13
Iisraeli kuningas Jooahas

1 Juuda kuninga Joase, Ahasja poja kahekümne kolmandal aastal sai
 Jooahas, Jehu poeg, Samaarias seitsmeteistkümneks aastaks Iisraeli kuningaks. 

2 Tema tegi kurja Issanda silmis ja jätkas Nebati poja Jerobeami
 patte, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema; neist ta ei loobunud. 

3 Siis Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta andis neid
 kogu aja Süüria kuninga Hasaeli kätte ja Hasaeli poja Ben-Hadadi kätte. 

4 Aga Jooahas leevendas Issanda palet ja Issand kuulis teda, sest
 ta nägi Iisraeli kitsikust, kui Süüria kuningas neid rõhus. 

5 Ja Issand andis Iisraelile päästja ja nad vabanesid süürlaste
 käe alt; ja Iisraeli lapsed elasid oma telkides nagu ennegi. 

6 Aga nad ei loobunud Jerobeami soo pattudest, millega too oli
 saatnud Iisraeli pattu tegema, vaid nad käisid neis ja Samaarias jäi
 ka Aŵera kuju püsima. 

7 Kuid Jooahasele ei olnud jäetudki rohkem rahvast kui viiskümmend
 ratsanikku, kümme sõjavankrit ja kümme tuhat jalameest, sest Süüria
 kuningas oli muud hukanud ja teinud otse rehetolmuks. 

8 Ja mis veel tuleks öelda Jooahasest ja kõigest, mis ta tegi, ja
 tema vägitegudest, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus? 

9 Ja Jooahas läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti
 Samaariasse; ja tema poeg Joas sai tema asemel kuningaks. 

Iisraeli kuningas Joas

10 Juuda kuninga Joase kolmekümne seitsmendal aastal sai Jooahase
 poeg Joas Samaarias kuueteistkümneks aastaks Iisraeli kuningaks. 

11 Tema tegi kurja Issanda silmis: ta ei loobunud ühestki Nebati
 poja Jerobeami patust, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema,
 vaid käis nendes. 

12 Ja mis veel tuleks öelda Joasest ja kõigest, mis ta tegi, ja
 tema vägitegudest, kuidas ta sõdis Juuda kuninga Amasja vastu, eks
 sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus? 

13 Ja Joas läks magama oma vanemate juurde ning Jerobeam istus
 tema aujärjele; ja Joas maeti Samaariasse Iisraeli kuningate juurde. 

Eliisa viimane kuulutus ja surm

14 Aga kui Eliisa oli haigestunud tõppe, millesse ta suri, siis
 tuli Iisraeli kuningas Joas tema juurde ja nuttis tema palge juures
 ning ütles: „Mu isa, mu isa! Iisraeli sõjavankrid ja tema
 ratsanikud!” 

15 Ja Eliisa ütles temale: „Võta amb ja nooled!” Ja ta võttis
 enesele ammu ja nooled. 

16 Siis Eliisa ütles Iisraeli kuningale: „Pane oma käsi ammu peale!”
 Kui ta oli oma käe pannud, siis pani Eliisa oma käed kuninga käte peale 

17 ja ütles: „Ava aken ida poole!” Ta avas, ja Eliisa ütles:
 „Lase!” Ja ta lasi. Siis Eliisa ütles: „Issanda võidunool, võidunool
 Süüria vastu! Sa lööd süürlasi Afekis, kuni nad on hävitatud.” 

18 Siis ta ütles: „Võta nooled!” Ja kuningas võttis. Ja ta ütles
 Iisraeli kuningale: „Löö vastu maad!” Kuningas lõi kolm korda ja peatus siis. 

19 Aga jumalamees vihastas tema peale ja ütles: „Sa oleksid
 pidanud lööma viis või kuus korda, siis sa oleksid süürlased sootuks
 maha löönud! Nüüd aga lööd sa süürlasi ainult kolm korda.” 

20 Siis Eliisa suri ja ta maeti. Igal aastal tulid maale
 moabide röövjõugud. 

21 Ja kord, kui maeti kedagi meest, vaata, siis nägid matjad ühte
 röövjõuku. Nad heitsid siis mehe Eliisa hauda, aga kui see
 puutus vastu Eliisa luid, siis ta ärkas ellu ja tõusis jalule. 

22 Hasael, Süüria kuningas, rõhus Iisraeli kogu Jooahase eluaja. 
23 Aga Issand andis neile armu ja halastas nende peale ning
 pöördus nende poole oma lepingu pärast Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga
 ega tahtnud neid hävitada; ja ta ei ole neid tänini ära heitnud oma
 palge eest. 

24 Kui Süüria kuningas Hasael suri, siis sai tema poeg Ben-Hadad
 tema asemel kuningaks. 

25 Ja Joas, Jooahase poeg, võttis Hasaeli poja Ben-Hadadi käest
 tagasi linnad, mis too sõjaga oli võtnud tema isa Jooahase käest;
 kolm korda lõi Joas teda ja võttis tagasi Iisraeli linnad. 

 «  eelmine  8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17  järgmine  »