees! 
Ta on vaeslaste isa ja lesknaiste asjaajaja, Jumal oma pühas elamus. 
Jumal paneb üksildased elama majadesse ja viib välja vangid jõukale elujärjele; aga kangekaelsed jäävad elama põlenud maale. 
Jumal, kui sa läksid välja oma rahva ees, kui sa sammusid kõrbeteed, sela, 
siis värises maa ja taevadki tilkusid Jumala ees, Siinai värises Jumala ees, Iisraeli Jumala ees! 
10 Rikkalikku vihma kallad sina, Jumal, oma pärisosale ja sa kosutad närbunut. 
11 Sinu loomad asuvad seal; sina, Jumal, kinnitad oma headusega viletsat. 
12 Issand annab sõnumi; heade sõnumite kuulutajaid on suur vägi. 
13 Sõjavägede kuningad põgenevad, nad põgenevad ja pereema jagab saagi. 
14 Kas tahate jääda puhkama sadulakorvide vahele? Seal on tuvi, tiivad hõbedaga karratud ja hoosuled vahajaskollase kullaga. 
15 Kui Kõigeväeline seal pillutas kuningaid, sadas Salmonil lund. 
16 Baasani mägi on Jumala mägi, Baasani mägi on kühmuline mägi. 
17 Mispärast te, kühmulised mäed, vaatate kadedusega sellele mäele, mida Jumal on ihaldanud enesele eluasemeks? Tõesti, Issand tahab seal elada igavesti. 
18 Jumala sõjavankreid oli musttuhandeid ja tuhat korda tuhandeid, kui Issand tuli Siinailt pühamusse. 
19 Sa läksid üles kõrgesse ja võtsid vangihulga saagiks, said ande inimeste seast, isegi tõrkujate seast, sa Issand Jumal kõrgustes. 
Luuka 2444 Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud.” 
45 Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama 
46 ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. 
47 Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. 
48 Teie olete nende asjade tunnistajad. 
49 Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!” 
50 Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja, tõstes oma käed, õnnistas neid. 
51 Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. 
52 Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma 
53 ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. 
Johannese 1232 Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.” 
Apostlite 1Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. 
Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis teie olete minult kuulnud. 
Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.” 
Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud: „Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?” 
Tema aga ütles neile: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, 
vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” 
Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. 
10 Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, 
11 kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.” 
Ilmutuse 1Johannes - seitsmele Aasia kogudusele: Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning seitsmelt vaimult, kes on tema trooni ees, 
ning Jeesuselt Kristuselt, kes on ustav tunnistaja, esikpoeg surnuist ja maa kuningate valitseja. Temale, kes meid armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega 
ning kes meid on teinud kuningriigiks, preestreiks Jumalale ja oma Isale - temale olgu kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen. 
Ennäe, ta tuleb pilvedega ja iga silm saab teda näha, ka need, kes tema on läbi torganud, ning kõik maa suguharud halisevad tema pärast. Jah, aamen. 
„Mina olen A ja O,” ütleb Issand Jumal, „kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.”