7
Kuningakoja ehitamine

1 Oma koda ehitas aga Saalomon kolmteist aastat ja sai siis valmis
 kogu oma koja. 

2 Ta ehitas Liibanonimetsakoja: sada küünart pikk, viiskümmend
 küünart lai ja kolmkümmend küünart kõrge, nelja rea seedrisammaste
 peal, sammaste peal tahutud seedripalgid. 

3 Ülalt oli see kaetud seedrilaudadega kandetalade peal, mis
 toetusid neljakümne viiele sambale, viisteist igas reas. 

4 Aknaid oli kolm rida, valguseava valguseava kohal kolmekordselt. 
5 Kõik uksed ja uksepiidad koos pealisega olid nelinurksed;
 ukseava oli ukseava kohal kolmekordselt. 

6 Ja ta tegi sammassaali, viiskümmend küünart pika ja kolmkümmend
 küünart laia, ja selle ette eeskoja; ja selle ees olid sambad ja ehiskatus. 

7 Siis ta tegi troonisaali, kus ta kohut mõistis, kohtusaali, ja
 vooderdas selle seedripuuga põrandast laeni. 

8 Ja tema koda, kus ta ise elas, teises õues, seespool saali, oli
 tehtud selsamal viisil; ja ta tegi koja, samasuguse kui oli see saal,
 vaarao tütrele, kelle Saalomon oli naiseks võtnud. 

9 Kõik need ehitised alusmüürist kuni räästani ja väljaspool kõik
 kuni suure õueni olid hinnalistest kividest, mis olid tahutud mõõdu
 järgi, kivisaega saetud seest- ja väljastpoolt. 

10 Alusmüür oli rajatud hinnalistest kividest, suurtest,
 kümneküünrastest ja kaheksaküünrastest kividest. 

11 Selle peal olid hinnalised kivid, mõõdu järgi tahutud, ja seedripalgid. 
12 Ja suurel õuel oli ümberringi kolm rida tahutud kive ja rida
 tahutud seedripalke; nõnda oli ka Issanda koja sisemisel õuel ja
 paleesaali õuel. 

Meister Hiirami tööd templis

13 Ja kuningas Saalomon läkitas teate ning laskis tuua Tüürosest Hiirami. 
14 Too oli lesknaise poeg, Naftali suguharust, ja tema isa oli
 olnud Tüürose mees, vasksepp. Temal oli külluslikult tarkust ja taipu
 ja oskust kõiksugu vasktööde tegemiseks. Ja ta tuli kuningas
 Saalomoni juurde ning tegi ära kõik tema tööd. 

15 Ta valas kaks vasksammast: sammaste kõrgus oli kaheksateist
 küünart ja kaheteistkümneküünrane mõõdunöör ulatus ümber kummagi samba. 

16 Ja ta valas vasest kaks nuppu sammaste otsa
 asetamiseks: ühe nupu kõrgus oli viis küünart, samuti oli teise nupu
 kõrgus viis küünart; 

17 ja võrgukujuliselt tehtud võrestikud, ketikujuliselt põimitud
 kaunistused nuppude jaoks, mis olid sammaste otsas: seitse ühele
 nupule ja seitse teisele nupule. 

18 Ja ta valmistas sambad, et ühel nuppude kattevõrestikul oleks
 kaks rida granaatõunu ümberringi; nõndasamuti valmistas ta need teise
 nupu jaoks. 

19 Nupud, mis olid eeskoja sammaste otsas, olid õiekujulised,
 neljaküünrased.  

20 Mõlemal sambanupul oli ka veel ülalt tihedasti mööda võrestiku
 kumerust kakssada granaatõuna ridastikku ümberringi, niihästi ühel kui
 teisel nupul. 

21 Ta püstitas sambad pealöövi eeskoja ette; ta püstitas samba
 paremale poole ja nimetas selle „Jaakiniks”; ta püstitas samba
 vasakule poole ja nimetas selle „Boaseks”. 

22 Sammaste otsad olid tehtud õiekujuliselt. Nõnda viidi lõpule töö
 sammastega. 

23 Ja ta valmistas valatud vaskmere, kümme küünart äärest ääreni,
 täiesti ümmarguse, viis küünart kõrge; kolmekümneküünrane mõõdunöör
 ulatus selle ümber. 

24 Selle ääre all olid metskõrvitsad, mis seda ümbritsesid: kümme
 igal küünral, ringi ümber vaskmere: kõrvitsad olid kahes reas, selle
 valuga koos valatud. 

25 See seisis kaheteistkümnel härjal: kolm vaatasid põhja poole,
 kolm vaatasid lääne poole, kolm vaatasid lõuna poole ja kolm vaatasid
 ida poole; vaskmeri oli ülal nende peal ja neil kõigil olid tagumised
 pooled sissepoole. 

26 See oli kämblapaksune ja selle äär oli tehtud karikaääre
 sarnaselt liilia õiena; see mahutas kaks tuhat batti. 

27 Ja ta valmistas kümme vaskalust; iga alus oli kümme küünart
 pikk, neli küünart lai ja kolm küünart kõrge. 

28 Alused olid tehtud nõnda: neil olid tahud, ja tahud olid
 põikliistude vahel. 

29 Tahkude peal, mis olid põikliistude vahel, olid lõvid,
 veised ja keerubid, samuti põikliistude peal; ülal ja all, lõvide
 ja veiste juures, olid vanikud, sepisetöö. 

30 Igal alusel oli neli vaskratast ja vasktelge; ja nende nelja
 nurga küljes olid pesunõualused toed, valatud toed, igaühe kohal vanikud. 

31 Alusel oli seespool tugesid suuline, küünrakõrgune; see suuline
 oli ümmargune, tehtud kandealuseks, poolteiseküünrane; ka suulise
 peal olid nikerdused. Aluse tahud olid nelinurksed, mitte ümmargused. 

32 Need neli ratast olid tahkude all ja rataste teljed olid kinni
 aluse küljes; iga ratta kõrgus oli poolteist küünart. 

33 Rattad olid tehtud vankriratta sarnaselt; nende teljed, pöiad,
 kodarad ja rummud olid kõik valatud. 

34 Igal alusel oli neli tuge selle nelja nurga küljes; toed olid
 alusega ühest tükist. 

35 Aluse pealmises osas oli poole küünra kõrgune kumm,
 ringikujuline; ja aluse peal olevad toed ja tahud olid sellega ühest tükist. 

36 Ja selle tugede pindade ja tahkude peale nikerdas ta keerubid,
 lõvid ja palmipuud, kus iganes oli vaba koht, ja ümberringi vanikud. 

37 Nõndaviisi tegi ta need kümme alust; need kõik olid
 ühesuguselt valatud, ühemõõdulised, samakujulised. 

38 Ja ta valmistas kümme vaskpesunõu; iga nõu mahutas nelikümmend
 batti, iga nõu läbimõõt oli neli küünart; kõigi kümne aluse peal oli
 oma pesunõu. 

39 Ta asetas viis alust koja paremasse tiiba ja viis alust koja
 vasakusse tiiba; ja vaskmere asetas ta koja paremasse tiiba kagusse. 

40 Ja Hiiram valmistas tuhanõud, -labidad ja piserduskausid. Nõnda sai
 Hiiram valmis kõik tööd, mis ta pidi tegema kuningas Saalomonile
 Issanda koja jaoks: 

41 kaks sammast ja kaks kausikujulist nuppu, mis olid sammaste
 otsas; ja kaks võrestikku mõlema kausikujulise nupu katteks, mis olid
 sammaste otsas; 

42 ja nelisada granaatõuna mõlema võrestiku jaoks, kaks rida
 granaatõunu kummalegi võrestikule, katteks mõlemale kausikujulisele
 nupule, mis olid sammaste otsas; 

43 ja kümme alust ja kümme pesunõu aluste peale; 
44 ja vaskmere ja kaksteist härga vaskmere alla; 
45 ja tuhanõud, -labidad ja piserduskausid. Kõik need riistad, mis Hiiram
 tegi kuningas Saalomonile Issanda koja jaoks, olid hiilgavast vasest. 

46 Kuningas laskis need valada Jordani uhtmaal savimaa sees
 Sukkoti ja Saartani vahel. 

47 Ja Saalomon jättis kõik riistad vaagimata, sest neid oli üpris
 palju; vase kaalu ei arvestatudki. 

48 Saalomon valmistas ka kõik need riistad, mis pidid olema
 Issanda kojas: kuldaltari ja kuldlaua, mille peal olid ohvrileivad; 

49 ja puhtast kullast lambijalad, viis paremale ja viis vasakule
 poole kõige pühama paiga ette; ja kullast õied, lambid ja tahikäärid; 

50 ja puhtast kullast liuad, noad, peekrid, suitsutusrohupannid ja
 sütepannid; ja kullast esiküljed kõige pühama paiga ustel koja
 sisemuses, samuti pealöövi ustel. 

51 Kui kõik tööd, mis kuningas Saalomon tegi Issanda koja jaoks,
 olid valmis saanud, viis Saalomon kotta kõik, mis ta isa Taavet oli pühitsenud:
 ta pani hõbeda ja kulla ja riistad Issanda koja varanduste hulka. 

 «  eelmine  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  järgmine  »