Otsing Tn 11,32;Fl 3,13;Jh 19,9-16a; 1Aj 15,1-16.25-29; Trk 4,7-20
(94 vastet, leht 1 1-st)
Taaniel 1132 Ja oma libekeelsusega ta hukutab lepingurikkujaid, aga see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb. 
Johannese 1Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. 
Seesama oli alguses Jumala juures. 
Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud 
tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. 
Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. 
Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes, 
see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. 
Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. 
Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. 
10 Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. 
11 Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. 
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, 
13 kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. 
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. 
15 Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti: „Tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.” 
16 Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale. 
17 Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. 
18 Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on Isa rinna najal, tema on meile teate toonud. 
19 Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: „Kes sina oled?” 
20 Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: „Mina ei ole Messias.” 
21 Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Kas sa oled Eelija?” Ja ta ütles: „Ei ole.” - „Kas sa oled prohvet?” Aga tema vastas: „Ei.” 
22 Siis nad ütlesid talle: „Kes sa siis oled? Me peame andma vastuse neile, kes meid läkitasid. Kelleks sa ennast nimetad?” 
23 Ta lausus: „Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.” 
24 Aga läkitatuid oli ka variseride seast. 
25 Ja need küsisid Johanneselt: „Kui sa ei ole Messias ega Eelija ega prohvet, miks sa siis ristid?” 
26 Tema vastas neile: „Mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi teie teda ei tea, seisab juba see, 
27 kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsipaelagi lahti päästma.” 
28 See juhtus Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes oli ristimas. 
29 Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. 
30 Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. 
31 Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile.” 
32 Ja Johannes tunnistas: „Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat. 
33 Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitas veega ristima, tema ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat ja tema peale jäävat, see ongi, kes ristib Püha Vaimuga. 
34 Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala Poeg.” 
35 Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. 
36 Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates: „Vaata, see on Jumala Tall.” 
37 Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid Jeesusega kaasa. 
38 Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt: „Mida te otsite?” Nemad ütlesid talle: „Rabi,” - see on tõlkes „Õpetaja” - „kus sa oled öömajal?” 
39 Ta ütles neile: „Tulge ja vaadake!” Nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal, ja jäidki sel päeval tema juurde. Oli umbes neljas tund pärast lõunat. 
40 Üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles, ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse vend. 
41 Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle: „Me oleme leidnud Messia!” - see on tõlkes „Kristuse”. 
42 Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollele otsa vaadates: „Sina oled Siimon, Johannese poeg, sind peab hüütama Keefaseks!” - see on tõlkes Peetruseks. 
43 Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja ta leidis Filippuse ja ütles talle: „Järgne mulle!” 
44 Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. 
45 Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle: „Me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist.” 
46 Ja Naatanael ütles talle: „Mis võib küll Naatsaretist head tulla?” Filippus ütles talle: „Tule ja vaata!” 
47 Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta: „Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet.” 
48 Naatanael küsis temalt: „Kust sa mind tunned?” Jeesus vastas ja ütles talle: „Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis.” 
49 Naatanael ütles talle: „Rabi, sina oled Jumala Poeg, sina oled Iisraeli kuningas!” 
50 Jeesus vastas talle: „Kas sa usud vaid seepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need.” 
51 Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja juurde.” 
Johannese 15„Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. 
Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. 
Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. 
Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. 
Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. 
Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. 
Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. 
Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. 
Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! 
10 Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse. 
11 Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. 
12 Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid! 
13 Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. 
14 Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. 
15 Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt. 
16 Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. 
25 Kuid see on sündinud, et läheks täide nende Seadusesse kirjutatud sõna: „Nad on mind vihanud põhjuseta.” 
26 Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust. 
27 Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. 
Johannese 19Ja ta läks jälle kohtukotta ja küsis Jeesuselt: „Kust sina oled?” Aga Jeesus ei andnud talle vastust. 
10 Siis ütles Pilaatus talle: „Kas sa ei räägi minuga? Kas sa ei tea, et mul on meelevald sind vabaks lasta ja mul on meelevald sind risti lüüa?” 
11 Jeesus vastas: „Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülalt. Seepärast on suurem patt sellel, kes minu on andnud sinu kätte.” 
12 Sellest alates otsis Pilaatus võimalust teda vabaks lasta. Aga juudid hüüdsid: „Kui sa tema vabaks lased, siis sa ei ole keisri sõber. Igaüks, kes tõstab enese kuningaks, hakkab vastu keisrile.” 
13 Kui nüüd Pilaatus neid sõnu kuulis, tõi ta Jeesuse välja ja istus kohtujärjele paika, mida hüütakse Kivipõrandaks, heebrea keeles aga Gabbataks. 
14 Aga oli paasapühade valmistuspäev, umbes keskpäev. Ja ta ütles juutidele: „Ennäe, teie kuningas!” 
15 Need aga hüüdsid nüüd: „Vii ära, vii ära, löö ta risti!” Pilaatus ütles neile: „Kas ma pean teie kuninga risti lööma?” Ülempreestrid vastasid: „Meil ei ole kuningat, vaid on keiser.” 
16 Siis andis Pilaatus Jeesuse nende kätte risti lüüa. Nad võtsid nüüd Jeesuse - 
Filipi 313 Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole, 
Saalomoni tark. 4Õige aga saab rahu, kuigi ta varakult sureb. 
Sest austatav vanus ei ole sama mis pikk iga, ja seda ei mõõdeta aastate arvu järgi, 
vaid tarkus on inimesele hallideks juusteks, ja laitmatu elu on tõeline vanaduspõlv. 
10 Jumal armastas teda, sellepärast et ta meeldis Jumalale, ja ta võeti ära, sellepärast et ta elas patuste keskel. 
11 Ta viidi ära, et kurjus tema mõistust ei muudaks ja kavalus tema hinge ei eksitaks. 
12 Sest kurja veetlevus varjab hea, ja himu hullus väänab vaga meele. 
13 Olles varakult küpsenud, saavutas ta pika eluea. 
14 Et tema hing oli Issandale meelepärane, siis tõttas see ära kurjuse keskelt. Inimesed näevad seda küll, aga ei saa aru ega võta südamesse, 
15 et tema valituile on arm ja halastus ja tema vagade eest kantakse hoolt. 
16 Õige mõistab surnunagi hukka elavaid jumalakartmatuid, ja kiiresti küpsenud noorus patuse kõrge eluea. 
17 Sest need näevad küll targa lõppu, aga ei mõista, mida Issand tema kohta on otsustanud ja miks ta teda on kaitsnud. 
18 Nad näevad, ja ei pane seda millekski, aga tema ise, Issand, naerab nende üle. 
19 Ja siis saavad neist põlatud korjused ning igavesti pilkealused surnute seas. Sest ta paiskab nad hääletuina põrmu ja tõukab aluselt. Nad hävitatakse sootuks ning nende osaks on piin. Ja mälestus neist kustub. 
20 Nad tulevad aralt, kui nende patte arvele võetakse, kui nende üleastumised tõusevad süüdistajatena nende vastu.