Otsing Ps 116,6;2Kr 12,9;1Kr 14,1-5.27-40; Hb 10,1-18
(39 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 116Issand hoiab kohtlasi; ma olin nõder ja tema aitas mind. 
1. Korintose 14Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande, eriti prohvetlikult kõnelemist! 
Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi. 
Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. 
Kes keeli räägib, ehitab iseennast, prohvetlikult kõneleja ehitab aga kogudust. 
Ma tahaksin, et teie kõik räägiksite keeli, aga veel enam, et te kõneleksite prohvetlikult, sest see, kes kõneleb prohvetlikult, on suurem keelterääkijast, olgu siis, et ta ise neid ka tõlgendab, et see ehitaks kogudust. 
27 Kui keegi räägib keeli, siis rääkigu kaks või kõige rohkem kolm, ja järjekorras, ning üks tõlgendagu. 
28 Aga kui tõlgendajat ei ole, siis ta olgu koguduses vait - rääkigu iseendale ja Jumalale. 
29 Prohvetitest kõnelgu kaks või kolm ning teised hinnaku kõneldut. 
30 Aga kui kellelegi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis esimene jäägu vait. 
31 Te võite ju kõik ükshaaval prohvetlikult kõnelda, et kõik õpiksid ja kõik saaksid virgutust. 
32 Ja prohvetite vaimud alistuvad prohvetitele. 
33 Sest Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal. Nõnda nagu on kõigis pühade kogudustes: 
34 olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole lubatud rääkida, vaid nad alistugu, nagu ka Seadus ütleb. 
35 Aga kui nad tahavad midagi õppida, siis küsigu kodus oma meeste käest. Sest naisele on häbiks koosolekul rääkida. 
36 Kas Jumala sõna on lähtunud teist või üksnes teieni jõudnud? 
37 Kui keegi tundub endale prohvetina või vaimusaanuna, küll ta siis tunneb, et see, mis ma teile kirjutan, on Issanda käsk. 
38 Kui aga mõni seda ära ei tunne, siis ei tunta tedagi. 
39 Niisiis, mu vennad, taotlege innukalt prohvetlikult kõnelemist ja ärge keelake keelterääkimist; 
40 aga kõik sündigu viisakalt ja korra järgi. 
2. Korintose 12Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. 
Heebrealaste 10Et Moosese Seadus on vaid tulevaste hüvede vari, mitte nende hüvede täiskuju, siis see ei või mitte kunagi teha täiuslikuks neid, kes tulevad Jumala ette igal aastal nendesamade ohvritega, mida nad alatasa ohverdavad. 
Eks muidu oleks ju lakanud nende ohverdamine, sest jumalateenijail ei oleks kord juba puhastatult enam mingit patust südametunnistust? 
Kuid nende ohvritega tuletatakse igal aastal meelde patte; 
sest on võimatu, et härgade ja sikkude veri võtaks patud ära. 
Seepärast Kristus ütleb maailma tulles: „Tapaohvrit ja roaohvrit sa ei tahtnud, aga ihu sa oled mulle valmistanud. 
Põletusohvrid ja patuohvrid ei olnud sulle meelepärased. 
Siis ma ütlesin: Vaata, ma tulen - rullraamatusse on minust kirjutatud - tegema sinu tahtmist, oh Jumal!” 
Esmalt ta ütleb: „Tapaohvrit ja roaohvrit ja põletusohvreid ja patuohvreid ei ole sa tahtnud ega ole need olnud sulle meelepärased, kuigi neid ohverdatakse Seaduse järgi!” 
Ja siis ta ütleb: „Vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist!” Ta kõrvaldab esimese selleks, et kehtestada teine. 
10 Sellessamas tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ühekordse ja alatiseks ohverdamise läbi. 
11 Iga preester seisab päevast päeva oma teenistuses ja ohverdab aina neidsamu ohvreid, mis aga kunagi ei või ära võtta patte. 
12 Aga see siin, ohverdanud üheainsa ohvri pattude eest, on jäädavalt istunud Jumala paremale käele, 
13 nüüd ainult oodates, kuni ta vaenlased pannakse ta jalajäriks. 
14 Sest üheainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. 
15 Seda tunnistab meile ka Püha Vaim pärast seda, kui ta oli öelnud: 
16 „See on leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb Issand: ma annan oma seadused nende südamesse ja kirjutan need nende mõistusesse. 
17 Ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtutegusid.” 
18 Aga kus need on andeks antud, seal ei ole vaja enam mingit ohvrit pattude eest.