25
Aabrahami järeltulijad teisest abielust

1 Ja Aabraham võttis taas naise, nimega Ketuura. 
2 Ja see tõi temale ilmale Simrani, Joksani, Medani, Midjani,
 Jisbaki ja Suuahi. 

3 Ja Joksanile sündisid Seeba ja Dedan; ja Dedani järeltulijad olid
 assüürlased, letuuslased ja leumlased. 

4 Ja Midjani pojad olid Eefa, Eefer, Hanok, Abiida ja Eldaa. Need
 kõik olid Ketuura järeltulijad. 

5 Ja Aabraham andis kõik, mis tal oli, Iisakile. 
6 Aga liignaiste poegadele, kes Aabrahamil olid, andis Aabraham
 ande ja saatis nad veel oma eluajal oma poja Iisaki juurest ära
 hommiku poole, Hommikumaale. 

Aabrahami surm

7 Ja Aabrahami eluea aastaid, mis ta elas, oli sada seitsekümmend
 viis aastat. 

8 Ja Aabraham heitis hinge ning suri heas vanuses, vana ning
 elatanud, ja ta koristati oma rahva juurde. 

9 Ja ta pojad Iisak ja Ismael matsid tema Makpela koopasse, hett
 Sohari poja Efroni väljal, mis on Mamre kohal, 

10 väljale, mille Aabraham hettidelt oli ostnud, maeti Aabraham
 ja tema naine Saara. 

11 Ja pärast Aabrahami surma õnnistas Jumal ta poega Iisakit. Ja
 Iisak elas Lahhai-Roi kaevu juures. 

Ismaeli järeltulijad

12 Ja need olid Ismaeli, Aabrahami poja järeltulijad, keda
 egiptlanna Haagar, Saara teenija, Aabrahamile ilmale tõi. 

13 Ismaeli poegade nimed, nimetatud nende sündimise järjekorras,
 olid need: Nebajot, Ismaeli esmasündinu, siis Keedar, Adbeel,
 Mibsam, 

14 Misma, Duuma, Massa, 
15 Hadad, Teema, Jetuur, Naafis ja Keedma. 
16 Need olid Ismaeli pojad ja need olid nende nimed vastavalt nende
 asulatele ja leeridele: nende suguharude kaksteist vürsti. 

17 Ja need olid Ismaeli eluaastad: sada kolmkümmend seitse aastat;
 siis ta heitis hinge ja suri, ja ta koristati oma rahva juurde. 

18 Ja nad asusid Havilast kuni vastu Egiptust oleva Suurini Assuri
 suunas, tungides kallale kõigile oma vendadele. 

Eesavi ja Jaakobi sünd

19 Ja need olid Iisaki, Aabrahami poja järeltulijad: Aabrahamile
 sündis Iisak. 

20 Ja Iisak oli neljakümneaastane, kui ta võttis enesele
 naiseks Rebeka, süürlase Betueli tütre Mesopotaamiast, süürlase
 Laabani õe. 

21 Ja Iisak palus Issandat oma naise pärast, sest see oli viljatu;
 ja Issand kuulis ta palvet ja ta naine Rebeka jäi lapseootele. 

22 Aga kui lapsed ta ihus tõuklesid, ütles ta: „Mispärast on see
 minuga nõnda?” Ja ta läks Issandalt küsima. 

23 Ja Issand vastas temale:
 „Su ihus on kaks rahvast,
 kaks erinevat hõimu
 saab su üsast alguse:
 üks rahvas on vägevam teisest -
 vanem orjab nooremat.”
 
 
 

24 Ja kui tema sünnitamise aeg saabus, vaata, siis olid ta ihus
 kaksikud. 

25 See, kes sündis esimesena, oli punakas, täiesti nagu karune
 kuub; ja temale pandi nimeks Eesav. 

26 Seejärel sündis ta vend, kelle käsi hoidis kinni Eesavi
 kannast; ja temale pandi nimeks Jaakob. Iisak oli kuuskümmend
 aastat vana, kui nad sündisid. 

Eesav müüb oma esmasünniõiguse

27 Ja poisid kasvasid suureks. Eesavist sai osav kütt, väljal
 uitaja, aga Jaakob oli vagane mees, kes elas telkides. 

28 Ja Iisak armastas Eesavit, sest jahisaak oli temale suupärane;
 aga Rebeka armastas Jaakobit. 

29 Kord keetis Jaakob leent, Eesav aga tuli väljalt ning oli väsinud. 
30 Ja Eesav ütles Jaakobile: „Anna mulle ometi süüa seda punast,
 seda punast leent, sest ma olen väsinud!” Sellepärast hakati
 teda kutsuma Edomiks. 

31 Aga Jaakob ütles: „Enne müü mulle oma esmasünniõigus!” 
32 Ja Eesav vastas: „Vaata, mina ju suren niikuinii, milleks mulle
 siis veel esmasünniõigus!” 

33 Siis ütles Jaakob: „Vannu mulle enne!” Ja ta vandus temale ning
 müüs oma esmasünniõiguse Jaakobile. 

34 Ja Jaakob andis Eesavile leiba ja läätseleent; ja tema sõi ja
 jõi, tõusis üles ja läks ära. Nii vähe hoolis Eesav
 esmasünniõigusest. 

 «  eelmine  20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29  järgmine  »