Otsing Mt 1,(1-17)18-21(22-25); Rm 1,1-7; Mt 1,1-17;Hs 37,24-28
(37 vastet, leht 1 1-st)
Hesekiel 3724 Ja mu sulane Taavet on neile kuningaks ja neil kõigil on üksainus karjane; nad käivad minu seaduste järgi ja peavad mu määrusi ning täidavad neid. 
25 Ja nad elavad maal, mille ma andsin oma sulasele Jaakobile, kus teie vanemad on elanud; nad elavad seal igavesti, nemad ja nende lapsed ja nende laste lapsed, ja Taavet, mu sulane, on igavesti neile vürstiks. 
26 Ja ma teen nendega rahulepingu, mis jääb igaveseks lepinguks nendega, ja ma paigutan neid ning teen nad arvukaks ja ma panen oma pühamu igavesti nende keskele. 
27 Ja minu eluase on nende juures: mina olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. 
28 Ja paganad peavad tundma, et mina olen Issand, kes pühitseb Iisraeli, kui mu pühamu on igavesti nende keskel.” 
Matteuse 1Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu: 
Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja tema vennad, 
Juudale sündisid Taamariga Perets ja Serah, Peretsile sündis Hesron, Hesronile sündis Aram, 
Aramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Nahson, Nahsonile sündis Salma, 
Salmale sündis Raahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed, Oobedile sündis Iisai, 
Iisaile sündis kuningas Taavet.Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon, 
Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija, Abijale sündis Aasa, 
Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussija, 
Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele sündis Hiskija, 
10 Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile sündis Joosija, 
11 Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal. 
12 Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel, Sealtielile sündis Serubbaabel, 
13 Serubbaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim, Eljakimile sündis Assur, 
14 Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahhim, Ahhimile sündis Elihuud, 
15 Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob, 
16 Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. 
17 Niisiis on Aabrahamist Taavetini kokku neliteist sugupõlve ja Taavetist Paabeli vangipõlveni neliteist sugupõlve ja Paabeli vangipõlvest Kristuseni samuti neliteist sugupõlve. 
18 Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last. 
19 Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. 
20 Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: „Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust. 
21 Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.” 
22 Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu: 
23 „Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega. 
24 Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, 
25 ent ei puutunud temasse, enne kui Maarja oli poja ilmale toonud. Ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. 
Rooma 1Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, 
mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud 
oma Pojast - kes liha poolest on sündinud Taaveti soost, 
ent pühaduse Vaimu poolest määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala Pojaks väes - Jeesusest Kristusest, meie Issandast, 
kelle käest ma olen saanud armu ja apostliameti, et äratada kuulekust usule tema nime auks kõikide rahvaste seas, 
kelle seas teiegi olete Jeesuse Kristuse kutsutud - 
kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile, kutsutud pühadele: Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!