1
Jeesuse põlvnemine

1 Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu: 
2 Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile
 sündisid Juuda ja tema vennad, 

3 Juudale sündisid Taamariga Perets ja Serah, Peretsile
 sündis Hesron, Hesronile sündis Aram, 

4 Aramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Nahson,
 Nahsonile sündis Salma, 

5 Salmale sündis Raahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed,
 Oobedile sündis Iisai, 

6 Iisaile sündis kuningas Taavet.Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon, 
7 Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija,
 Abijale sündis Aasa, 

8 Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram,
 Jooramile sündis Ussija, 

9 Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele
 sündis Hiskija, 

10 Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile
 sündis Joosija, 

11 Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli
 vangipõlve ajal. 

12 Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel,
 Sealtielile sündis Serubbaabel, 

13 Serubbaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim,
 Eljakimile sündis Assur, 

14 Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahhim, Ahhimile
 sündis Elihuud, 

15 Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan,
 Mattanile sündis Jaakob, 

16 Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis
 Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. 

17 Niisiis on Aabrahamist Taavetini kokku neliteist sugupõlve
 ja Taavetist Paabeli vangipõlveni neliteist sugupõlve ja Paabeli
 vangipõlvest Kristuseni samuti neliteist sugupõlve. 

Jeesuse sünd

18 Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema
 Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda
 kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last. 

19 Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda
 avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. 

20 Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle
 unenäos Issanda ingel, kes ütles: „Joosep, Taaveti poeg, ära
 karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta
 kannab, on Pühast Vaimust. 

21 Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus,
 sest tema päästab oma rahva nende pattudest.” 

22 Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud
 prohveti kaudu:
  

23 „Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja,
 ja teda hüütakse nimega Immaanuel”,
 
 see on tõlkes: Jumal on meiega.
 

24 Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel
 oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, 

25 ent ei puutunud temasse, enne kui Maarja oli poja
 ilmale toonud. Ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »