1
Tervitus ja tänu

1 Paulus, Kristuse Jeesuse apostliks kutsutud Jumala
 tahtmisel, ja vend Soostenes - 

2 Korintoses olevale Jumala kogudusele, Kristuses Jeesuses
 pühitsetuile, kutsutud pühadele ning kõigile neile, kes kõigis
 paigus appi hüüavad meie Issanda Jeesuse Kristuse nime, kes on
 nende ja meie Issand: 

3 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt
 Jeesuselt Kristuselt! 

4 Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest,
 mis teile on antud Kristuses Jeesuses! 

5 Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses
 sõnas ja igasuguses mõistmises, 

6 kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, 
7 nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates
 meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. 

8 Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult
 puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. 

9 Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema
 Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga. 

Lõhed koguduses

10 Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse
 Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite ühtviisi ja et teie
 seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas
 meeles ja samas nõus. 

11 Kuid Kloe pere, mu vennad, on mulle teie kohta teatanud,
 et teie seas on riidu. 

12 Ma räägin sellest, et igaüks teist ütleb: „Mina olen
 Pauluse poolel!” või: „Mina olen Apollose poolel!” või: „Mina olen
 Keefase poolel!” või: „Mina olen Kristuse poolel!” 

13 Kas Kristus on mitmeks jagatud?! Kas Paulus löödi risti teie
 eest? Või ristiti teid Pauluse nimesse? 

14 Ma tänan Jumalat, et ma ei ole teie seast kedagi ristinud
 peale Krispuse ja Gaiuse, 

15 nii et keegi ei saa öelda teid olevat ristitud minu
 nimesse. 

16 Siiski ma ristisin ka Stefanase pere; kedagi muud
 ei tea ma olevat ristinud. 

17 Sest Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid
 evangeeliumi kuulutama, mitte aga inimliku tarkuse sõnadega, et
 Kristuse rist ei muutuks tühiseks. 

Ristilöödud Kristus kui Jumala vägi ja Jumala tarkus

18 Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile,
 kes päästetakse, on see Jumala vägi, 

19 sest kirjutatud on:
 „Ma hävitan tarkade tarkuse
 ja teen olematuks mõistlike mõistuse.”
 
 
 

20 Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arutleja?
 Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks? 

21 Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud
 Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle
 narri
 kuulutuse kaudu need, kes usuvad. 

22 Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad
 tarkust, 

23 meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele
 ärrituseks ja paganaile narruseks, 

24 ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või
 kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. 

25 Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus
 inimestest tugevam. 

26 Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete
 kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid,
 mitte palju kõrgest soost. 

27 Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada
 tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada
 tugevaid. 

28 Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja
 halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes
 midagi on, 

29 et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. 
30 Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on
 saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja
 lunastuseks, 

31 et läheks täide, nagu on kirjutatud: „Kes tahab kiidelda,
 kiidelgu Issanda üle!” 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »