14
Seadused pidalitõve kohta

1 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2 „See on seadus pidalitõbise kohta ta puhastuspäevaks: tema tuleb
 viia preestri juurde 

3 ja preester mingu väljapoole leeri; ja kui preester vaatab, et
 näe, pidalitõbisel on pidalitõve lööve paranenud, 

4 siis preester käskigu, et puhastatava pärast võetaks kaks elusat
 puhast lindu, seedripuud, helepunast lõnga ja iisopit. 

5 Ja preester käskigu tappa üks lind värske veega saviastja kohal! 
6 Siis ta võtku elus lind, seedripuu, helepunane lõng ja iisop ning
 kastku need ja elus lind värske vee kohal tapetud linnu verre 

7 ja piserdagu seda pidalitõvest puhastatava peale seitse korda
 ning kuulutagu ta puhtaks; aga elus lind ta lasku väljale lahti! 

8 Ja puhastatav pesku oma riided ja pügagu ära kõik oma karvad ja
 pesku ennast veega, siis ta on puhas; ja seejärel ta võib minna
 leeri, peab aga jääma seitsmeks päevaks väljapoole oma telki! 

9 Seitsmendal päeval peab ta ära pügama kõik oma karvad, juukse-,
 habeme- ja kulmukarvad; ta pügagu ära kõik oma karvad, pesku oma
 riided ja loputagu oma ihu veega, siis ta on puhas! 

10 Ja kaheksandal päeval võtku ta kaks veatut oinastalle, üks veatu
 aastane utetall, pool külimittu õliga segatud peent jahu roaohvriks
 ja üks kortel õli! 

11 Ja preester, kes puhastab, seadku puhastatav mees ja need asjad
 Issanda ette kogudusetelgi ukse juurde! 

12 Siis preester võtku üks tall ja ohverdagu see koos kortli õliga
 süüohvriks, kõigutades neid kõigutusohvrina Issanda ees. 

13 Ja ta tapku tall paigas, kus tapetakse patuohver ja
 põletusohver, pühas paigas; sest nagu patuohver, nõnda kuulub
 ka süüohver preestrile, see on väga püha!  

14 Preester võtku süüohvri verd ja preester määrigu seda
 puhastatava parema kõrva lestale ja ta parema käe pöidlale ja ta
 parema jala suurele varbale! 

15 Seejärel preester võtku kortlist õli ja valagu oma vasakusse
 pihku! 

16 Ja preester kastku oma parema käe nimetissõrm õlisse, mis on ta
 vasakus pihus, ja tilgutagu sõrmega õli Issanda ees seitse korda! 

17 Ja õlist, mis ta pihku üle jääb, preester määrigu puhastatava
 parema kõrva lestale, ta parema käe pöidlale ja ta parema jala
 suurele varbale süüohvri vere peale! 

18 Aga õli, mis veel preestri pihku üle jääb, ta valagu puhastatavale
 pähe; nõnda toimetagu preester tema eest lepitust Issanda ees! 

19 Siis preester ohverdagu patuohver ja toimetagu lepitust
 roojusest puhastatava eest ning seejärel ta tapku põletusohver! 

20 Ja preester ohverdagu altaril põletusohver ja roaohver; kui
 preester nõnda on toimetanud lepitust tema eest, siis ta on puhas! 

21 Aga kui ta on kehv ja ta jõud ei luba, siis ta võtku ainult üks
 oinastall kõigutatavaks süüohvriks tema eest lepituse toimetamiseks,
 üks kann õliga segatud peent jahu roaohvriks, kortel õli 

22 ja kaks turteltuvi või kaks muud tuvi, nagu ta jõud lubab: üks
 olgu patuohvriks ja teine põletusohvriks! 

23 Ja ta viigu need kaheksandal päeval enese puhastamiseks
 preestrile kogudusetelgi ukse juurde Issanda ette! 

24 Ja preester võtku süüohvri tall ja kortel õli ning preester
 kõigutagu neid kõigutusohvrina Issanda ees! 

25 Kui süüohvri tall on tapetud, siis preester võtku süüohvri verd
 ja määrigu puhastatava parema kõrva lestale ja ta parema käe pöidlale
 ja ta parema jala suurele varbale! 

26 Siis preester valagu õli oma vasakusse pihku 
27 ja preester tilgutagu oma parema käe nimetissõrmega õli, mis on
 ta vasakus pihus, Issanda ees seitse korda! 

28 Ja preester määrigu õli, mis on ta pihus, puhastatava parema
 kõrva lestale ja ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele
 varbale süüohvri vere peale! 

29 Ja ülejäänud õli, mis on preestri pihus, ta valagu puhastatavale
 pähe, tema eest lepituse toimetamiseks Issanda ees! 

30 Ja ta ohverdagu üks neist turteltuvidest või muudest tuvidest,
 nagu ta jõud kandis, 

31 neist, keda ta jõud kandis: üks patuohvriks ja teine
 põletusohvriks ühes roaohvriga; nõnda toimetagu preester puhastatava
 eest lepitust Issanda ees! 

32 See on seadus selle kohta, kellel oli pidalitõve lööve, kelle
 jõud aga ei luba rohkem enese puhastamiseks.” 

33 Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes: 
34 „Kui te tulete Kaananimaale, mille ma annan teie valdusesse, ja ma
 panen pidalitõve mõne teie pärandimaa koja külge, 

35 siis koja omanik peab minema ja teatama preestrile,
 öeldes: „Mulle näib, nagu oleks koja küljes pidalitõve nakatus.” 

36 Preester käskigu koda tühjendada, enne kui preester läheb löövet
 vaatama, et ei saaks roojaseks kõik, mis kojas on; pärast seda mingu
 preester koda vaatama! 

37 Ja kui ta löövet vaatab, ja näe, koja seintel on lööve, rohekad
 või punakad süvendid, ja need näivad olevat madalamad kui muu sein, 

38 siis preester mingu kojast välja koja ukse juurde ja sulgegu
 koda seitsmeks päevaks! 

39 Ja kui preester seitsmendal päeval jälle tuleb ja vaatab, ja
 näe, lööve koja seintel on laienenud, 

40 siis preester käskigu, et nad murraksid välja need kivid, millel
 on lööve, ja viskaksid need väljapoole linna ühte roojasesse paika! 

41 Ja koda kaabitagu seestpidi ümberringi, kaabitud savi aga
 puistatagu väljapoole linna ühte roojasesse paika! 

42 Siis võetagu teised kivid ja pandagu nende kivide asemele ning
 võetagu uut savi ja savitatagu koda! 

43 Aga kui lööve tuleb taas ja lööb välja koja peal, pärast seda
 kui kivid on välja murtud ning koda on kaabitud ja savitatud, 

44 siis preester peab minema ja vaatama, ja näe, kui lööve kojal on
 laienenud, siis on koja küljes pahaloomuline pidalitõbi; koda on
 roojane! 

45 Koda kistagu maha, selle kivid, puud ja kogu koja savi, ja see
 viidagu väljapoole linna ühte roojasesse paika! 

46 Ja kes läheb kotta kõigil neil päevil, mil see on suletud, on
 õhtuni roojane. 

47 Ja kes selles kojas magab, pesku oma riided, ja kes kojas sööb,
 pesku oma riided! 

48 Aga kui preester tuleb ja vaatab, ja näe, lööve maja küljes ei
 ole laienenud pärast koja savitamist, siis preester peab koja puhtaks
 kuulutama, sest lööve on paranenud! 

49 Ta võtku koja puhastamiseks kaks lindu, seedripuud, helepunast
 lõnga ja iisopit 

50 ning tapku üks lind värske veega saviastja kohal! 
51 Ja ta võtku seedripuu, iisop, helepunane lõng ja elus lind ning
 kastku need tapetud linnu verre ja värskesse vette ja piserdagu koja
 peale seitse korda! 

52 Nõnda ta peab koja puhastama linnu verega, värske veega, elusa
 linnuga, seedripuuga, iisopiga ja helepunase lõngaga. 

53 Siis ta lasku elus lind lahti väljale väljaspool linna; kui ta
 nõnda on koja eest lepitust toimetanud, siis on see puhas! 

54 See on seadus igasuguse pidalitõve ja lubikärna kohta, 
55 riiete ja kodade pidalitõve kohta, 
56 muhkude, löövete ja valgete laikude kohta, 
57 õpetuseks, millal keegi on roojane ja millal ta on puhas. See on
 seadus pidalitõve kohta.” 

 «  eelmine  9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18  järgmine  »