15
Juuda kuningas Asarja (Ussija)

1 Iisraeli kuninga Jerobeami kahekümne seitsmendal aastal sai
 kuningaks Juuda kuninga Amasja poeg Asarja. 

2 Ta oli kuningaks saades kuusteist aastat vana ja ta valitses
 Jeruusalemmas viiskümmend kaks aastat; ta ema nimi oli Jekolja, Jeruusalemmast. 

3 Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu tema
 isa Amasja oli teinud. 

4 Ometi ei kadunud ohvrikünkad, vaid rahvas ohverdas ja suitsutas
 veelgi ohvriküngastel. 

5 Ja Issand nuhtles kuningat nõnda, et see jäi pidalitõbiseks kuni
 oma surmapäevani ja elas omaette kojas; aga Jootam, kuninga poeg, oli
 kojaülemaks ja mõistis kohut maa rahvale. 

6 Ja mis veel tuleks öelda Asarjast ja kõigest, mis ta tegi, eks
 sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus? 

7 Ja Asarja läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma
 vanemate juurde Taaveti linna; ja tema poeg Jootam sai tema asemel kuningaks. 

Iisraeli kuningas Sakarja

8 Juuda kuninga Asarja kolmekümne kaheksandal aastal sai Sakarja,
 Jerobeami poeg, Samaarias Iisraeli kuningaks kuueks kuuks. 

9 Tema tegi kurja Issanda silmis, nõnda nagu tema isad olid
 teinud; ta ei loobunud Nebati poja Jerobeami pattudest, millega too
 oli saatnud Iisraeli pattu tegema. 

10 Ja Sallum, Jaabesi poeg, pidas tema vastu vandenõu ja lõi ta
 rahva ees surnuks ning sai tema asemel kuningaks. 

11 Ja mis veel tuleks öelda Sakarjast, vaata, sellest on
 kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus. 

12 Nõnda läks täide Issanda sõna, mis ta oli rääkinud Jehule,
 öeldes: „Su pojad istuvad Iisraeli aujärjel neljanda põlveni!” Ja see
 sündis nõnda. 

Iisraeli kuningas Sallum

13 Juuda kuninga Ussija kolmekümne üheksandal aastal sai kuningaks
 Sallum, Jaabesi poeg, ja ta valitses Samaarias ühe kuu. 

14 Siis tuli Tirsast Menahem, Gaadi poeg, tuli Samaariasse ja lõi
 Samaarias surnuks Sallumi, Jaabesi poja, ning sai tema asemel kuningaks. 

15 Ja mis veel tuleks öelda Sallumist ja tema vandenõust, mida ta
 pidas, vaata, sellest on kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus. 

16 Sel ajal hävitas Menahem Tifsahi ja kõik, kes seal olid, ja selle
 maa-alad Tirsast alates, sellepärast et nad temale ei avanud; nõnda
 hävitas ta selle ja lõikas lõhki kõik rasedad naised. 

Iisraeli kuningas Menahem

17 Juuda kuninga Asarja kolmekümne üheksandal aastal sai Menahem,
 Gaadi poeg, Samaarias Iisraeli kuningaks kümneks aastaks. 

18 Tema tegi kurja Issanda silmis; ta ei loobunud kogu oma eluajal
 neist Nebati poja Jerobeami pattudest, millega too oli saatnud
 Iisraeli pattu tegema. 

19 Puul, Assuri kuningas, tungis maale ja Menahem andis Puulile
 tuhat talenti hõbedat, et too lööks temaga käed kokku ja kinnitaks
 kuningriigi tema kätte. 

20 Ja Menahem nõudis seda raha Iisraelilt, kõigilt rikastelt
 meestelt, et anda see Assuri kuningale: igaühelt viiskümmend seeklit
 hõbedat. Siis läks Assuri kuningas tagasi ega jäänud sellele maale. 

21 Ja mis veel tuleks öelda Menahemist ja kõigest, mis ta tegi,
 eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus? 

22 Ja Menahem läks magama oma vanemate juurde ja tema poeg Pekahja
 sai tema asemel kuningaks. 

Iisraeli kuningas Pekahja

23 Juuda kuninga Asarja viiekümnendal aastal sai Menahemi poeg
 Pekahja Samaarias Iisraeli kuningaks kaheks aastaks. 

24 Tema tegi kurja Issanda silmis, ta ei loobunud Nebati poja
 Jerobeami pattudest, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema. 

25 Ja Pekah, Remalja poeg, tema vankrisõdur, pidas ta vastu
 vandenõu ja lõi ta maha Samaarias kuningakoja suurhoones koos
 Argobi ja Arjega; ja koos temaga oli viiskümmend Gileadi meest.
 Nõnda Pekah surmas ta ja sai tema asemel kuningaks. 

26 Ja mis veel tuleks öelda Pekahjast ja kõigest, mis ta tegi,
 vaata, sellest on kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus. 

Iisraeli kuningas Pekah

27 Juuda kuninga Asarja viiekümne teisel aastal sai Pekah, Remalja
 poeg, Samaarias Iisraeli kuningaks kahekümneks aastaks. 

28 Tema tegi kurja Issanda silmis, ta ei loobunud Nebati poja
 Jerobeami pattudest, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema. 

29 Iisraeli kuninga Pekahi päevil tuli Assuri kuningas
 Tiglat-Pileser ja võttis ära Ijjoni, Aabel-Beet-Maaka, Jaanoahi,
 Kedesi, Haasori, Gileadi ja Galilea, kogu Naftalimaa, ja viis rahva
 Assurisse.  

30 Ja Hoosea, Eela poeg, pidas vandenõu Pekahi, Remalja poja vastu
 ja lõi tema surnuks ning sai tema asemel kuningaks Jootami, Ussija
 poja kahekümnendal aastal. 

31 Ja mis veel tuleks öelda Pekahist ja kõigest, mis ta tegi,
 vaata, sellest on kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus. 

Juuda kuningas Jootam

32 Iisraeli kuninga Pekahi, Remalja poja teisel aastal sai
 Juuda kuningaks kuningas Ussija poeg Jootam. 

33 Ta oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas kuusteist aastat; ta ema nimi oli Jeruusa,
 Saadoki tütar. 

34 Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, tehes kõigiti nõnda,
 nagu tema isa Ussija oli teinud. 

35 Ometi ei kadunud ohvrikünkad, vaid rahvas ohverdas ja suitsutas
 veelgi ohvriküngastel; tema ehitas Issanda koja ülemise värava. 

36 Ja mis veel tuleks öelda Jootamist, mis ta tegi, eks sellest
 ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus? 

37 Neil päevil hakkas Issand läkitama Juuda kallale Retsinit,
 Süüria kuningat, ja Pekahit, Remalja poega. 

38 Ja Jootam läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma
 vanemate juurde ta isa Taaveti linna; ja tema poeg Aahas sai tema
 asemel kuningaks. 

 «  eelmine  10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19  järgmine  »