48
Iisraeli suguharude maa piirid

1 Ja need on suguharude nimed: põhjapoolsest otsast, piki
 Hetloni teed Hamati teelahkmeni, Haasar-Eenonini - Damaskuse
 maa-ala jääb põhja poole, Hamati kõrvale - Daanile üks osa; see
 saab temale idakaarest läände. 

2 Ja Daani maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole:
 Aaserile üks osa. 

3 Ja Aaseri maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole:
 Naftalile üks osa. 

4 Ja Naftali maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole:
 Manassele üks osa. 

5 Ja Manasse maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole:
 Efraimile üks osa. 

6 Ja Efraimi maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole:
 Ruubenile üks osa. 

7 Ja Ruubeni maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole:
 Juudale üks osa. 

8 Ja Juuda maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole, olgu
 annetusmaa, mis te peate andma - kakskümmend viis tuhat
 laiuti ja nõnda pikk nagu üks osadest idakaare poolt läänekaare
 poole; ja pühamu olgu selle keskel! 

9 Annetusmaa, mille te peate andma Issandale, olgu
 kakskümmend viis tuhat pikuti ja kümme tuhat laiuti! 

10 Ja see püha annetusmaa kuulugu neile: preestritele -
 põhja pool kakskümmend viis tuhat, lääne pool kümme tuhat
 laiuti, ida pool kümme tuhat laiuti ja lõuna pool kakskümmend
 viis tuhat pikuti; ja Issanda pühamu olgu selle keskel! 

11 Preestritele, kes on pühitsetud Saadoki poegade seast, kes
 on toimetanud minu teenistust, kes ei ole eksinud, nagu leviidid
 eksisid, siis kui Iisraeli lapsed eksisid, 

12 neile kuulub annetusmaast eriline annetus kui kõige
 püham leviitide maa-ala kõrval. 

13 Leviidid saagu niisama suur maa-ala nagu preestrid:
 kakskümmend viis tuhat pikuti ja kümme tuhat laiuti; kogu pikkus
 olgu kakskümmend viis tuhat ja laius kümme tuhat! 

14 Nemad aga ei tohi sellest midagi müüa ega vahetada, et
 parim osa maast ei läheks võõrastesse kätesse, sest see on Issandale
 pühitsetud maa.  

15 Ja viis tuhat laiuti, mis üle jääb kahekümne viie tuhande
 kõrval, on pühitsemata maa-ala linnale elamute ja karjamaa
 jaoks; ja linn olgu selle keskel! 

16 Ja need on selle mõõdud: põhjakaar neli tuhat viissada,
 lõunakaar neli tuhat viissada, idakaar neli tuhat viissada ja
 läänekaar neli tuhat viissada. 

17 Ja linnal olgu karjamaa: põhja poole kakssada viiskümmend,
 lõuna poole kakssada viiskümmend, ida poole kakssada viiskümmend
 ja lääne poole kakssada viiskümmend! 

18 Ja mis püha annetusmaa kõrvalt pikuti üle jääb, kümme
 tuhat ida pool ja kümme tuhat lääne pool, olgu püha annetusmaa
 kõrval ja selle saak saagu leivaks linna töötajaile, 

19 ja linna töötajad kõigist Iisraeli suguharudest peavad
 seal töötama! 

20 Kogu annetusmaa olgu kakskümmend viis tuhat korda
 kakskümmend viis tuhat; teie antav püha
 annetusmaa koos linna maaomandiga olgu nelinurkne! 

21 Ja mis üle jääb, kuulub vürstile: siin- ja sealpool püha
 annetusmaad ja linna maaomandit, piki seda kahtkümmend viit
 tuhandet - ida pool - kuni ida piirini, ja lääne pool - piki
 kahtkümmend viit tuhandet - kuni lääne piirini, vastavalt
 jaotatud maaosadele, kuulub vürstile; ja püha annetusmaa ja
 tempel-pühamu olgu selle keskel! 

22 Leviitide maaomand ja linna maaomand olgu selle keskel,
 mis kuulub vürstile; see, mis kuulub vürstile, olgu Juuda
 maa-ala ja Benjamini maa-ala vahel! 

23 Ja ülejäänud suguharudele: idakaare poolt läänekaare
 poole: Benjaminile üks osa. 

24 Ja Benjamini maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole:
 Siimeonile üks osa. 

25 Ja Siimeoni maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole:
 Issaskarile üks osa. 

26 Ja Issaskari maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole:
 Sebulonile üks osa. 

27 Ja Sebuloni maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole:
 Gaadile üks osa. 

28 Ja Gaadi maa-ala kõrval, lõunakaare pool lõuna suunas läheb
 piir Taamarist Kaadesi Riiuvee kaudu kuni jõeni suure mere
 ääres.  

29 See on maa, mida te peate liisu läbi jaotama pärisosaks
 Iisraeli suguharudele, ja need on nende maaosad, ütleb Issand
 Jumal.  

Linna väravad ja nimi

30 Ja need on linna väljapääsud: põhjakaare pool, mõõtmes
 neli tuhat viissada - 

31 ja linna väravail on Iisraeli suguharude nimed - on kolm
 väravat põhja poole: üks Ruubeni värav, üks Juuda värav, üks
 Leevi värav. 

32 Ja idakaare pool: neli tuhat viissada, ja kolm väravat:
 üks Joosepi värav, üks Benjamini värav, üks Daani värav. 

33 Ja lõunakaare pool: mõõtmes neli tuhat viissada, ja kolm
 väravat: üks Siimeoni värav, üks Issaskari värav, üks Sebuloni
 värav.  

34 Ja läänekaare pool: neli tuhat viissada, ja kolm väravat:
 üks Gaadi värav, üks Aaseri värav, üks Naftali värav. 

35 Ümberringi: kaheksateist tuhat. Ja sellest päevast alates
 on linna nimeks „Issand on seal”.” 

 «  eelmine  39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48  järgmine  »