18
Preestrite ja leviitide kohustused ja õigused

1 Ja Issand ütles Aaronile: „Sina ja su pojad, koos sinuga su
 perekond, peate kandma süüd pühamu eest; ja sina, ja koos sinuga su
 pojad, peate kandma süüd oma preestriameti eest. 

2 Too ka oma vennad, Leevi suguharu, enesega kaasa ja nad seltsigu
 sinuga ja teenigu sind, kui sina, ja koos sinuga su pojad, olete
 tunnistustelgi ees! 

3 Nad toimetagu sinu ja kogu telgiteenistust, aga pühadele
 riistadele ja altarile nad ei tohi ligineda, et ei sureks nii nemad
 kui teie! 

4 Nad seltsigu sinuga ja toimetagu kogudusetelgi teenistust, kogu
 telgiteenistust; aga võõras ei tohi teile ligineda! 

5 Teie aga toimetage pühamu- ja altariteenistust, et suur viha ei
 tabaks enam Iisraeli lapsi! 

6 Mina, vaata, olen võtnud teie vennad leviidid Iisraeli laste
 hulgast: nad on teile kingituseks, mis on antud Issandale, et nad
 toimetaksid kogudusetelgi teenistust. 

7 Aga sina ja koos sinuga su pojad peate pidama preestriametit kõiges,
 mis puutub altarisse ja seespool eesriiet sooritatavaisse
 toiminguisse, ja teie peate toimetama teenistust! Teie preestriameti
 ma annan teile kingitusena, aga võõras, kes ligineb,
 surmatagu!” 

8 Ja Issand rääkis Aaroniga: „Mina, vaata, olen andnud sinule, mis
 mu tõstelõivudest tuleb üle jätta; kõigist Iisraeli laste pühadest
 andidest ma annan need osaks sinule ja su poegadele igavese seadusena. 

9 Kõige pühamaist andidest saagu sulle see, mida ei põletata
 tules: kõik nende ohvriannid kõigi nende roaohvrite ja kõigi nende
 patuohvrite ja kõigi nende süüohvrite puhul, mida nad mulle toovad;
 kui kõige püham kuulub see sinule ja su poegadele. 

10 Söö seda kõige pühamas paigas; kõik meesterahvad võivad seda
 süüa! See olgu sulle püha! 

11 Nende andidest kuulub sinule tõstelõivuna ka see: kõik Iisraeli
 laste kõigutusohvrid ma annan sinule ja su poegadele ja tütardele
 koos sinuga igavese seadusena; iga puhas su peres võib neid süüa. 

12 Kõik parima õlist, kõik parima värskest veinist ja nende
 uudseviljast, mida nad annavad Issandale, ma annan sinule. 

13 Uudsevili kõigest, mis nende maal on, mida nad toovad
 Issandale, olgu sinu; kõik puhtad su peres võivad seda süüa. 

14 Kõik pühendatu Iisraelis kuulub sinule. 
15 Iga emakoja avaja kõigest lihast, keda tuuakse Issandale
 inimestest ja veistest, olgu sinu; aga lase lunastada inimese
 esmasündinu, samuti lase lunastada roojase looma esmasündinu! 

16 Neid lunastatavaid lase lunastada ühe kuu vanuselt
 hindeväärtuse alusel: viis seeklit hõbedat püha seekli järgi, milles
 on kakskümmend geera. 

17 Aga härja või lamba või kitse esmasündinut ära lase lunastada:
 need on pühitsetud; nende veri piserda altarile ja nende rasv süüta
 põlema healõhnaliseks tuleohvriks Issandale! 

18 Nende liha aga saagu sinule; samuti kui kõigutusrind ja
 parempoolne saps saagu see sinule! 

19 Kõik pühad tõstelõivud, mida Iisraeli lapsed ohverdavad
 Issandale, annan ma sinule ja su poegadele ja tütardele koos sinuga
 kui igavesti kuuluva osa. See olgu igavene soolaosadus Issanda ees
 sinule ja su soole koos sinuga!” 

20 Ja Issand ütles Aaronile: „Nende maal ärgu olgu sul pärisosa ja
 ärgu olgu sul omandit nende seas! Mina olen su omand ja su pärisosa
 Iisraeli laste seas. 

21 Aga leviitidele, vaata, annan ma pärisosaks kõik kümnise
 Iisraelis tasuks nende teenistuse eest, mida nad toimetavad,
 kogudusetelgi-teenistuse eest. 

22 Ja Iisraeli lapsed ei tohi enam ligineda kogudusetelgile, et
 nad ei võtaks eneste peale pattu ega sureks, 

23 vaid leviidid toimetagu kogudusetelgi-teenistust ja nemad
 kandku süüd; see olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks! Aga
 Iisraeli laste seas nad ärgu saagu pärisosa, 

24 sest Iisraeli laste kümnise, mida nad ohverdavad Issandale tõstelõivuks,
 annan ma leviitidele pärisosaks. Seepärast ma ütlen neile, et nad ei
 tohi saada pärisosa Iisraeli laste seas!” 

25 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
26 „Räägi leviitidega ja ütle neile: Kui te võtate Iisraeli
 lastelt kümnist, mille ma neilt olen andnud teile kui teie pärisosa,
 siis võtke sellest Issandale tõstelõiv - kümnis kümnistest - 

27 ja seda teie tõstelõivu arvestatagu teile nagu vilja
 rehealusest ja ülevoolavust surutõrrest! 

28 Nõnda ohverdage ka teie Issandale tõstelõivu kõigist oma
 kümnistest, mida te saate Iisraeli lastelt, ja see Issanda tõstelõiv
 andke preester Aaronile! 

29 Kõigist oma saadud andidest ohverdage Issandale täielik
 tõstelõiv, kõige parem osa neist kui temale pühitsetud and! 

30 Ja ütle neile: Kui te ohverdate sellest parima osa, siis
 arvestatagu seda leviitidele nagu rehealuse vilja ja surutõrre
 saadust! 

31 Ja te võite seda süüa igas paigas, teie ja teie pere, sest see
 on teie palk teenistuse eest kogudusetelgis. 

32 Ja kui te ohverdate sellest parima osa, siis te ei võta sellega
 eneste peale pattu ega teota Iisraeli laste pühi ande, ja te ei
 sure.” 

 «  eelmine  13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22  järgmine  »