Otsing Js 6,3;Jh 3,1-8(9-15); Rm 11,(32)33-36; Ps 145;Ef 1,3-14
(54 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 145Taaveti kiituslaul. Ma tõstan sind kõrgeks, mu Jumal, sa kuningas! Ja ma tänan su nime ikka ja igavesti! 
Iga päev ma tänan sind ja kiidan su nime ikka ja igavesti! 
Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, tema suurus on uurimatu! 
Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid, ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust. 
Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada. 
Sinu kardetavast jõust räägitagu ja ma jutustan sinu suurtest töödest. 
Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja su õiguse üle hõisatagu! 
Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt. 
Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. 
10 Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su vagad tänavad sind. 
11 Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest, 
12 et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu. 
13 Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. 
14 Issand toetab kõiki, kes on langemas, ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. 
15 Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal; 
16 sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. 
17 Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. 
18 Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. 
19 Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad, ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid. 
20 Issand hoiab kõiki, kes teda armastavad, ja hävitab kõik õelad. 
21 Issanda kiitust rääkigu mu suu ja kõik liha andku tänu tema pühale nimele ikka ja igavesti! 
Jesaja 6Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: „Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis tema au!” 
Johannese 3Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid. 
Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: „Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud Õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal.” 
Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.” 
Nikodeemos ütles talle: „Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida?” 
Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. 
Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. 
Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt! 
Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud Vaimust.” 
Nikodeemos kostis: „Kuidas see on võimalik?” 
10 Jeesus vastas talle: „Sina oled Iisraeli õpetaja, ja ei tea seda? 
11 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame, ja tunnistame, mida oleme näinud, ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. 
12 Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest, kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju?” 
13 Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale Inimese Poja, kes on tulnud taevast alla. 
14 Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, 
15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. 
Rooma 1132 Sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse alla, et kõikide peale halastada. 
33 Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed! 
34 Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud talle nõuandjaks? 
35 Või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda? 
36 Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! Aamen. 
Efesose 1Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; 
nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, 
meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda, 
tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus. 
Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda, 
millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses, 
tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud 
10 aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. 
11 Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi, 
12 et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem oleme lootnud Kristusele. 
13 Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi; ja kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga; selle Vaimu, 
14 kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni - tema kirkuse kiituseks.