10
Hõbepasunad

1 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2 „Valmista enesele kaks hõbepasunat; valmista need taotud tööna
 ja need olgu sulle koguduse kokkukutsumiseks ja leeride
 teelesaatmiseks! 

3 Kui puhutakse neid mõlemaid, siis peab terve kogudus kogunema su
 juurde kogudusetelgi ukse ette. 

4 Aga kui puhutakse ainult ühte, siis kogunegu su juurde vürstid,
 Iisraeli tuhatkondade peamehed! 

5 Kui te puhute märku, siis mingu teele leerid, mis on leeris ida pool. 
6 Kui te teist korda puhute märku, siis mingu teele leerid, mis on
 leeris lõuna pool; nende teeleminekuks tuleb puhuda märku. 

7 Kogudust kokku kutsudes puhuge ka, aga mitte märku! 
8 Aaroni pojad, preestrid, puhugu pasunaid! See olgu teile ja teie
 sugupõlvedele igaveseks seaduseks! 

9 Ja kui te oma maal lähete sõtta vaenlase vastu, kes tungib
 teile kallale, siis puhuge pasunatega märku, et te meenuksite
 Issandale, teie Jumalale, ja et teid päästetaks teie vaenlaste käest! 

10 Oma rõõmupäevil, seatud pühil ja uue kuu alguses puhuge
 pasunaid oma põletus- ja tänuohvrite juures; see meenutagu teid teie
 Jumala ees! Mina olen Issand, teie Jumal!” 

Iisraeli lapsed lahkuvad Siinai mäe juurest

11 Teisel aastal, teise kuu kahekümnendal päeval tõusis pilv
 tunnistuselamu pealt 

12 ja Iisraeli lapsed läksid teele Siinai kõrbest rännakukorras;
 ja pilv peatus Paarani kõrbes. 

13 Kui nad esimest korda teele läksid Moosese kaudu antud Issanda käsul, 
14 siis läks esimesena teele Juuda järglaste leeri lipkond
 väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Nahson, Amminadabi poeg. 

15 Issaskari järglaste suguharu väeülem oli Netaneel, Suuari poeg. 
16 Sebuloni järglaste suguharu väeülem oli Eliab, Heeloni poeg. 
17 Kui elamu oli maha võetud, siis läksid teele Geersoni järglased
 ja Merari järglased, elamu kandjad. 

18 Siis läks teele Ruubeni leeri lipkond oma väehulkade kaupa;
 selle väe ülem oli Elisuur, Sedeuuri poeg. 

19 Siimeoni järglaste suguharu väeülem oli Selumiel, Suurisaddai poeg. 
20 Gaadi järglaste suguharu väeülem oli Eljasaf, Deueli poeg. 
21 Siis läksid teele kehatlased, pühade asjade kandjad; elamu tuli
 püstitada enne nende saabumist. 

22 Siis läks teele Efraimi järglaste leeri lipkond oma väehulkade
 kaupa; selle väe ülem oli Elisama, Ammihudi poeg. 

23 Manasse järglaste suguharu väeülem oli Gamliel, Pedasuuri poeg. 
24 Benjamini järglaste suguharu väeülem oli Abidan, Gideoni poeg. 
25 Daani järglaste leeri lipkond oma väehulkade kaupa läks teele
 kõigi leeride järelväena; selle väe ülem oli Ahieser, Ammisaddai poeg. 

26 Aaseri järglaste suguharu väeülem oli Pagiel, Okrani poeg. 
27 Naftali järglaste suguharu väeülem oli Ahira, Eenani poeg. 
28 Niisugune oli Iisraeli laste teeleminekukord nende väehulkade
 kaupa; nõnda nad läksid teele. 

29 Ja Mooses ütles Hoobabile, Moosese äia, midjanlase Reueli
 pojale: „Me oleme teel sinna paika, mille kohta Issand on öelnud: Ma
 annan selle teile. Tule meiega ja me teeme sulle head, sest Issand on
 tõotanud Iisraelile head!” 

30 Aga too vastas temale: „Ma ei tule, sest ma lähen oma maale
 ja oma sugulaste juurde.” 

31 Siis ütles Mooses: „Ära jäta meid maha, sest sina ju tead, kuhu
 me saame kõrbes leeri üles lüüa! Jää meile silmaks! 

32 Kui sa tuled koos meiega ja tuleb see hea, mida Issand lubab
 meile saata, siis teeme ka meie sulle head.” 

33 Siis nad läksid teele Issanda mäe juurest, kolm päevateekonda,
 ja Issanda seaduselaegas käis kolm päevateekonda nende ees, otsides
 neile puhkepaika. 

34 Ja nende leerist teeleminekul oli Issanda pilv päeval nende kohal. 
35 Kui laegas läks teele, ütles Mooses:
 „Tõuse, Issand,
 et su vaenlased hajuksid
 ja su vihamehed põgeneksid
 su palge eest!”
 
 

36 Kui laegas pandi maha, ütles tema:
 „Tule taas, Issand,
 Iisraeli tuhatkondade
 kümnete tuhandete juurde!”
 

 «  eelmine  5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14  järgmine  »