Otsing Sk 9,9;Mt 21,1-9; Rm 13,8-12(13.14); Ps 24;Lk 1,67-79
(39 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 24Taaveti laul. Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. 
Sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud. 
Kes tohib minna Issanda mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas? 
See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks. 
Tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste. 
See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su palet - see on Jaakob. Sela. 
Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! 
Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas. 
Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! 
10 Kes on see aukuningas? Issand Sebaot, see on aukuningas! Sela. 
Sakarja 9Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. 
Matteuse 21Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit 
ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle! 
Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: „Issand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi.” 
Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud: 
„Ütelge Siioni tütrele: Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaeesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja looma varss.”” 
Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud: 
tõid emaeesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. 
Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. 
Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!” 
Luuka 167 Tema isa Sakarias sai täis Püha Vaimu ja rääkis prohvetina: 
68 „Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse 
69 ja on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost, 
70 nagu ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade prohvetite suu läbi - 
71 päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, 
72 et halastust anda meie vanematele ja pidada meeles oma püha lepingut, 
73 vannet, mille ta on vandunud meie isale Aabrahamile. 
74 Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, kartmatult teenida teda 
75 vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad. 
76 Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama, 
77 et anda tema rahvale pääste tunnetus nende pattude andeksandmises 
78 meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest. 
79 See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, see suunab meie jalgu rahuteele.” 
Rooma 13Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud. 
Sest käsk: „Sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada”, ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!” 
10 Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine. 
11 Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. 
12 Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega! 
13 Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses,