Otsing Ps 34,8;Lk 10,17-20; Ilm 12,7-12a(12b); Gl 3,1-14;Ap 5,17-21(22-27a)27b-29
(38 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 34Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad. 
Luuka 1017 Aga need seitsekümmend [kaks] pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid: „Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul!” 
18 Tema ütles neile: „Ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat. 
19 Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. 
20 Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud!” 
Apostlite 517 Aga ülempreester ja kõik ta kaaslased, saduseride erakond, muutusid kadedaks 
18 ja pistsid oma käed apostlite külge ning panid nad üldvanglasse. 
19 Issanda ingel avas aga öösel vangimaja uksed, viis nad välja ja ütles: 
20 „Minge, seiske ja kõnelge rahvale pühakojas kõik selle elu sõnad!” 
21 Kui apostlid seda olid kuulnud, tulid nad koidu ajal pühakotta ja hakkasid õpetama.Aga kui ülempreester ja tema kaaslased pärale jõudsid, kutsusid nad kokku Suurkohtu ja kõik Iisraeli rahva vanemad ning läkitasid kohtuteenrid vangimajja apostleid ära tooma. 
22 Kui need nüüd pärale jõudsid, ei leidnud nad apostleid vanglast. Nad pöördusid tagasi ja teatasid: 
23 „Me leidsime vangimaja küll täiesti kindlalt lukustatuna ja valvurid ustel seismas, aga kui me ukse avasime, ei leidnud seest kedagi.” 
24 Neid sõnumeid kuuldes olid templipealik ja ülempreestrid nõutud - mis küll võis juhtuda? 
25 Siis aga saabus keegi, kes teatas neile: „Ennäe, mehed, kelle teie panite vanglasse, seisavad pühakojas ja õpetavad rahvast!” 
26 Siis läks templipealik sulastega kaasa ja tõi apostlid ära; aga mitte vägisi, sest nad kartsid, et muidu rahvas viskab nad kividega surnuks. 
27 Nad tõid siis apostlid ning panid seisma Suurkohtu ette. Ja ülempreester küsis neilt: 
28 „Eks me ole teid rangelt keelanud õpetamast selle nimel? Ja vaata, te olete Jeruusalemma oma õpetusega täitnud ja tahate selle inimese vere tuua meie peale!” 
29 Peetrus ja teised apostlid kostsid: „Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. 
Galaatia 3Oh mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud, teid, kelle silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna? 
Ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite Vaimu Seaduse tegude tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu. 
Kas te olete nii mõistmatud? Te alustasite Vaimus, kas tahate nüüd lõpetada lihas? 
Kas te olete ilmaasjata nii palju kogenud? Kui see iialgi võiks olla ilmaasjata! 
See, kes nüüd annab teile Vaimu ja laseb imevägedel tegutseda teie sees, kas ta teeb seda Seaduse tegude või ususõnumi kuulamise tõttu? 
Nii nagu „Aabraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks”, 
nii mõistate teie, et need, kes on usust, on Aabrahami lapsed. 
Kuna aga Pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, siis ta kuulutas ette Aabrahamile rõõmusõnumit: „Sinus õnnistatakse kõiki paganaid.” 
Nõnda siis õnnistatakse neid, kes on usust, koos uskliku Aabrahamiga. 
10 Kuid kõik need, kes rajavad end Seaduse tegudele, on needuse all, sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes ei püsi kõiges, mis on kirjutatud Seaduse raamatusse, et ta seda täidaks.” 
11 Et aga Seaduse kaudu ei saa ükski õigeks Jumala ees, on ilmne, sest usust õige jääb elama. 
12 Aga Seadus ei ole usust, vaid „kes seda täidab, jääb elama selle kaudu”. 
13 Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest - sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub” -, 
14 selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu. 
Ilmutuse 12Ja taevas tõusis sõda: Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega, ning lohe sõdis ja tema inglid. 
Lohe ei saanud võimust, ja enam ei leidunud neile aset taevas. 
Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad - ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. 
10 Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat: „Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald, sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl. 
11 Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani. 
12 Seepärast rõõmustage, taevad, ning teie, kes neis viibite! Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud alla teie juurde; ta on suures raevus, teades, et tal on aega üürikeseks.”