Otsing Sk 4,6;Jh 14,23-27; Ap 2,1-18; Ps 99;1Kr 2,12-16
(38 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 99Issand on kuningas! Värisegu rahvad! Ta istub keerubite peal. Vabisegu maa! 
Issand on suur Siionis ja ta on kõrge üle kõigi rahvaste. 
Andku nad au sinu suurele ja kardetavale nimele: see on püha! 
Ja kuninga võimsus on, et ta armastab õiglast kohut. Sina oled kinnitanud õiguskorra, sina oled seadnud õigluse ja õiguse Jaakobisse. 
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema jalgade järi ette: tema on püha! 
Mooses ja Aaron on tema preestrite seas ja Saamuel nende hulgas, kes hüüavad appi tema nime. Nad hüüavad Issanda poole ja tema vastab neile. 
Pilvesambast ta rääkis nendega. Nad hoidsid tema tunnistusi ja määrusi, mis ta neile oli andnud. 
Sina, Issand, meie Jumal, vastasid neile; sina olid neile Jumalaks, kes annab andeks, ja maksab neile kätte nende tegude eest. 
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema püha mäe ette! Sest püha on Issand, meie Jumal! 
Sakarja 4Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: „See on Issanda sõna, mis on öeldud Serubbaabelile: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. 
Johannese 1423 Jeesus vastas talle: „Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. 
24 Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid Isa sõna, kes minu on saatnud. 
25 Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides. 
26 Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. 
27 Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! 
Apostlite 2Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. 
Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. 
Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. 
Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. 
Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. 
Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond, ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. 
Nad jahmusid ja panid imeks, öeldes: „Ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased? 
Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa murret? 
Meie, partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia-, Juuda- ja Kappadookiamaal, Pontoses ja Aasias, 
10 Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades Küreene pool, ja siia elama asunud roomlased, 
11 juudid ja nende usku pöördunud kreetlased ja araablased - kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju?” 
12 Nad kõik olid jahmunud ja kahevahel ning ütlesid üksteisele: „Mis see küll peab olema?” 
13 Mõned aga ütlesid pilgates: „Nad on täis magusat veini!” 
14 Siis tõusis Peetrus koos nende üheteistkümnega püsti, tõstis häält ja kõneles neile: „Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud! Olgu see teil teada - pange tähele mu sõnu! 
15 Nemad ei ole sugugi joobnud, nagu te arvate, on ju alles kell üheksa hommikul. 
16 Vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud: 
17 „Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid, 
18 ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja oma Vaimust ja nad ennustavad, 
1. Korintose 212 Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. 
13 Seda me siis ka räägime mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid Vaimu õpetatud sõnadega, võrreldes vaimseid asju vaimsetega. 
14 Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala Vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. 
15 Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. 
16 Sest kes on tundnud Issanda meelt, kes võib teda juhatada? Aga meil on Kristuse meel.