1
Taaveti vanadusnõrkus

1 Kuningas Taavet oli jäänud vanaks ja elatanuks, ja kuigi teda
 kaeti vaipadega, ei saanud ta sooja. 

2 Siis ütlesid ta sulased temale: „Otsitagu mu isandale kuningale
 tütarlaps, kes on neitsi, ja ta seisku kuninga teenistuses ning olgu
 tema eest hoolitsejaks! Ta magagu su süles, et mu isand kuningas
 saaks sooja!” 

3 Nad otsisid siis ilusat tütarlast Iisraeli kõigist paigust ja
 leidsid suunemlanna Abisagi ning tõid ta kuninga juurde. 

4 Tütarlaps oli väga ilus; ta sai kuninga eest hoolitsejaks
 ja teenis teda; aga kuningas hoidus temast. 

Adonija tahab kuningaks saada

5 Adonija, Haggiti poeg, aga ülistas iseennast ja ütles: „Ma tahan
 saada kuningaks!” Ja ta muretses enesele vankreid ja ratsanikke ning
 viiskümmend meest, kes jooksid tema ees. 

6 Tema isa ei olnud oma eluajal teda kunagi laitnud, et ta oleks
 öelnud: „Mispärast sa teed nõnda?” Adonijagi oli väga ilusa välimusega;
 ta oli sündinud pärast Absalomi. 

7 Ta pidas nõu Joabiga, Seruja pojaga, ja preester Ebjatariga; ja
 need hoidsid Adonija poole. 

8 Aga preester Saadok ja Benaja, Joojada poeg, samuti prohvet
 Naatan ja Simei ja Rei ning Taaveti kangelased ei olnud Adonija poolt. 

9 Kord tappis Adonija lambaid ja kitsi, veiseid ja nuumloomi Soheleti
 kivi juures, mis on Rogeli allika kõrval, ja kutsus kõik oma vennad,
 kuningapojad, ja kõik Juuda mehed, kuninga sulased, 

10 aga prohvet Naatanit, Benajat, ihukaitsjaid ja oma venda
 Saalomoni ta ei kutsunud. 

11 Siis rääkis Naatan Batsebaga, Saalomoni emaga, öeldes: „Kas sa
 ei ole kuulnud, et Haggiti poeg Adonija on saanud kuningaks, ilma et
 meie isand Taavet seda teaks? 

12 Aga tule nüüd, küllap ma annan sulle nõu, et saaksid päästa oma
 hinge ja oma poja Saalomoni hinge! 

13 Tule, mine kuningas Taaveti juurde ja küsi temalt: Eks sina, mu
 isand kuningas, ole vandunud oma teenijale ja öelnud: Sinu poeg
 Saalomon saab pärast mind kuningaks ja tema istub minu aujärjele?
 Mispärast on siis Adonija saanud kuningaks? 

14 Vaata, kui sa seal alles kuningaga kõneled, tulen mina sinu
 järel sisse ja kinnitan su sõnu.” 

15 Ja Batseba läks kuninga juurde kambrisse; kuningas oli nüüd
 väga vana ja suunemlanna Abisag teenis kuningat. 

16 Ja Batseba põlvitas ning kummardas kuninga ees. Ja kuningas
 küsis: „Mida sa soovid?” 

17 Ja ta vastas temale: „Mu isand, sa oled Issanda, oma Jumala
 juures vandunud oma teenijale: Sinu poeg Saalomon saab pärast mind
 kuningaks ja istub mu aujärjele. 

18 Aga vaata, nüüd on Adonija saanud kuningaks ja sina, mu isand
 kuningas, ei tea sellest midagi. 

19 Ta on tapnud palju härgi, nuumloomi, lambaid ja kitsi ning on
 kutsunud kõik kuningapojad, preester Ebjatari ja väepealik Joabi; aga
 su sulast Saalomoni ei ole ta kutsunud. 

20 Sinu poole, mu isand kuningas, vaatavad nüüd kogu Iisraeli
 silmad, et sa neile teada annaksid, kes istub mu isanda kuninga
 aujärjele pärast teda. 

21 Muidu juhtub, et kui mu isand kuningas läheb magama oma
 vanemate juurde, siis jääme süüdlasteks, mina ja mu poeg Saalomon.” 

22 Ja vaata, kui ta alles kuningaga rääkis, tuli prohvet Naatan. 
23 Ja kuningale anti teada ning öeldi: „Vaata, prohvet Naatan on
 siin.” Ja tema tuli kuninga ette ning kummardas silmili maha kuninga ees. 

24 Ja Naatan ütles: „Mu isand kuningas! Sa oled muidugi öelnud:
 Adonija saab pärast mind kuningaks ja istub minu aujärjele? 

25 Sest ta läks täna ja tappis palju härgi, nuumloomi, lambaid ja
 kitsi ning kutsus kõik kuningapojad ja väepealikud ja
 preester Ebjatari; vaata, nad söövad ja joovad tema ees ning ütlevad:
 „Elagu kuningas Adonija!” 

26 Aga mind, su sulast, ja preester Saadokit ja Benajat, Joojada
 poega, ja su sulast Saalomoni ei ole ta kutsunud. 

27 Kas see on sündinud mu isanda kuninga poolt, ilma et sa
 oleksid oma sulastele teada andnud, kes istub mu isanda kuninga
 aujärjele pärast teda?” 

Saalomon võitakse kuningaks

28 Siis kostis kuningas Taavet ja ütles: „Kutsuge mu juurde
 Batseba!” Ja too tuli kuninga ette ning seisis kuninga ees. 

29 Ja kuningas vandus ning ütles: „Nii tõesti kui elab Issand,
 kes mu hinge igast hädast on päästnud: 

30 nõnda nagu ma sulle olen vandunud Issanda, Iisraeli Jumala
 juures ja olen öelnud: Saalomon, sinu poeg, saab pärast mind
 kuningaks ja istub minu asemel mu aujärjele - nõnda ma teengi täna!” 

31 Siis Batseba kummardas silmili maha, heitis kuninga ette ja
 ütles: „Mu isand, kuningas Taavet, elagu igavesti!” 

32 Ja kuningas Taavet ütles: „Kutsuge mu juurde preester Saadok,
 prohvet Naatan ja Joojada poeg Benaja!” Ja need tulid kuninga ette. 

33 Ja kuningas ütles neile: „Võtke enestega kaasa oma isanda
 sulased ja pange mu poeg Saalomon minu muula selga ning viige ta
 alla Giihoni äärde! 

34 Seal võidku preester Saadok ja prohvet Naatan ta Iisraeli
 kuningaks! Ja puhuge sarve ning ütelge: „Elagu kuningas Saalomon!” 

35 Tulge siis tema järel üles, ja tema tulgu ning istugu mu
 aujärjele ja olgu minu asemel kuningas! Mina olen käskinud teda olla
 Iisraeli ja Juuda vürstiks.” 

36 Siis kostis Benaja, Joojada poeg, kuningale ja ütles: „Aamen!
 Nõnda öelgu ka Issand, mu isanda kuninga Jumal! 

37 Nõnda nagu Issand on olnud mu isandaga, kuningaga, nõnda olgu
 ta Saalomoniga ja ta tehku tema aujärg suuremaks, kui on mu isanda,
 kuningas Taaveti aujärg!” 

38 Siis läksid preester Saadok, prohvet Naatan ja Benaja, Joojada
 poeg, ning kreedid ja pleedid ja panid Saalomoni kuningas Taaveti
 muula selga ning viisid ta Giihoni äärde. 

39 Ja preester Saadok võttis telgist õlisarve ning võidis
 Saalomoni; nad puhusid sarve ja kogu rahvas hüüdis: „Elagu kuningas
 Saalomon!” 

40 Ja kogu rahvas läks tema järel üles, rahvas puhus vilet ja kõik
 olid väga rõõmsad, nõnda et maa lõhkes nende kärast. 

41 Aga Adonija ja kõik kutsutud, kes olid ta juures, kuulsid seda
 just siis, kui nad söömise olid lõpetanud. Ja kui Joab kuulis
 sarvehäält, siis ta küsis: „Mispärast kostab linnast niisugune
 kära?” 

42 Kui ta alles rääkis, vaata, siis tuli Joonatan, preester
 Ebjatari poeg, ja Adonija ütles: „Tule sisse, sest sa oled tubli mees
 ja tood häid sõnumeid!” 

43 Aga Joonatan kostis ja ütles Adonijale: „Vastupidi! Meie isand,
 kuningas Taavet, on tõstnud Saalomoni kuningaks. 

44 Kuningas läkitas koos temaga preester Saadoki ja prohvet
 Naatani ja Benaja, Joojada poja, ning kreedid ja pleedid, ja nad panid
 ta kuninga muula selga. 

45 Siis võidsid preester Saadok ja prohvet Naatan ta
 Giihoni ääres kuningaks, ja nad tulid sealt rõõmustades üles ning kogu linn oli
 liikvel. See oligi kära, mida te kuulsite. 

46 Saalomon istubki juba kuninglikul aujärjel. 
47 Ka kuninga sulased tulid õnnitlema meie isandat, kuningas
 Taavetit, öeldes: „Tehku su Jumal Saalomoni nimi sinu nimest
 kuulsamaks ja tehku ta tema aujärg sinu aujärjest suuremaks!” Ja
 kuningas kummardas oma voodis. 

48 Kuningas ütles veel nõnda: „Kiidetud olgu Issand, Iisraeli
 Jumal, kes täna on andnud mu aujärjele istuja, ja et ma näen seda
 oma silmaga!” 

49 Siis värisesid ja tõusid üles kõik need kutsutud, kes olid
 Adonija juures, ja läksid igaüks oma teed. 

50 Ja Adonija kartis Saalomoni; ta tõusis üles ja läks ning haaras
 kinni altari sarvedest. 

51 Ja Saalomonile anti teada ning öeldi: „Vaata, Adonija kardab
 kuningas Saalomoni, ja näe, ta hoiab kinni altari sarvedest, öeldes:
 „Kuningas Saalomon vandugu mulle täna, et ta ei surma mõõgaga oma
 sulast!”” 

52 Siis ütles Saalomon: „Kui ta jääb tubliks meheks, siis ei lange
 temalt juuksekarvagi maha, aga kui temas leitakse kurja, siis peab ta
 surema.” 

53 Ja kuningas Saalomon läkitas talle järele ning laskis ta altarilt
 alla tuua. Siis ta tuli ning kummardas kuningas Saalomoni ees. Ja
 Saalomon ütles temale: „Mine oma kotta!” 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »